תשובת השבוע ממרכז המידע 08.01.06
השאלה:
מהם התקני חירום במכונות -ובדיקתם (ESD-Emergency Stop Devices)?

1. הוראות הפעלה אחזקה ובטיחות
היות ומדובר בהתקן המורכב על מכונה ,תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א - 2001, תקנות 2,3 ו-4 דורשות בין השאר לצרף למכונה הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות וכן לדאוג לאחזקת מלאי של חלקי חילוף.

2. התייחסות נוספת בנושא ניהול ותחזוקת הציוד
א. תחזוקת הציוד לסוגיו השונים תבוצע לפי דרישות התקנים הרלוונטיים ולפי הנחיות יצרן הציוד ע"י עובדים המוסמכים לפי החוק או המורשים ע"י הנהלת המפעל (הרשאה פנים מפעלית) לביצוע עבודות תחזוקה בציוד מסוים.
תחזוקאים בנוסף להכשרה הנדרשת בחוק, חייבים להיות בקיאים בהפעלת ותחזוקת הציוד.
ייתכן שיהיה צורך לעבור הכשרה ספציפית ע"י יצרן כדי להקנות למתחזקים ידע נדרש מיוחד לציוד ספציפי.
ב. כאשר עבודות תחזוקה כוללות עבודות חשמל משמעותן לפי חוק החשמל על התחזוקאים להיות בעלי רשיון חשמלאי-מוסמך מתאים.
בכל מקרה, מומלץ לבצע תחזוקה מונעת של ציוד, הכוללת בין השאר לוח זמנים לביצוע עבודות תחזוקה ורישומן.

3. תחיקה
א. לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 נדרש לנהל במפעל "פנקס המפעל" - הפנקס המנוהל והמוחזק לפי הוראות סעיף 198 או סעיף 199 של הפקודה.
ב. מספר תקנות לחוק החשמל בהן קיימת דרישה לרישום תוצאת בדיקות של ציוד חשמלי.

4. ראה המאמר: "בדיקה תקופתית למיתקן חשמל במפעל " עמ' 28 - 29 מתוך: ירחון בטיחות גיליון 293 ינואר 2005 שבהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות.

5. מפסקי חירום
5.1 באופן כללי, קיימים מספר התקני חירום, מבנם ומקום התקנתם נקבע עבור כל מערך מכונות או ציוד בהתאם למאפייניו, סוגו, השימוש בו ושיקולי בטיחות הכרוכים בהפעלתו .
5.2 דוגמאות לסוגים של מתקני עצירת החירום:
לפי בקרת תהליך העצירה, מתחלקים מתקני עצירת החירום (ESD ) לשלושה סוגים כמפורט בתקן NFPA 79 המוזכר להלן - ראה סעיף 1.3 - Stop Functions.
5.3 בסעיפים שלהלן תקן של ארגון בטיחות אש בארה"ב קיימת התייחסות התקני ניתוק חשמל במצב חירום
NFPA 79 Electrical Standard for Industrial Machinery 2002 Edition

9.2.5.4.2 Emergency Switching Off
10.1.2 Location and Mounting.
9.2.2* Stop Functions. The three categories of stop functions shall be as follows:
(1) Category 0 is an uncontrolled stop by immediately removing power to the machine actuators.
(2) Category 1 is a controlled stop with power to the machine actuators available to achieve the stop then remove power when the stop is achieved.
(3) Category 2 is a controlled stop with power left available to the machine actuators.
Chapter 10 Operator Interface and Control Devices
10.7 Devices for Stop and Emergency Stop.
10.8 Devices for Emergency Switching Off.
להלן מספר מונחים והגדרות מתוך התקן הנ"ל:
EMO Emergency (Machine) Off Device
ESTOP Emergency Stop
3.3.36 Emergency Switching Off. An emergency operation intended to switch off the supply of the electrical energy to all or part of an installation.

3.3.95.1 Controlled Stop. The stopping of machine motion, while retaining power to the machine actuators during the stopping process.

10.2.1 Pushbutton Actuators. Pushbutton actuators used to initiate a stop function shall be of the extended operator or mushroom-head type.

10.2.2.3 Emergency Stop. RED shall be used for emergency stop actuators in accordance with 10.7.4.
3.3.95.2 Uncontrolled Stop. The stopping of machine motion by removing power to the machine actuators, all brakes and/or other mechanical stopping devices being activated.

A.9.2.2 With the exception of emergency stop and depending upon the risk assessment, removal of power can be accomplished by the use of either electromechanical or solid-state components.


5.4 דף מדף 31 "מפסקי חירום, מעגלי חשמל "Fail - safe בהוצאת מרכז מידע הדן באופן מפורט בנושא הנדון. (ניתן להשיג בפניה למרכז המידע שלנו).
5.5 לגבי התקנת מפסק חירום- "לחצן פטרייה" קיימת התייחסות בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001, תקנה 4, סעיף-המשנה (5):
" 4. מחזיק מעבדה ינקוט במעבדה אמצעי בטיחות וגיהות אלה:
(5) יתקין אמצעי בטיחות מיוחדים להגנת העובדים, לרבות התקנת שילובים (אינטרלוקים) על מכשירים עם מתח חשמלי גבוה (220 וולט או יותר) או על מכשירים עם מערכות מכניות מסוכנות, וכן יתקין לחצן "פטריה" לניתוק חירום של מערכות חשמליות, מפסק ברז גז ראשי וממסר פחת;"

6. מידע נוסף
מפסק למכשיר קבוע או נייח
קיימים:
א. תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט), התשנ"א-1991, תקנה 31 התקנת מפסק למכשיר קבע או נייח שלהלן:
הגדרה ל"מכשיר חשמלי":

ב. ת"י 60947 חלק 2 ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקי מעגל.
הערה: ניתן לעיין בתקנים ולרוכשם בספריית מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון 42, תל אביב, טל' 03-6465191.

7. חומר נוסף בנושא :
- ת"י 60204 חלק 1 בטיחות מכונות- ציוד חשמלי של מכונות: דרישות כלליות
מפרט 98 מגינים והתקני בטיחות למכונות: הגנה מפני סיכונים מכניים
- ת"י 4484 בטיחות מכונות- עקרונות הערכת סיכונים
ראה תקצירי התקנים הנ"ל באתר האינטרנט של מכון התקנים, ניתן לעיין בתקנים ולרכשם בספריית מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון 42, ת"א, טל' 03-6465191.

8. התקני עצירת חירום מאפיינים :
כידוע על התקני החירום לעמוד בדרישות התקנים הרלוונטיים וכמתחייב ע"פ החוק ,
מתוך החוברת : בטיחות בעבודה - מיגון מכונות (קוד ח-088),שבהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות. ראה מתוכו הפרק: " רכיבים ונושאים נוספים של הגנת מכונות עמ' 76 - 80, בהם נכתב בין השאר : אמצעי הפיקוד להתנעת המכונה ולעצירתה יהיו מסומנים בצורה בולטת. מעצורים ומעצורי חירום יהיו צבועים באדום - עמ' 76


9. ספרות בנושא
בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות קיימים פרסומים בנושא הגנת מכונות, כגון: הערה: את כל הפרסומים הנ"ל ניתן להשיג ביחידת ההפצה של מוסדנו, רח' הים 2, בת-ים (מגדלי הים התיכון), טל': 6575147/8 - 03, או להזמין דרך אתר האינטרנט של המוסד.

( צימר אבי , 34013)