תשובת השבוע ממרכז המידע 28.03.04
השאלה:
מהן הדרישות לרוחב פרוזדורים בבניין, דרכי מילוט למוצא בטוח?

1. אמצעי יציאה מבניין

1.1 תכנון מבנים, כולל דלתות יבוצע ע"י אדריכלים, מהנדסי בנין ומהנדסים נוספים בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965. במסגרת תכנון זה ובהתאם לכל מקרה בנפרד יקבעו הפרמטרים השונים של הכניסות, היציאות, דלתות וכו' כך שיהיו ע"פ מיטב כללי המקצוע הרלוונטיים.

1.2 דרישות לאמצעי יציאה מבנין מופיעות בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970 (תוספת שניה).

1.2.1 תקנה 1 הגדרות
"דרך יציאה" - דלת או אמצעי אחר שהיציאה לרחוב דרכו היא במישרין ודרך שטח פתוח;
"דרך מוצא בטוח" - דרך יציאה, לרבות המעברים המובילים אליה מכל חלקי הבנין;

1.2.2 תוספת שניה, חלק ג' - אמצעי יציאה מבנין ,תקנות 3.01 - 3.20
מקור: החקיקה בתכנון והבניה (מיון 200), בהערכת צבי ה. פרייזלר, עו"ד, הוצאת "כתובים" ירושלים, 1998 (עמ' 72-73).
ראה לגבי:
פרוזדורים - סימן ג' : פרוזדורים, תקנות 3.20-3.22 (רוחב מינימלי של פרוזדור בבנין לתעשיה - תקנה 3.20)
רוחב חפשי מינימלי "הדרוש ליציאה מבניין אל דרך מוצא בטוח (יציאה)- תקנות 3.04-3.02
לפי תקנה 3.02 הרוחב החופשי של פתח היציאה מחלק של בניין אל דרך מוצא בטוח (יציאה) יחושב ביחידות רוחב בנות 0.55.מטר. לגבי בניין או חלק מהבניין המספר המינימלי של יחידות רוחב הדרוש ליציאה יחושב לפי הנוסחה הבאה: מקדם התפוסה : 60" (מקדם תפוסה תלוי בשימוש (יעוד) הבניין או חלק ממנו - ראה תקנה 3.03)
רוחב פרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא בטוח:
- בניין מגורים, להחסנה, לתעשייה או למשרד, בלי מעלית - 1.10 מטר;
- בניין מסחרי אחר ובניין המשמש מוסד ציבורי - 1.50 מטר.
מרחקים בין יציאה מחלק מבניין:
לפי תקנה 3.08 המרחק בין יציאה מחדר בבניין, או מכל חלק אחר בבניין לבין חדר מדרגות או דרך יציאה, לא יעלה על 25 מטרים"
לפי תקנות 3.09 ,"לא יפחת משניים מספר דרכי היציאה בחלק מהבניין שנתקיימו לגביו אחד משלושת התנאים:
(1) שטחו עולה על 100 מ"ר;
(2) הוא מיועד להכיל למעלה מ-60 בני אדם;
(3) הוא מיועד להחסנה חמרים מסוכנים, לייצורם ולשימוש בהם"

1.2.3 כניסה ראשית
התייחסות שאותרה בתקנה 1. הגדרות לתקנות התכנון והבניה, המוזכרות לעיל, הינה כדלקמן:
"כניסה קובעת לבנין" - הכניסה הראשית לגזרת הבנין שבה היא נמצאת, אשר מפלס רצפתה אינו עולה על 1.20 מטר מעל פני הקרקע והגישה אליה היא באמצעות מדרגות או גשר כניסה ישיר ממפלס הרחוב, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 166.

1.2.4 התקנות המוזכרות לעיל כפופות ל "חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965".
סעיף 1 הגדרות מפרש את המונח "בנין" כדלקמן:
בנין" - כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי ביטון, טיט,ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות -
(1) כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;
(2) קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, או לתחום, שטח קרקע או חלל;

2. דרכי מילוט - תחיקה

2.1 תחיקה
פקודת בטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 1970, פרק ג', סימן ט"ז: "מימלטים מדליקה" סעיפים 120 עד 130.

2.2 קיימות דרישות בתחיקה לדאוג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל דרכי מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים בתקנות הבטיחות בעבודה גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנטים, בנזן, ויניל-כלוריד, ארסן, חומרי הדברה, ממיסים הלוגניים וארומטיים ומתכות מסוימות.

