חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 9) התש"ס-2000

ב- 13 ביוני 2000 נתקבל בכנסת תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה. התיקון פורסם בספר
החוקים 1742, וזה לשונו:

" חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 9) התש"ס-2000 *

1. בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951 **, בסעיף 20, בסופו יבוא:
" (ד) עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו; זמן התפילה ייקבע
במקום העבודה בהתאם לצורכי העבודה ואילוציה, ובהתחשב בדרישות דתו של העובד ".

* נתקבל בכנסת ביום י' בסיון התש"ס (13 ביוני 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו
בהצעות חוק 2855, מיום א' באדר ב' התש"ס (8 במרס 2000) , עמ' 314.

** ס"ח התשי"א, עמ' 204; התשנ"ג, עמ' 167. "