תשובת השבוע ממרכז המידע 12.03.06
השאלה:
האם קיימת סכנה לבריאות מצלחת קליטת שידורי (טלוויזיה) מלווין?

א. צלחת קליטת שידורי טלוויזיה מלווין, דוגמת החברה "YES", היא אנטנה פסיבית שקולטת גלי שידור בתדרי רדיו ולא משדרת אותם ולכן היא אינה מסוכנת מבחינת הקרינה לבריאות אדם.

ב. להלן דוגמת התייחסות לצלחות קליטה הנ"ל באתר אינטרנט של ארגון מדעי ומקצועי שחבריו מתמחים בתחום בטיחות קרינה תעסוקתית וסביבתית (Health Physics Society):
Q:   I was thinking of putting a satellite dish in my apartment. Is this dangerous to my health from the possible radiation that the dish might have?
A:   A TV satellite dish is a passive device, that is, it does not emit any energy. The dish is a receiving device to capture signals from the satellite. Therefore there is no concern of radiofrequency exposure. However, because of the very weak signal from the satellite in space, it is important that there is no signal attenuation due to building materials. If you put it inside your apartment, the signal can be too weak and you may not get good reception.

העתקה מתוך:
Radiofrequency (RF) Radiation: Satellite Dish, Radar, Power Line ...
http://hps.org/publicinformation/ate/faqs/radiofrequencyqa.html

בפרסום הנ"ל צוין ביחס לסיכוני קרינה מצלחת קליטת שידורי לווין:
צלחת זו היא מכשיר פסיבי ולא פולטת אנרגיה כלשהי. ייעודה היא קליטת אותות מלווין. לכן אין לדאוג לחשיפה לקרינת רדיו.

ג. בנוסף, ראוי לציין שקרינת רדיו בקרבת אנטנות הקליטה היא קרינה משדה אלקטרומגנטי רחוק (Radiation Far Field) שעוצמתה נמוכה במידה ניכרת בהשוואה לקרינה משדה אלקטרומגנטי קרוב (Radiation Near Field) שבקרבת אנטנות השידור. לכן התקנים, תקנות ומחקרים עוסקים בחשיפת לקרינה הנפלטת מאנטנות שידור. בגלל היחלשות ניכרת של אותות שידורי לווין יש לדאוג לכללים נכונים בהתקנת האנטנה כדי להבטיח קליטה טובה וללא הפרעות.

ד. יחד עם זאת, התקני הזנה של צלחת קליטה מרשת חשמל, בתדר 50 הרץ, בדומה לכל ציוד חשמלי המוזן מרשת חשמל (כולל מכשירי חשמל שבשימוש בבית) הם אכן מקור לקרינה אלקטרומגנטית בתדר נמוך מאוד הנקראת בלועזית (ELF - Extremely Low Frequency). מידע נוסף בנושא חשיפה סביבתית (Public Exposure) לקרינת אלקטרומגנטית ELF, כולל מרשת חשמל - ראה אתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה בכתובת: http://www.sviva.gov.il.

ה. קיימת התייחסות להתקנות אנטנת צלחת לקליטה שידורי לווין בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, תקנה 10.08. התקנה לפי התקן:
"10.08. מיתקן לאנטנות, מיתקן לקליטה לוויינית, מיתקן לקליטת שידורי כבלים או כל חלק מהם יותקנו לפי תקן ישראלי ת"י 799."

( בוריס פרידלנדר , 35749)