www.osh.org.il

יוני 2006

 

תסמונת  הבניין  החולה - לא תמיד  הבניין אשם

מאת: רון וייזינגר וליבנת כהן*

 

 

לא תמיד  הבניין אשם

על פי מחקר בריטי שפורסם לאחרונה בירחון רפואי באנגליה, תסמונת הבניין החולה הוא שם מטעה - לא תמיד הבניין אשם. במחקר נמצא, שתלונות העובדים, שנהוג לקשרן לתסמונת הבניין החולה, נובעות בעיקר מעבודה תובענית ומהעדר תמיכה מספקת מהעמיתים לעבודה ומהמנהלים - דהיינו, מלחץ בעבודה.

על פי ממצאי המחקרלא  נמצא  קשר משמעותי בין התלונות לסביבה הפיזית של המבנה - נמצא קלוש.

על המחקר

החוקרים מגדירים את תסמונת הבניין החולה כ "קבוצת תסמינים (סימפטומים) שמיוחסים לסביבה הפיזית של המבנה". במחקר נבדק הקשר בין תסמני הבניין החולה לבין גורם הלחץ בעבודה וגורמים סביבתיים שנהוג לבדוק במקרים של תסמונת הבניין החולה.  

במסגרת המחקר נסקרו 44 מבנים בלונדון ובסביבותיה, שבהם מועסקים כ- 4000 עובדי ציבור. בכל מבנה נאספו נתונים על הגורמים הסביבתיים והעובדים נתבקשו למלא שאלונים על תסמינים שונים של הבניין החולה ועל הלחץ בעבודה.

התסמינים שנבדקו: כאבי ראש, יובש בעניים, עייפות ועוד.

גורמים הסביבתיים שנבדקו: טמפ', לחות, בקטריות, אבק ועוד.

ממצאי המחקר ומסקנותיו

על פי ממצאי המחקר לא נמצא קשר משמעותי בין מרבית הגורמים הסביבתיים (שנובעים מהסביבה הפיזית)  לבין שכיחות התסמינים השונים. לעומת זאת התסמינים היו קשורים יותר לגורמי לחץ בעבודה -  עבודה תובענית והעדר תמיכה מספקת מהעמיתים ומהמנהלים.

החוקרים מסיקים שלגורמים הסביבתיים אותם נהוג לבדוק במקרים של תסמונת הבניין החולה, יש חשיבות נמוכה ביחס לגורם הלחץ בעבודה.

עם זאת, לא ניתן על סמך ממצאים אלו לשלול את החשיבות של איכות הסביבה הפיזית של העבודה ואין להתעלם מנוחות ומתחושת שביעות רצון הקשורה לתנאים סביבתיים שבמקום העבודה.


הערה:

לא ניתן להתעלם מתוצאות מחקר זה שכלל כ- 4000 עובדים, אך ייתכן שהוא משקף את מצב הבניינים בבריטניה ולאו דווקא את מצבם במקומות אחרים בעולם או בארץ. בכל מקרה, נמשיך לעקוב אחרי מחקרים בנושא זה. כמי שעוסקים גם בבדיקות התנאים הסביבתיים במבנים אנו בהחלט נתקלים בבעיות שקשורות למבנה עצמו ולתכנון שלו, אך אנו מכירים גם בכך שלעיתים תלונות העובדים נובעות מגורמים הקשורים ללחץ בעבודה. המלצתנו לפיכך היא, להמשיך ולבדוק את התנאים הסביבתיים במבנים בעקבות תלונות העובדים ובהתאם לצורך להמליץ על סדנאות התמודדות עם לחץ בעבודה שפותחו במוסד לבטיחות ולגיהות. 

הבניין החולה

בעיות איכות האוויר במבנים (ש"סינדרום הבניין החולה" הוא חלק מהם) עולות כאשר העובדים מתלוננים על תופעות כמו: כאבי ראש, עייפות, גירוי בעניים או עיניים יבשות, לעיתים התלונות הן "אין לי אוויר" או "אין פה מספיק חמצן". הבעיה אינה מחסור בחמצן אך היא משקפת את תחושת אי הנעימות של העובדים. כאשר תופעות אלו קשורות למשך השהייה במבנה והן נעלמות או עוברות כאשר יוצאים מהמבנה, מומלץ לבדוק את המבנה.

בכדי לחקור את הסיבה לתלונות כאלו במוסד לבטיחות נוהגים לראיין את העובדים ואם יש בכך צורך אף להעביר להם שאלון שמותאם למקום העבודה עצמו. בשאלון מתבקשים העובדים לפרט בין היתר גם את אופי התלונות ואת הזמנים של תלונות אלו.

בהתאם לראיונות ולשאלונים נערכת תכנית לביצוע בדיקות שונות במבנה כמו: לחות, טמפ', מהירות זרימת אויר, רמות CO2,  ובשלב מאוחר יותר, אם יש צורך בכך, רמות של מיקרואורגניזמים ועוד.

לאחר ביצוע הבדיקות אנחנו מצביעים על גורם אחד ולעיתים על מספר גורמים אתם יש צורך לתקן.

 

מקורות:

 

 

 

 

 

 

רון וייזינגר, מנהל מחלקת גיהות, המוסד לבטיחות ולגיהות.

ליבנת כהן, M.A בפסיכולוגיה ארגונית, מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגהות.