תשובת השבוע ממרכז המידע 29.01.06
השאלה:
איזה משקפיים מתאימים להגנת העיניים בפני קרינת השמש?

1. עדשות משקפי המגן בפני קרינת שמש נבדלות בדרגת סינון קרניים על סגוליות: UVA ו- UVB.
יצרני משקפיים שונים מכריזים על דרגות הגנה באחוזים של עדשות המשקפיים שלהם. בנוסף, למיטב ידיעתי, תקנים הקיימים בעולם לגבי משקפי שמש הינם תקנים מחייבים. לכן יש חשיבות רבה לבחירת סוג המשקפיים המספקות את ההגנה המרבית למשתמש בפני קרניים על סגוליות כנ"ל, וזאת כמובן מול שיקול עלות-תועלת, כמו בקניית כל מוצר אחר.
לא איתרתי במאגרים שברשותנו מידע שיווקי השוואתי בין משקפי שמש לפי אמות מידה עלות - תועלת (דרגת הגנה/הסינון).

2. תחיקה ותקינה תעסוקתית
2.1 תקנים ישראליים
- ת"י 4141 חלק: ציוד מגן אישי לעיניים - הגדרות מונחים
מעמד חוקי: לא רשמי
תקן זה זהה לתקן EN -165 משנת 1995.
- ת"י 4141 חלק 2: ציוד מגן אישי לעיניים - דרישות
תקן זה זהה לתקן EN -166 משנת 1995.
- ת"י 4141 חלק 6 - ציוד מגן אישי לעיניים: מסנני על-סגול - דרישות העברות והמלצות לשימוש
- ת"י 4141 חלק 8 - ציוד מגן אישי לעיניים: דרישות למסננים נגד סינוור שמש לשימוש תעשייתי
הערה: ניתן לעיין בתקנים ולרכושם בספריית מכון התקנים הישראלי טל' 6465191  -  03.

2.2 תחיקה
א. לפי תקנה 6. טיב הציוד והתאמתו לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ"ז-1997:
"6. (א) ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.
(ב) ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי - לאחד התקנים
EN, DIN, ISO, ANSI או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי; לענין זה -
"תקן ISO" - תקן של הארגון הבינלאומי לתקינה International Standard Office;
"תקן DIN" - תקן של Deutsche Industrie Norma;
"תקן EN" - הנחיית תקינה של השוק האירופי המשותף;
"תקן ANSI" - תקן של American National Standard Institute
תקנים אלה נמצאים לעיון הציבור במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות ובספריית מכון התקנים הישראלי.
(ג) ציוד מגן אישי יותאם, לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של העובד שעליו הוא נועד להגן, וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע."

ב. תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ"ז-1997, בתוספת (לתקנה 3) סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה , 4. הגנת פנים ועיניים, 4.9. קרינה
מחייבות שימוש ב"משקפי מגן נגד סיכוני קרינה ...בעבודה במקום שיש בו סכנת פגיעה מקרינה על סגולה".

3. מידע נוסף בנוגע לתקנים בעולם הדנים במשקפי שמש לעיונך, ראה באינטרנט:
- Sunglasses and sunglass standards " Clinical and Experimental ...
www.optometrists.asn.au/ceo/backissues/vol86/no2/2040
פרסום זה הוא מסמך המסביר בפירוט כל הנושאים הקשורים להגנה בפני קרני שמש, כולל התייחסות לתקנים.
- Ultraviolet protection in spectacle and sunglass lenses: claims vs performance
http://www.optometrists.asn.au/ceo/backissues/vol76/no4/1277

להלן, דוגמה להתייחסות לבחירת משקפי מגן:
- What to Look for When You're Buying Sunglasses
Sunglass standards for lenses place limits solely on UVB and UVA rays, but bear in mind that both the standards and labeling are voluntary, not mandatory. According to these standards, sunglasses must block at least 70% of UVB and at least 60% of UVA.
To best protect your eyes, look for sunglasses that provide at least 98% protection from both UVA and UVB rays. UVC rays are blocked automatically since they are absorbed in the atmosphere and do not reach the earth. Some of the higher-priced products with polycarbonate, glass or plastic (CR-39) lenses can claim to block 100% of the UV rays.
Ultraviolet Rays and Your Eyes
http://www.allaboutvision.com/sunglasses/spf.htm

- Sunglass Guide and Terminology Sunglass Guide and Terminology
Guide to Sunglass Use and Selection
www.sunglassesgiant.com/sunguidandte.html

(בוריס פרידלנדר , 34134)