תקנות הסדרת מקומות עבודה (בטיחות בבריכות שחיה)

בקובץ התקנות 6322 מיום 15.6.04 פורסמו:
"תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה) התשס"ד - 2004"

בתקנות הנ"ל מפורטים:
 • בעלי תפקידים בבריכה - חובות וסמכויות.
 • סידורי בטיחות ועזרה ראשונה.
 • שלטים.
 • תכניות הכשרתם של בעלי תפקידים:
  • מגיש עזרה ראשונה.
  • חובש.
  • מציל.
 • ציוד בעמדת הצלה וציוד במרפאה.
הערות:
א. הוראות תקנות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מרישיון עסק לאתר בריכת שחיה.
ב. תקנות אלה אינן גורעות מכל דין אחר לרבות תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה) התשנ"ד 1994.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות.