שינוי בתקנות גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש

התייחסות מאת: מ. איל

 

ב- 8 באפריל 2000 נכנסו לתוקף שינויים בתקנות הבטיחות בעבודה - גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש (קובץ בתקנות 6028 כח' באדר ג' בתש"ס 8.3.2000).

ברצוני להתיחס לכמה שינויים, הנראים לי משמעותיים. חשוב להדגיש שנוסח התקנה הוא הקובע.

 

 

·     "עובד ברעש מזיק" בתקנות החדשות הוא עובד שעובד 200 שעות בשנה, לפחות, וחשוף בהן לרעש בעוצמה מעל לרמה המותרת.

·     "חובת עריכת בדיקות סביבתיות" תוספת סעיף חדש:

מעבדה שעורכת בדיקות סביבתיות תעסוקתית תשלח את תוצאות הבדיקה למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה וכן תשמור את תוצאות המדידות 20 שנה לפחות.

·     פטור סעיף חדש: "ראה מפקח עבודה אזורי, בעקבות בדיקה סביבתית של מפלס הרעש במקום העבודה שמבוצעים בו עבודה או תהליכי עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה, כי העובדים אינם חשופים עוד לרעש מזיק,  רשאי הוא לפטור אותו מקום עבודה מתחולת התקנות, כולן או מקצתן, ורשאי הוא לעשות כן לתקופה קצובה, במגבלות, ובתנאים אשר יורה".

 

נוסח התוספת הראשונה לאחר השינויים תהיה כדלקמן:

 

העבודות או תהליכי העבודה שהעובד בהם נחשב כעובד ברעש מזיק:

 

(1)         חציבה, פיצוץ, גריסה וטחינה.

(2)         ניפוט, טוויה, שזירה ואריגה מכניים.

(3)         ניסור, השחזה וליטוש מכניים.

(4)         נגרות מכנית.

(5)         מסגרות ופחחות, לרבות סימרור וחיתוך מתכות בגזים.

(6)         הפעלת ציוד מכני הנדסי וטרקטורים ללא תא מפעיל סגור.

(7)         הפעלת פטישים פניאומטיים.

(8)         ניקוי עם/או התזה בעזרת אויר דחוס.

(9)         הפעלת מכבשים, למעט מכבשים הידראוליים.

(10)     הפעלת מלגזות בדיזל או בגז, ללא תא מפעיל סגור.

(11)     הסקת דודי קיטור בדלק נוזלי.

(12)     הפעלת מדחסי אויר.

(13)     הפעלת טורבינות וגנרטורים, מכסחות דשא, חרמשים ממונעים ומשורי שרשרת המונעים באמצעות מנוע שריפה פנימית.

 

·     הכותרת בתוספת השניה תהיה:

רשימה משוקללת מירבית מותרת לרעש מתמשך והתקפי.

·     כותרת איור מס' 1 תהיה:

חשיפה משוקללת מירבית מותרת לרעש מתמשך והתקפי.