חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002

פורסם בתאריך 3.1.02, בספר החוקים 1820.
מטרותיו של חוק זה הן:

(1) ליצור תנאים לפיתוח ענף הגז הטבעי בישראל באמצעות המגזר הפרטי
ולקיום תחרות בענף זה, בהתאם למדיניות הממשלה בתחומי הכלכלה
והאנרגיה;

(2) להסדיר את הפעילות במשק הגז הטבעי באופן שיאפשר השקעות בו ומתן
שירותים ברמת איכות, אמינות וזמינות נאותים, ובשים לב לשיקולי יעילות;

(3) להבטיח שמירה על הבטיחות בפעילויות במשק הגז הטבעי,
והכל בתחומים המפורטים בחוק זה.

לשם השגת מטרותיו של חוק זה תיקבע חובת רישוי להקמה ולהפעלה שלמערכת
הולכה, רשת חלוקה ומיתקן אחסון של גז טבעי, ולהקמה ולהפעלה של מיתקן גט"ן,
ותוקם במשרד התשתיות הלאומיות רשות גז טבעי שתפקח על מילוי תנאי הרישיונות,
תאשר תעריפים, תקבע אמות מידה לשירות שייתנו בעלי הרישיונות, ותטפל בנושא
בטיחות משק הגז הטבעי.