תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות)
(תיקון) התש"ס - 2000

בתאריך 28.2.2000 פורסם תיקון לתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות),
בחתימת שר העבודה והרווחה אליהו ישי והשרה לאיכות הסביבה דליה איציק.
התיקונים מתייחסים לתקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות), התשנ"ח 1998.
עיקרי התיקונים הם:

תיקון השם: בשם התקנות במקום "גיליון בטיחות" יבוא "גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי
וסימון של אריזות".

תיקונים לתקנות:

בתקנה 1 לתקנות העיקריות לפני ההגדרה "מחזיק במקום עבודה" יבוא:

"התקן" - הוראות תקן ישראלי - ת"י 2302 האלה:
1. הספר הכתום פרק א' - הגדרת וסעיף 1.4.
2. פרק ג' - סעיפים 3.2 ו- 3.3, פרק ה' ונספחים א', ב', ו-ג'.

בתקנה 3 לתקנות העיקריות במקום תקנה משנה (א) יבוא:

(א) יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן -
1. יארוז או יוודא אריזת החומר, לפי העניין, בהתאם לדרישות התקן ויסמן את האריזה
בהתאם לדרישות התקן.
2. יצרף אליו גיליון בטיחות.

התקנות פורסמו בקובץ התקנות 6021 כ"ב באדר א' התש"ט, 28.2.2000.
תחילתן של התקנות 90 יום מיום פרסומן.