2.3 במידה והמפעל עוסק בחומרים מסוכנים ועונה להגדרות שב"תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג 1993" נדרשים המפעלים הנ"ל להכין "תיק מפעל" לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש ולהוות סכנה לעובדי המפעל ולסביבה.

2.4 "חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד - 1954" סעיף 8ד(2) - דורש קיומם של נוהלי חירום למצבי סיכון מיוחדים ולמקרי תאונות עבודה.

2.5 דרכי מילוט כוללות, בין השאר דלתות, שחלקן דלתות אש
ב"תקנה 17. שלטים לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970, תוספת שניה" אותרו, בין היתר אזכורים כדלקמן:
- תקנה 17 שלטים, סעיף 7.00.11. (א):
"(ה)1 על דלת אש הממוקמת בקומת הכניסה לבנין יותקן, בצד הפונה למבואת הכניסה, שלט כאמור בסעיף קטן (ד) ונוסף עליו, שלט קבוע ועליו המילים:
"בבנין זה מותקנות דלתות אש בכל קומותיו. דלתות האש משמשות להגנה בפני אש ולמילוט לחדר המדרגות."
לדלתות אש קיים תקן ישראלי - ת"י 1212: דלתות אש- עמידות-אש (תקן רשמי).
תקן זה חל על עמידות-אש של דלתות-אש. אין תקן זה קובע את מיקום דלתות-אש למיניהן ולא את דרך התקנתן .
הערה: ניתן לעיין בתקנים ולרוכשם בספריית מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון 42, תל אביב, ימים א'-ה', טל' 03-6465191.

3. ברשימת הפרסומים של המוסד לבטיחות ולגיהות מופיעה תקציר "בטיחות אש" (קוד הפצה ת- 092).
הערה: את הפרסומים של המוסד לבטיחות ולגיהות ניתן להשיג ביחידת הפצה, רח' הים 2, בת ים, טל' 03-6575147, או להזמין ישירות באתר האינטרנט מדור "הזמנת פרסומים".
מחלקת הדרכה עורכת קורסים בנושא הנ"ל. לקבלת מידע נוסף יש לפנות למחלקת הדרכה, טל' 1 /03-5553070.

4. בין הספרים הנמצאים בספריית מרכז המיע של המוסד קיים ספר כיבוי אש - הלכה למעשה מאת צ. יקיר, י. דביר בהוצאת אבזרי בקרה, קיבוץ להבות הבשן, 1996 (מיון 020).
הערה: ניתן לעיין בו בספרייתנו תוך תיאום מוקדם עם אחראי על הספרייה מר ויסמן שלום, טל' 03-5266460.

5. בנוסף לכך, בספרייתנו ובמאגרי המידע שברשותנו קיים מידע רב ומגוון בנושא בטיחות אש. ניתן לפנות אל מרכז מידע בשאלות מפורטות בנושא זה.

6. הערכות של הארגון למצב חירום - דגשים
את ההערכות של הארגון למצב חירום יש למסד במסגרת נוהל פעולה ספציפי שיכלול בין השאר הנושאים הבאים:
א. יציאות חירום מסומנות בבירור;
ב. פתחי מילוט הנפתחים החוצה;
ג. תאורת חירום המופעלת אוטומטית בכל הפסקת חשמל;
ד. סימוני הכוונה זוהרים אל פתחי החירום;
ה. דרכי גישה ומעברים פנויים ממכשולים, כדי לאפשר מילוט מהיר;
ו. סימונים זוהרים על המדרגות, למניעת נפילות;
ז. הצבת ציוד לכיבוי אש בכל קומה בהתאם לתקנות הקיימות ודרישות רשות הכבאות המקומית, מדור מניעת דליקות, כולל שילוט מתאים;
ח. תרגול עובדים בפינוי מהיר והתנהגות בשעת חירום, לפחות פעם בשנה.
חיוני שהתארגנות לשעת החירום, כולל נושא המילוט מהבניין, כגון: דרכי מילוט, מיקום דלתות האש, תתואם עם רשות הכבאות המקומית, מדור מניעת דליקות. כמו כן רצוי מאוד לשלב את הרשות הנ"ל במסגרת התרגילים שאתם עורכים.

(בוריס פרידלנדר , 27475)