תשובת השבוע ממרכז המידע 22.01.06
השאלה:
מהן הדרישות לאיחסון ושימוש בגלילי גז דחוס?

א. קיים ת"י 712 גלילים מטלטלים לגזים : כללי בטיחות
תקן זה דן בנוהלי אחזקה (לרבות מילוי, אחסון, שימוש בגלילים במקום העבודה , תפעול, תובלה ובטיחות) של גלילים מיטלטלים לגז, המכילים גזים דחוסים, גזים מעובים, או גזים מומסים תחת לחץ, אשר קיבולם בתחום 120-1 ליטר.
ניתן להשיג במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42, תל אביב, ימים א'-ה', טל' 03-6465191.

ב. הפרדה בין גלילי גזים באחסון
התייחסות להפרדה בין גלילי גזים שונים ומרחקים בינהם לפי סיכון קיימת ב:
תקן אמריקאי:
NFPA 55
Standard for the Storage, Use, and Handling of Compressed Gases and Cryogenic Fluids in Portable and Stationary Containers, Cylinders, and Tanks. 2005 Edition.

- ראה תרשים מרחקים מתוך התקן הנ"ל:

Figure A.7.1.6.2 Separation of gas cylinders by hazard.
Appendix A Explanatory Material

התקן דן בכל ההבטים של מערכות גאז דחוס.
פרק 7 בין השאר מפרט מרחקים והגנות ותנאים Chapter 7 Compressed Gases
מומלץ לעיין להתייחס לתקן בשלמותו .
ניתן לעיין ולהשיג את התקן בספרית מכון התקנים בתל - אביב .

ג. גליון בטיחות
בנוסף לחומר הנ"ל, עלי לציין שטיפול בכל סוג של החומר מסוכן נעשה לפי גליון בטיחות (MSDS) שלו. גיליון הבטיחות מסופק על ידי ספק הגז.

ד. איחסון
קיימת חוברת:
"בטיחות בריתוך וחיתוך בלהבת גז", המוסד לבטיחות ולגיהות, קוד הפצה ח-019.
החוברת דנה במכלול הציוד לאספקת הגזים החל מהגלילים , אחסנתם מערכות האספקה , השימוש , ואמצעי הבטיחות .


ה. קיימת חוברת טכנית "גזים - היבטי בטיחות וגיהות" המפרטת את היבטי הבטיחות והגיהות, בטיחות בעבודה עם גזים, תכונות ושימושים וביצוע הערכת סיכונים. החוברת בהוצאת המוסד לבטיחות וגיהות , קוד הפצה ח- 089 .
את החוברות הנ"ל ניתן להשיג במח' ההפצה של מוסדנו, רח' הים 2, בת-ים, (מגדלי ים התיכון), טלפון: 6575147/8 - 03.

ו. קיימות תקנות המתייחסות למעבדות אשר בהם יש התייחסות לעבודה עם גזים .ב"תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001".
"אמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתיים כלליים במעבדה
4. מחזיק מעבדה ינקוט במעבדה אמצעי בטיחות וגיהות אלה:
..........
.........
(18) יטפל בגזים כלהלן:
(א)יאסור אחסון או התקנת גלילי גז דחוס דליקים או רעילים בתוך המעבדה;
(ב)יתקין עמדות קשירה לגלילי הגזים מחוץ למעבדה, בתוך מיתקן מוצל, מכוסה, מגודר ונעול;
(ג)יסמן את צנרת הגז בשם הגז הזורם בו ויצבע אותה בצבע נפרד לגבי כל גז בהתאם לצבע הקבוע בהתאם לת"י 712 - גלילים מיטלטלים לגזים: כללי בטיחות, ת"י 712, חלק 7 - גלילים מיטלטלים לגזים:
סימני זיהוי לגזים תעשייתים, ות"י 712 חלק 8 - גלילים מיטלטלים לגזים: סימני זיהוי לגזים רפואיים;
(ד) יתקין במעבדה לכל סוג של גז הנמצא בשימוש במעבדה, ברז גז ראשי עם מפסק ומד לחץ במקום נגיש ובולט נוסף על ברז הגז הנמצא ליד גליל הגז עצמו;
(ה) יתקין במעבדה גלילי גז דחוס, שאינו רעיל ואינו דליק ואינו נפיץ, כשהם קשורים ומוגנים מנפילה."

