חוק שירותי הובלה ותקנותיו: פרסום והבהרות

מאת: ל. קוסקס
הוכן במרכז המידע של המוסד לבטיחות וגיהות

חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997.
תקנות שרותי הובלה, התשס"א-2001.
צו הפיקוח על מצרכים ושרותים (שרותי הובלה ושירותי גרורים)(ביטול), התשס"א-2001.
תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001: הבהרות.
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"א-2001.
עדכון דפי המידע בנושא שינוע חומ"ס של מרכז המידע.