טפסים מאתר אגף הפיקוח על העבודה, משרד התמ"ת

הטפסים הבאים ניתנים להורדה מאתר אגף הפיקוח, בכתובת:
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/8055B874-6B38-4A9C-A1D0-94486C0B8597.htm

בקשה לקבלת אישור כשירות
בקשה לקבלת אישור להדרכה
הודעה על מינוי ממונה על הבטיחות
הודעה על מינוי מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה
טופס בקשת אישור מסגרת בטיחות
טופס הודעה על פעולות בנייה
טופס הודעה על תאונת עבודה/מחלת מקצוע
טופס מינוי מפעיל מכונת הרמה
טופס רישום הדרכה
תסקיר בדיקת דרגנוע
בדיקה של מנגנוני בטיחות דרגנועים
בקשת היתר להתזת חול
בקשה להיתר הפעלת זיקוקין דינור
בקשה להיתר קנייה, להעברה ולשימוש בחומרי נפץ
טופס מינוי ממונה בטיחות קרינת לייזר
אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה
כתב מינוי לאדם כשיר
טופס בקשה להכרה בהוראות המעבר- תקנות עבודה בגובה
יומן הפעלת זיקוקין
הצהרה בנוגע למכירה אחסנה העברה ושימוש בזיקוקין דינור מקטגוריה 2
טופס הודעה על ביצוע עבודת גלישה