www.osh.org.il
03.12.08


חידושים בתחיקה: תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו)

בקובץ התקנות 6724 מיום 27.11.2008 פורסמו:
 תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשס"ט-2008.

תקנות אלה באות להחליף את "תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים) התשכ"ז -1967"
אשר בוטלו עם פרסום התקנות החדשות.

בתקנות החדשות 5 פרקים:
 • פרק א' - פרשנות
 • פרק ב' - עבודה במתקן חי
  בפרק זה מפורטים: תנאים שבהם מותרת עבודה במיתקן חי, תנאים שבהם אסורה עבודה במיתקן חי, צוות לביצוע עבודה במיתקן חי, אחראי העבודה, אמצעי בטיחות ובדיקת ציוד.
 • פרק ג' - עבודה בקרבת מיתקן חי
  פרוט על צוות עבודה, מחיצות וכיסויים, בדיקות תקופתיות של מחיצות, יריעות וכיסויים.
 • פרק ד' - מדידה ובדיקה חשמלית
 • פרק ה' - שונות
  - אמצעי הצלה ועזרה ראשונה.
  - ביטול התקנות משנת 1967.

 • בתוספת הראשונה -
  טבלת תחום העבודה במיתקן חי ותחום הקרבה למיתקן חי לפי המתח במיתקן.
 • בתוספת השניה -
  חובת השימוש בציוד מגן.
תחילתן של התקנות החדשות שישה חודשים מיום פרסומן.

המקור:
מאיר גוטסמן, מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות