www.osh.org.il
30.12.08


יום עיון לעובדים תאילנדים בנושאי עבודה בגובה, בשיתוף "מילופרי" (בית אריזה אזורי) ומחוז חיפה של המוסד לבטיחות ולגיהות

בשנים האחרונות פועל המוסד לבטיחות ולגיהות מחוז חיפה והצפון בשיתוף פעולה עם בית האריזה האזורי מילופרי מתשלובת מיליאות ונציגיו הגב' שגית חיים, מנהלת איכות, ומר יוחנן שטרן ממונה על הבטיחות בתשלובת, לעידוד החקלאים ורכזי הענפים לקידום תנאי הבטיחות והגיהות שלהם ושל עובדיהם במסגרת המשקים השונים בהם הם אחראים בקיבוצים ובמושבים.
ייחודו של שיתוף הפעולה הוא ביוזמה של בית האריזה לקחת חלק פעיל ביצירת מודעות לבטיחות ולבריאות הספקים שלו "כדרך חיים", בראיה שעבודה בטוחה = עבודה נכונה שבצידה גם תוצרת טובה.

פרויקט החקלאות נכנס לשנתו השביעית, ומודעות החקלאים ופניותיהם לסיוע מצדם של המדריכים כאמצעי להעלאת החשיבות של בטיחות ובריאות העובד היא אחת הנקודות המעידות על הצלחתו. הרצון לשיתוף הפעולה של מערכות אזוריות מחזק את יכולתם הנוספת של המדריכים להגיע אל החקלאים ולהציע את עזרתם הן במישרין והן בעקיפין וזאת באמצעות הנחיות שונות הכוללת בין היתר תכני הדרכה, פעולות מתערבות באמצעות סקרי מפגעים, המלצות לאמצעי מיגון ואף דרכים לטיפול בטיחותי בחומרי הדברה החל בשימוש וכלה באחסון. זאת במקביל להדרכה לשימוש בציוד מגן אישי מתאים.

אחת הדוגמאות הבולטות לשיתוף פעולה מעין זה הוא בביצוע ימי העיון לעובדים הישראלים והזרים כאחד המבוצעים כבר מספר שנים.

בתאריך 3.12.08 בתשלובת מפעלי "מיליאות" ובחסות "מילופרי", התקיים יום עיון לעובדים תאילנדים, העובדים בקיבוצים ובמושבים בגליל המערבי. ביום העיון השתתפו כ 180 איש וייחודו בתכני ההדרכה שכללו את כללי היסוד ב"עבודה בגובה" ותרגולם של אבזרי המגן עליהם התנסו מספר נציגים מכל ישוב וישוב.

אין ספק כי הפעולות הנמרצות של בית האריזה האזורי "מילופרי", יחד עם אגף הבטיחות במיליאות, בשיתוף מדריכי מחוז חיפה והצפון של המוסד לבטיחות וגיהות יחד עם מר יואב גרשון, רכז הפרויקט, וגב נוי נבו, מתורגמנית, מהוות תרומה חשובה בהעלאת המודעות לבטיחות העובדים ובריאותם בסביבת עבודתם כהמשך ישיר לאיכות המוצר אותו הם מספקים.

אנו תקווה כי שיתוף הפעולה ימשיך להוליד פעולות ברוכות מעין אלו.

  
המקור:
אברמסקו יוני, מדריך המוסד לבטיחות ולגיהות, מרחב חיפה והצפון
לכתבות נוספות ממחוז חיפה והצפון לחץ כאן.