תשובת השבוע ממרכז המידע 07.04.08
השאלה:
מהן הדרישות לציוד עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש במקומות עבודה?

 1. עזרה ראשונה במקומות עבודה

  א. ציוד עזרה ראשונה
  1. לפי "פקודת בטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 1970", סעיף 147
  2. יש לעיין ב "תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988".
   בתקנות אלה מפורט ציוד עזרה ראשונה הנדרש בהתאם למספר העובדים.

  3. מידע נוסף: אותרו במאגרנו תקנות נוספות המתייחסות לנושא שבנדון, לדוגמא:
   א. " תקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה), התשל"ג-1973"
   "שירותי בריאות בעבודה
   2. שירותי בריאות בעבודה יכללו -
   .............
   ............
   (4) הספקת ארגזים ותרופות כמפורט בתוספת לתקנות הבטיחות
   בעבודה (עזרה ראשונה), התשל"ג-1972, והספקה סדירה של חמרי רפואה
   ותרופות לפי הזמנתו של מעביד, לכל מקום עבודה שחלות עליו התקנות
   האמורות;"

  4. בהתאם ל- "תקנות שירותי הובלה, התשס"א - 2001" יש להחזיק ברכב תיק/ארגז עזרה ראשונה וציוד נוסף המותאם לסוג הפעילות והחומרים הנמצאים בשימוש, ניתן להיוועץ בציוד הנדרש באנשי מ.ד.א. ו/או רופא תעסוקתי.

  ב. מגיש עזרה ראשונה.
  ההנחיות לגבי מגישי עזרה ראשונה במקומות עבודה מתבססות על "פקודת הבטיחות בעבודה תש"ל 1970", סימן ה': עזרה ראשונה סעיפים 147, 148, ו-149.
  סעיף 148 מציין:


  תקנה מס' 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) התשמ"ח - 1988,קובעת:
  ""מגיש מאומן" - אדם שמונה על ידי המעסיק להגיש עזרה ראשונה במקום עבודה, בהתאם לסעיף 148 לפקודה;"

  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח- 1988, תקנות מס' 186 ו-187 מפרטות הדרישות בנושא עזרה ראשונה. בתקנה 187 נאמר בין השאר:
  "מבצע בניה ימנה אחראי על ארגז לעזרה ראשונה (להלן - הממונה), והוא יהיה מצוי במקום כל שעות העבודה; באתר שבו עובדים יותר מ-50 איש, על הממונה להיות מאומן במתן עזרה ראשונה.

  לא אותרו בחוקים ובתקנות הבטיחות בעבודה התייחסות נוספת לגבי הכשרתו והדרכתו הבסיסית ותקופתית של ה"מגיש המאומן".

  בדרך כלל, מקובל לראות בדרישות התחיקה - "דרישות מינימום", לכן,למרות שאין התייחסות לנושא זה בפקודה ובתקנות שהוזכרו לעיל, חיוני לבצע הכשרת מגיש עזרה ראשונה ע"י גורמים מקצועיים, כגון מד"א. בנוסף להקניית מיומנות במתן עזרה ראשונה אם וכאשר יש צורך, חשוב מאוד להקנות למגיש עזרה ראשונה את הידע אודות פעולות אותן הוא מוסמך לבצע כמגיש עזרה ראשונה ופעולות ומהלכים אותם אסור לו לבצע.

  יתרה מזו ,תקנות הבטיחות בעבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט - 1999 מחייבת הדרכה תקופתית לפחות אחת לשנה . אותן הדרישות תקפות גם לגבי השתתפות של מגיש מאומן בהדרכות חוזרות ובשיעורי רענון לכל הפחות בתדירות שמציין המחוקק.

  הרכב תיק עזרה ראשונה מפורט ב"תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988".

  במלים אחרות דרישות החוק ותקנות הן שבכל רגע נתון במהלך שעות התפעול של המפעל ימצא לפחות אדם אחד שהוכשר בתחום הגשת עזרה ראשונה .

  ג. הדרכת עובדים
  הדרישה להדרכת עובדים ביחס לסיכונים, והגנה מפניהם מופיעה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט - 1999, תקנה 3 ( ראה בהמשך) .

 2. כיבוי אש

  א. ציוד כיבוי אש
  קיימות תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה), התשל"ב-1972
  התקנות מפרטות את הדרישות לציוד כיבוי במפעלים.

  יש לציין שהדרישה בתקנות הנה המינימום, ויש להתאים במידת הצורך את ציוד הכיבוי בהתאם לחומרים המאוחסנים ולתהליכי העבודה.
  מומלץ להתייעץ ולקבל הנחיות מקצין מניעת דליקות ברשות הכבאות המקומית (תחנת כיבוי אש) ולקביעת סידורי כיבוי אש במקום.

  ב. הדרכת כיבוי אש
  1. הדרישה להדרכת עובדים ביחס לסיכונים, הכולל התייחסות לנושא בטיחות אש מופיעה ב - תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט - 1999 , תקנה 3 כלהלן:
  2. דרישה נוספת בנושא תרגילי מילוט מאש מופיעה בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל - 1970, סעיף 126 כלהלן:

(דוד זיו , 41505)