www.osh.org.il
23.12.07
עדכון אחרון: 27.12.07


שתוף פעולה בין מועצת החלב לבין המוסד לבטיחות ולגיהות

בתאריך 17 לחודש התקיים ביקור משותף של מנהל המוסד החדש, מר חיים אליהו, ושל רכז תחום חקלאות במוסד לבטיחות, יואב גרשון, במועצת החלב.

מועצת החלב היא אחת משלוש מועצות היצור הגדולות של החקלאים ועוסקת ביצור, שיווק, מעקב ותשומות משק החלב והבשר בישראל.

מטרת הביקור היתה לבחון דרכי פעילות משותפות ונוספות בממשקי העבודה של הבטיחות, הגיהות ובריאות העובדים בענף הרפתות והצאן בישראל, וזאת מול פעילות הולכת וגדלה של מועצות היצור החקלאיות בתחומי בטיחות ובריאות העובדים והצרכנים לתוצרת החקלאית.

הביקור המשותף היה פרי יזמה משותפת של ד"ר טובה אברך-מנהלת תחום חדשנות, בריאות וניהול סיכונים - במועצת החלב, ושל חברת "לניאדו תקשורת" אשר מלווה את מועצת החלב לנושא זה.

בסיכומה של הפגישה סוכמו ממשקי עבודה הכוללים את אתר האינטרנט של המוסד לבטיחות ולגיהות וכן השתתפותנו בימי עיון, כנסים ואירועים שוטפים של המועצה ושל יחידות הסמך שלה.

בהמשך לפגישה, הוזמן המוסד לבטיחות ולגיהות להיות חלק מועדת העבודה הקבועה של הצוות לטיפול במצבי משבר.

ביום 26.12.07 התקיימה ועדה רפואית-מדעית בה הציג יואב גרשון, רכז תחום הבטיחות במגזר החקלאי, את עיקרי הסיכונים הגיהותיים והבריאותיים להם חשופים העובדים במשק החלב.

בועדה זו חברים דרך קבע נציגים ממשרד הבריאות, בתי החולים המרכזיים בישראל, נציגי השרותים הוטרינריים, מועצות היצור החקלאיות, נציגי המחלבות הגדולות, המשרד להגנת הסביבה, המעבדה המרכזית לבריאות העטין - ועוד גורמים מקצועיים נוספים.

פעילות זו היא נדבך נוסף במעורבות של המוסד לבטיחות ולגיהות-במגזר החקלאי וחבירה לגופים מובילים במשק לנושאי הבטיחות, הגיהות ובריאות העובדים.


המקור:
יואב גרשון - רכז תחום חקלאות במוסד לבטיחות ולגיהות