תשובת השבוע ממרכז המידע 02.02.09
השאלה:
מהן דרישות החוק בקשר לבדיקת מנדפים?

1. בהתאם לתקנה 4 (10) שבתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א - 2001, בה נאמר :
"יתקין ויקיים מינדפים ביולוגיים וכימיים טובים ויעילים המתאימים לעבודה עם הגורמים המסוכנים המצויים בשימוש המעבדה, וידאג לבדיקת המינדפים אחת לשנה לפחות, בידי טכנאי המתמחה בבדיקת מינדפים;"

2. בנוסף לכך קיימת התייחסות לבדיקות תקופתיות, ולבודק מנדפים ביחס למנדף שבמעבדה, בתקן הישראלי, ת"י 1839 - בטיחות במעבדות - מנדפים. תקן זה למעט השינויים והתוספות המציינים בו זהה לתקן האוסטרלי AS 2243.8-1992.

ההתייחסות בתקן הנ"ל לתחזוקה תקופתיות נחלקות כמינימום לתחזוקה שבועית, תחזוקה חצי-שנתית, ותחזוקה שנתית, כאשר תדירות התחזוקה עשויה להידרש לעיתים קרובות יותר אם המנדף פועל ברציפות.
ביחס לבודק המנדפים, בתרגום של התקן האוסטרלי לעברית (תרגום שאינו מחייב - מחייב המקור באנגלית) נאמר בתרגום לעברית "בדיקה תיערך בידי אדם מוסמך" בעוד שבאנגלית, (מה שמחייב) נאמר "Testing shall be carried out by a competent person". שפירושו אדם שהוכשר לכך ולאו דווקא אדם שהוסמך לכך.
נכון לימים אלה מתנהלים דיונים לצורך האפשרות להכשיר בודקים מוסמכים למנדפים שהסמכתם תהא מצומצמת ותתייחס רק ביחס למשטר הזרימה של המנדף.
ניתן לעיין או לרכוש תקן זה בספריית מכון התקנים הישראלי (רחוב חיים לבנון 42, תל אביב) בטלפון: 03-6465191.

3. במידה וקיים במערך המנדף מסנן פחם פעיל, יש צורך להחליפו בהתאם להוראות היצרן, או בהתאם למידת השימוש במנדף ופליטת מזהמים לעולם החיצון והמאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה, הקודם מבין השניים. לפיכך לצורך קבלת פרטים משלימים בנושא זה יש להיוועץ עם המשרד להגנת הסביבה במועצה שבאזור בו ממוקם המנדף.

(זהר שטרן , 43977)