ז. קיימת דפדפת "הוראות בטיחות לשימוש ולאחסנה - גלילי גז דחוסים" בהוצאת המוסד לבטיחות וגיהות קוד ד- 040 . להלן הוראות כלליות מהדפדפת.
סיכום קצר של כללי בטיחות לטיפול בגלילי גזים דחוסים:
 1. יש לאחסן את גלילי הגזים הדחוסים במקום מיוחד, מוצל, מוגן מגשם, יבש ומאוורר היטב, ללא מגע לחומרים משתכים( קורוזיביים).
 2. אין לחשוף גלילי גזים דחוסים להשפעת חום (מלהבה גלויה או מכל מקור חום אחר).
 3. הגלילים יעמדו זקופים כששסתומיהם כלפי מעלה ויובטחו מפני נפילה (למשל ע"י קשירת שרשרת).
 4. גלילים שאינם בשימוש- שסתומיהם יוגנו ע"י כיפה על הגליל. זכור! השסתום הינו החלק הפגיע ביותר של הגליל. לצורך זה יהיה הגליל תמיד במצב עמידה ולא בשכיבה למניעת אפשרות היתקלות עם השסתום.
 5. גלילים ריקים יאוחסנו בנפרד מהמלאים. יש לדאוג להחזרתם המידית ליצרן לשם מילויים.
 6. אין לזרוק גליל גז ואין לגרור אותו. מנע נפילתו!
 7. פריקת גלילים והעמסתם יבוצעו בעדינות, תוך הימנעות מפני חבטות בקרקע או במשטח הרכב. מומלץ להשתמש בכלובים מיוחדים.
 8. אין להשתמש בגלילים, גם כשהם ריקים, לכל מטרה אחרת( כגון: פיגומים, תמיכות וכו').
 9. יש להוביל את הגלילים בתוך המפעל בעגלות המיועדות למטרה זו. מומלץ להשתמש בכלובים מיוחדים.
 10. אין להרים גלילים או להובילם במנוף אלקטרו מגנטי.
 11. הגלילים יטולטלו בצורה הבאה:
  א. גלילים ריקים או מלאים יובלו כשכיפת המגן מורכבת על הגליל.
  ב. לצורך ההובלה יסודרו הגלילים בעמידה כך שכל שסתומיהם יבלטו בכיוון אחד.
 12. לפני חיבור הגליל לקו או לווסת יש לוודא שהחיבורים מתאימים לסוג הגז בשימוש . אין להשתמש בטפלון בחיבור וסת לשסתום הגליל.
 13. פתח וסגור שסתומים באיטיות. אין לעמוד מול וסת הלחץ בזמן הפתיחה!
 14. בגמר העבודה סגור תחילה את שסתום הגליל ורק לאחר מכן את חיבור הווסת.
 15. אין לתקן גליל או אביזריו במפעל הצרכן. כל טיפול ו/או תיקון יעשה ע"י יצרן הגז בלבד.
 16. פורץ גז מן הגליל- יש לסגור מיד את השסתום ולהוציא את הגליל אל מחוץ לבנין, לשטח פתוח, הרחק מכל מקור אש וחום.
 17. יש לדאוג שכל עובד עם גלילי גז יהיה בעל ידע בשימוש בהם ובכללי הבטיחות המתאימים.
 18. לכל גז חייב להיות וסת לחץ המיועד לו בלבד.
 19. אין להשתמש בחומרי סיכה (שמן גריז) כחומר מסייע להברגת כיפת המגן לגוף הגליל. במיוחד אמור הדבר לגזים מחמצנים כמו חמצן.
 20. פוטנציאל הסיכון נובע מ- מוקדים:
  הסיכון הכימי כתוצאה מהגז האצור בגליל וקבוצת הסיכון אליה שייך הגז
  א. דליק ( למשל : אצטילן, מימן )
  ב. מחמצן ( למשל : חמצן, אוויר דחוס )
  ג. רעיל וקורוזיבי ( למשל : אמוניה , כלור )
  ד. אינרטי, נטול סיכון כימי ( כמו הליום, חנקן, דו תחמוצת הפחמן ) .
  הסיכון המכני הנובע מהלחץ הגבוה בו דחוס הגז. ( למשל: 150, 200 בר ), שחרור מיידי של לחץ כנ"ל - משמעותו " שחרור טיל " .

  יש לוודא
 21. כל גליל ישא סימני היכר וסימנים טבועים כאמור בתקן 721.
 22. במסגרת בדיקה חזותית ייבדקו בנוסף העדר פגמים חיצוניים, תקפות לעניין בדיקה הידרוסטטית.
 23. אין לרוקן גליל גז עד תומו, הלחץ בגליל לא יקטן מ- 2 אטמ' . יש לסמן גליל גז שרוקן .
 24. במקום השישמוש בפועל יהיה המספר המינימלי של גליליםלצורך עבודה שוטפת בלבד. כל היתרה תאוחסן בעמדת איחסון. בעקרון, עדיף מבחינה בטיחותית למקם גליל בעמידה מחוץ למקום השימוש בצמידות לקיר חיצוני עם צינור למקום השימוש בפועל .
ח. מומלץ לבצע הערכת סיכונים במקום בהתחשב בתקנים ובהנחיות ובהתאם לכך להחליט על אמצעי הבטיחות הנדרשים ולעגנם בנוהלים .

( דוד זיו , 33962)