תקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(פעולה מונעת), התשס"א - 2001


ב- 1.2.01 (ח' בשבט התשס"א) פורסמו תקנות שהתקין שר העבודה והרווחה,
בהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות: "תקנות ארגון הפיקוח על
העבודה (פעולה מונעת), התשס"א - 2001". התקנות פורסמו בקובץ התקנות
6084, ויכנסו לתקפן שלושים ימים מיום פרסומן.

לפניכם תמצית תוכן התקנות החדשות. לנוסח המלא והמדויק יש לעיין בקובץ התקנות.
 • על-פי התקנות, תוכן תכנית עבודה שנתית לביצוע פעולה מונעת ע"י מפקח
  העבודה הראשי, שיהיה האחראי על הפעולה המונעת, בשיתוף ועדה מייעצת.
 • פעולה מונעת בתחומי הבריאות התעסוקתית, הבטיחות או הגיהות בעבודה תהיה
  מסוגים אלה: פעולה שנועדה למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע; מחקרים;
  פרוייקטים ניסיוניים; הקמה וניהול של מאגרי מידע; הכשרה מקצועית, הדרכה
  והסברה.
 • פעולה מונעת תיעשה באזורי הארץ, בענפי העבודה או במקומות עבודה שלגביהם
  יש, לדעת האחראי, צורך בפעולה מונעת. היקף פעולה מונעת מכל סוג יהיה לפי
  הקבוע לאותו סוג בתכנית העבודה.
 • הועדה המייעצת תכלול נציגי משרד העבודה והרווחה, המוסד לבטיחות ולגיהות,
  המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, קופות החולים, המעבידים, העובדים,
  ארגון הממונים על הבטיחות וכן מומחים בתחומי הבריאות התעסוקתית, הבטיחות
  או הגיהות התעסוקתית.
 • ועדת הקצאה מטעם משרד העבודה והרווחה תחליט על הקצאת משאבים ותאשר
  את תכנית העבודה השנתית.