www.osh.org.il

ינואר 2007

 

ת"י 5688 - בטיחות באירועים המוניים

 

התקן הישארלי ת"י 5688 - בטיחות באירועים המוניים נכתב כמענה לצורך שהציג אגף הפיקוח במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, כתוצאה מאסון ערד. התקן מיועד לשמש ארגונים אשר מעוניינים לקיים אירועים המוניים תוך ביטול סיכונים בלתי חיוניים, והפחתה, במידת האפשר, של הסיכונים הנותרים, להם נחשפים אנשים המעורבים באירוע או הנמצאים בסביבתו - משתתפים ישירים, צופים, קבלנים, ספקי שירותים ועובדיהם ועוברי אורח.

 

התקן מחייב כי פעילות מערך הניהול של האירוע, ובפרט פעילותו של מנהל האירוע, יתנו ביטוי מובהק לארבעה עקרונות: אחריות, שליטה מרכזית, יתירות בניהול הבטיחות ופעילות של "שיפור מתמיד".

 

להלן מאמר אודות התקן, מאת ד"ר מיכאל מהרי"ק וד"ר אבי גריפל:

 * לקריאת המאמר