תשובת השבוע ממרכז המידע 13.02.05
השאלה:
מהן הדרישות בתיק המפעל בקשר לצוות חירום?

הדרישות להגדרת צוותים ובעלי תפקידים במפעל למשימות שונות ולצוותי החירום מוגדרות ב
פרק 3. הגדרת צוותים ובעלי תפקידים למשימות בשלבים חשובים
פרק א': נוהל טיפול באירוע חירום במפעל - מסגרת
צוותי החירום ראה טבלה מב2 : צוותי החירום במפעל (עמ' 7)
מתוך תבנית תיק מפעל, נוסח טיוטה סופית שאושר על ידי הוועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים מ-1.09.2003.
ביצוע הפעולות המוגדרות בתיק המפעל, כולל פעילות ביחס לצוותי החירום הינו באחריות המפעל (בעל המפעל או מנהל המפעל). תדירות תרגול צוותי חירום תיקבע במפעל בהתאם לסיכונים הקיימים ולפי הצורך.
מוצע בנושא צוותי החירום ותרגולם לשתף פעולה עם המשרדים המעורבים בהכנת תיק המפעל: משרד הפנים (נציבות הצלה וכיבוי- רשות הכבאות המקומית, מדור מניעת דליקות), משרד התמ"ת, אגף הפיקוח על העבודה, משרד לאיכות הסביבה וכל גורם אחר לפי העניין. מוצע גם להיוועץ עם המומחים בתחום.

תחיקה
הבסיס החוקי להכנת "תיק מפעל" מופיע ב"תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג- 1993", תקנה מס' 4 .
ע"פ תקנה זו מוטלת חובה על בעל המפעל או מנהל להכין תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ובתקריות העלולות להתרחש במפעל ולסכן בני-אדם במפעל ומחוצה לו. במפעל גדול הכנת התיק תחייב עריכת סקר סיכונים.
"תיק מפעל" מהווה מסגרת של נתונים ופעולות המאפשרת הערכת מצב מקדמית ותכנון מראש כיצד לפעול במקרה של תקרית. את הפעולות המתחייבות בתרחישי אירוע שונים יש לתרגל באופן שוטף, כדי שאם תקרה תקרית יפעלו עובדי המפעל לפי סדר קדימויות ובמהירות שתביא למניעת התרחבות התקרית ומניעת אסונות למפעל ולסביבתו.
בשיתוף משרד העבודה והרווחה, משרד הפנים והמשרד לאיכות הסביבה, נבנתה מתכונת אחידה להכנת התיק לכל המפעלים, כאשר התיק חייב להיות מעודכן ולהימצא במרכזי הבקרה של המפעל ובידי העובדים האחראים לטיפול בתקרית.
בסעיף (ג) של התקנה הנ"ל צוין ש"העתק תיק המפעל יימסר לרשות הרישוי ויעודכן מזמן לזמן".
מכיוון שתיק המפעל משמש גם את המפעל להתמודדות במקרי חירום, חיוני שהנתונים שבו יהיו עדכניים בכל עת - רצוי שימונה במפעל אחראי לעדכונו השוטף.

מידע נוסף
מידע הנוגע להגדרת תפקיד של חבר צוות חירום במפעל לטיפול במקרה של אירוע חירום בו מעורבים חומרים מסוכנים ותדירות תרגול הצוותים הנ"ל נמצא בתקן אגודה להגנה בפני אש בארה"ב
NFPA 472 Standard for Professional Competence of Responders to Hazardous Materials Incidents 2002 Edition

*3.3.33 Hazardous Materials Response Team. An organized group of trained response personnel operating under an emergency response plan and appropriate standard operating procedures who handle and control actual or potential leaks or spills of hazardous materials requiring possible close approach to the material.

Annex A Explanatory Material
A.3.3.33 Hazardous Materials Response Team. The team members respond to releases or potential releases of hazardous materials for the purpose of control or stabilization of the incident.
A.3.3.52 Private Sector Specialist Employee A
בסעיף זה קיימת המלצה לביצוע תרגול צוותי חירום מפעליים אחת לשנה
A.3.3.53 Private Sector Specialist Employee B. See A.3.3.52.
A.3.3.54 Private Sector Specialist Employee C. See A.3.3.52.

Chapter 4 Competencies for the First Responder at the Awareness Level
4.1 General.
4.1.1 Introduction.
4.1.1.1 First responders at the awareness level shall be trained to meet all competencies of this chapter.
4.1.1.2 They also shall receive any additional training to meet applicable United States Department of Transportation (DOT), United States Environmental Protection Agency (EPA), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), and other state, local, or provincial occupational health and safety regulatory requirements.

Private sector specialist employees should receive training or demonstrate competency in their area of specialization annually. Private sector specialist employees also should receive any additional training to meet applicable DOT, OSHA, EPA, and other appropriate state, local, or provincial occupational health and safety regulatory requirements.


(בוריס פרידלנדר , 32210)