תשובת השבוע ממרכז המידע 02.02.03
השאלה:
מהן הבדיקות התקופתיות הנדרשות למתקן חשמלי במפעל?

א. הגדרת מונח "מתקן חשמלי":

בחוק החשמל, תשי"ד 1954 בתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט), התשנ"א-1991" וב- "תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990", קיימות הגדרות דומות ל "מתקן חשמלי".
להלן, נוסח ההגדרה מתוך :
- חוק החשמל, תשי"ד-1954
תקנה 1 הגדרות
:

"מתקן חשמלי" - מתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו,
צבירתו או שינויו (טרנספורמציה), לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים,
מוליכים, אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במתקן;

ב. לאחר סקירת הנושא שבנדון נתקבלה הטבלה דלהלן:

מיתקן חשמלי - בדיקות תקופתיות כנדרש בחוק החשמל ותקנותיו

שם התקנה

מס' סעיף/ התקנה

תדירות בדיקות

עבודה במיתקנים חשמליים חיים, התשכ"ז - 1967

6(ב). החזקת ציוד וכלים הדרושים לעבודה במתקן חי

אחת ל - 6 חודשים

הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט, התשנ"א - 1991

77. בדיקות מערכת הארקה במיתקנים לייצור וחלוקת חשמל

אחת ל- 6 שנים

 

78. בדיקות הארקה במיתקן צריכה

אחת ל - 5 שנים במיתקנים בהם קיים סכנה של איכול מוגבר של אלקטרודה

התקנת גנרטורים למתח נמוך, התשמ"ז - 1987

26. בדיקות

אחת ל - 5 שנים לפחות

התקנת מערכות אל פסק סטטיות במתח נמוך, התשנ"ג - 1993

13(ב). בדיקות מערכת אל-פסק (בדיקת הארקת שיטה)

אחת ל- 5 שנים

מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט, התשנ"ה - 1994

38. בדיקות תקופתיות

כנדרש בתקנה 38

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן - 1990

5(א). בדיקת מפסק מגן המופעל בזרם דלף, ברגישות 0.03 אמפר

אחת לחודש ;באמצעות לחיץ הביקורת שלו

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ"ט-1989

במגרש ספורט ובאולם ספורט -
חלק ב': הוראות לבטיחות במגרש ספורט ובאולם ספורט, סעיף 9(3).
גופי תאורת ההתמצאות יצוידו בנורית ביקורת

אחת לשבוע לפחות, ותוצאות הבדיקה יירשמו בפנקס מיוחד

תקנות בטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות) , התשמ"ט - 1989

14(3). במקום אסיפות קבוע

אחת לשבועיים, ותוצאות הבדיקה יירשמו בפנקס מיוחד

תקנות החשמל (מתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג - 2002

תוספת שניה (תקנות 2(ב) ו-11)
בדיקות תקופתיות
מפסק מגן
מפסק מגן


לוחות חשמל ראשיים ומשנייםאחת לשבוע לפחות על ידי לחיצה על לחיץ בדיקה, רשאי לבצע גם אדם שאינו חשמלאי

אחת ל- 3 חודשים לפחות באמצעות מכשיר בדיקה למפסק מגן, ע"י חשמלאי כעל רשיון חשמלאי מעשי לפחות


אחת לשנה לפחות
1. בדיקת התנגדות הבידוד
2. בדיקת רציפות ההארקה
3. בדיקת התנגדות האלקטרודה
הכללי של האדמה.
בדיקה ע"י חשמלאי בודק

 

ג.    בדיקות מתקן חשמלי במפעל (מערכת החשמל) תבוצענה על-פי דרישות חוק החשמל ותקנותיו, התקנים הקיימים והוראות של יצרן של ציוד חשמלי, וזאת בידי חשמלאי-בודק בעל הרשאה מתאימה לסוג הזינה: חד-מופעי/תלת-מופעי, מתח וזרם.

ד.   בנוסף לכך מקובל שתחזוקת מיתקן חשמלי (מערכת חשמל) במפעל, כולל בדיקות תקופתיות מתבצעת על-פי תוכנית יזומה שנערכה ע"י מהנדס חשמל. תוכנית זו מבוססת,בדרך כלל, על דרישות חוק החשמל ותקנותיו הנ"ל והתקנים הקיימים וכן על הוראות יצרן ציוד החשמל.

(26696)