תשובת השבוע ממרכז המידע 08.02.09
השאלה:
מהן דרישות החוק להסמכת והדרכת עובד על במת הרמה?

1. במה מתרוממת ניידת- הגדרה
במה מתרוממת ניידת לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 , חלק א': כללי, פרק ראשון: פרשנות, מוגדרת כמכונה ניידת:
"מכונה ניידת" - רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה;

2. רישיון נהיגה
ע"פ תקנה 25 לתקנות התעבורה, נהג של במה מתרוממת ניידת נדרש לעבור הכשרה: 25. "לא ינהג אדם ברכב אלא אם הוא בקי בהפעלתו ובשימוש בו."
בנוסף לכך עפ"י תקנה 179 לתקנות התעבורה שלהלן יש צורך ברישיון נהיגה:

תקנה 179 - רישיון נהיגה דרגה 1
[תיקונים: התשס"ה (מס' 4), (מס' 11), התשס"ז (מס' 7)]

"179. רישיון נהיגה דרגה 1 הוא רישיון לנהוג -
(1) בטרקטור למעט טרקטור משא, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 10,000 ק"ג, אם נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 189(א);
(2) במכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל או מכונה ניידת אופנית, שמשקלה הכולל המותר אינו עולה על 14,000 ק"ג, למעט מלגזה;
(3) במלגזה שכושר הנשיאה שלה עד 20,000 ק"ג;
(4) בטרקטורון;
(5) ברכב שטח;
(6) בטרקטור משא, ובלבד שלא ינהג בו בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ. "

3. הדרכה ומינוי מפעיל הבמה
עפ"י "תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992",
תקנה מס' 18 - הפעלת מכונת הרמה :
"18. (א) לא תופעל מכונת הרמה המופעלת בכוח מיכני, חשמלי, הידראולי או פניאומטי, למעט עגורנים מסוגים א', ב', ג' ו-ד', אלא בידי אדם שמונה למטרה זו בידי תופש המפעל, מבצע הבניה, מנהל המחצבה או בעליה של מכונת ההרמה, לפי הענין.
(ב) לא יתמנה אדם לתפקיד כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן עמד בכל הדרישות דלקמן:
(1) מלאו לו 18 שנים;
(2) הודרך בידי אדם בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה.
(ג) המינוי כמפורט בתקנת משנה (א) ייעשה לפי הטופס שבתוספת החמישית, והמינוי כאמור יימצא במקום שבו מופעלת מכונת ההרמה. "

מינוי ע"פ המפורט בטופס "מינוי מפעיל מכונת הרמה" שבתוספת החמישית לתקנה 18(ג). ראה בטופס מתחת לשורה שם הממנה: תופש המפעל, מבצע הבניה, בעל מכונת ההרמה.

4. על-פי ההגדרות שבתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז-2007 , עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות משתייכת ל"תחום עבודה בגובה" , ראה להלן:
"תחום עבודה בגובה" - עבודה בגובה שהיא עבודה -
(1) על סולמות;
(2) מתוך סלים להרמת אדם;
(3) מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים;
(4) בתוך מקום מוקף;
(5) מעל לפיגומים נייחים;
(6) מעל גגות;
(7) מעל מבנה קונסטרוקציה;
(8) בטיפול בעצים וגיזומם;
(9) בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה;

מכאן שהעובד המועסק בעבודה מבמ"נ מחויב לעבור הדרכה לעבודה בגובה בהתאם לתחום העיסוק.

5. הדרכה ורענון הידע של המפעיל.
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999 קובעות: בתקנה 3 שמחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים לפחות אחת לשנה , כן מצוין שההדרכה תבוצע באמצעות "בעל מקצוע מתאים". להלן הציטוט:

תקנה 3 - הדרכת עובדים
"3. (א) מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן - הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה.
(ב) מחזיק במקום עבודה ינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם
פועלים על פיה.
(ג) הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי."

6. מכונת הרמה
במת הרמה מוגדרת על פי פקודת הבטיחות בעבודה כמכונת הרמה ולפיכך הפעלתה כפופה למתחייב בפב"ט ותקנותיה, לדוגמא :
 1. תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), -1992
  פרק חמישי: הוראות שונות
  הפעלת מכונת הרמה - מורשים , דרישות
 2. פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970
  סימן ז': מכונות הרמה
 3. בדיקת מכונת הרמה
  במת הרמה הינה מכונת ההרמה , ונדרשת בדיקתה ע"פ ההגדרה הנ"ל (סעיף 1) .
  סעיף , 81. "בדיקה" , לפקודה הנ"ל קובע:
  מכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות , לפחות אחת לארבעה עשר חודשים, ע"י בודק מוסמך .
 4. הוראות יצרן
  בנוסף לאמור לעיל יש כמובן לפעול בכל הקשור להפעלת המכונה תחזוקתה ובדיקתה ע"פ הוראות והנחיות היצרן ובכפוף ל"תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א-2001"
  "3. צירוף הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות
  (א) יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יצרף אליהם הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות (להלן - הוראות) בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו גם הוראות בשפה האנגלית.
  (ב) למכונה או פריט שנועדו להרכבה יצורפו, נוסף על ההוראות האמורות בתקנת משנה (א), הוראות הרכבה והרצה והוראות בטיחות בהרכבה בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו הוראות אלה גם בשפה האנגלית.
  (ג) הוצמדה למכונה או פריט תווית הוראות בטיחות והפעלה בשפה זרה, תתורגם התווית לשפה העברית ותוצמד למכונה או לפריט."
 5. ציוד מגן אישי
  יש להשתמש בציוד מגן אישי כמתחייב מתקנות הבטיחות בעבודה ( ציוד מגן אישי ) ,תשנ"ז - 1997, ומתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז-2007.

(יעקב מאירסון , 43976)