תשובת השבוע ממרכז המידע 15.04.07
השאלה:
מהן הדרישות לבדיקת מיתקני חשמל (מערכת חשמל)?

1. הגדרות
בדיקה במיתקן חשמלי (מערכת חשמל) מוגדרת בחוק החשמל, התשי"ד - 1954 כ"עבודות חשמל". להלן לשון החוק-סעיף 1. הגדרות
"1. בחוק זה -
"מתקן חשמלי" - מתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו (טרנספורמציה), לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במתקן;
"עבודת חשמל" - התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמלי, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה;
"השר" - חבר הממשלה שהממשלה העניקה לו בהודעה ברשומות, את הסמכות לביצוע חוק זה;
"חוק זה" - לרבות התקנות שהותקנו והצווים וההוראות שניתנו לפיו."

2. סוג רשיון של חשמלאי המבצע בדיקות
חוק החשמל, התשי"ד - 1954, סעיף 6. ביצוע עבודת חשמל, סעיף-המשנה (א)
קובע:
"(א) לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רשיון מאת המנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרשיון תיקבע בו."
"מנהל" כמוגדר בסעיף 3. מינוי מנהל:
"השר ימנה בהודעה ברשומות מנהל עניני חשמל (להלן -מנהל)"
בתקנות אלה מפורטים סוגי רשיון חשמלאי, תנאים למתן רשיון והעבודות המותרות לחשמלאים בעלי רישיון מכל הסוגים.
על סמך נאמר לעיל בדיקות במיתקן חשמלי יש לבצע ע"י חשמלאי מוסמך בעל סוג רישיון שמתאים לגודל המיתקן (זרם, מתח) כנ"ל.
מומלץ לבצע בדיקות חשמל על-ידי חשמלאי-בודק סוג 1 או סוג 2 או סוג 3 בהתאם לגודל המיתקן הנבדק.

להלן קביעת התקנות:

3. תוכנית תחזוקה ובדיקות
של מערכת חשמל ותכיפותן תהיה בהתאם למיתקן חשמלי וע"פ המתחייב מתקנות החשמל (ראה בהמשך: בדיקות תקופתיות למיתקן חשמל (מערכת חשמל - תחיקה). תוכנית זו מהווה בדרך כלל חלק מתוכנית תחזוקה מונעת של מיתקן חשמלי שבמסגרתה מבוצעות בדיקות. תוכנית זו תיערך במפעל ע"י בעל מקצוע בתחום חשמל, מומלץ ע"י מהנדס-חשמל. לגבי דרישות תקנות החשמל המגדירות תכיפותם של בדיקות תקופתיות למיתקני חשמל - ראה להלן: מיתקן חשמלי - בדיקות תקופתיות לפי דרישות החקיקה.
ציוד חשמלי/ מיתקני חשמל מסוגים נוספים שלגביהם לא קיימות דרישות מוגדרות בתקנות החשמל ייבדקו ע"פ הוראות היצרן, וזאת בהתאם לתקנות ותקנים הרלוונטיים.
בכל מקרה יש לדאוג לתקינותה של מערכת חשמל וכן ליעילותה בכל עת.
ניתן להיעזר גם בתקנים זרים. לדוגמה, קיים תקן אמריקני
NFPA 70B Recommended Practice for Electrical Equipment Maintenance 2006 Edition
הכולל המלצות לגבי פרקי זמן בין טיפולי תחזוקה של ציוד חשמלי מסוגים שונים, כמו לוחות חשמל, שנאים, מגעונים (קונטקטורים) במתחים שונים.

מיתקן חשמלי
בדיקות תקופתיות לפי דרישות החקיקה


הערה: נתונים שמוצגים בטבלה הנ"ל הם תוצאה של סקירה של חוק ותקנות בנושא חשמל ושל תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) שבוצע לפי ספר חוק ותקנות בנושא חשמל (קוד הפצה 055-1) שבהוצאת מוסדנו. לצורך קביעת לו"ז לבדיקות תקופתיות יש להשתמש בנוסח המעודכן של התקנות כפי שפורסמו ברשומות. ניתן להזמין את פרסומנו, כולל את הספר הנ"ל ביחידת ההפצה של מוסדנו, רח' הים 2 בת ים,
טל' 6575147 - 03 או באתר האינטרנט של המוסד (מדור הזמנת פרסומים).

4. דרישות רשות הכבאות
קיימים מקרים בהם נדרש ביצוע בדיקות תקופתיות ע"י רשויות. לדוגמה רשות הכבאות דורשת (זאת במסגרת חובתה למנוע דליקות המוטלת עליה ע"פ החוק) אישור שנתי על תקינות מערכת החשמל החתום ע"י גורם מקצועי מוסמך לפי דרישותיה. לגבי דרישות האלה יש להיות בקשר עם רשות הכבאות המקומית, מדור מניעת דליקות.
לעיתים רשות הכבאות או חברת הביטוח דורשת בדיקת תרמוגרפיה בלוחות חשמל: רשות הכבאות - במסגרת חובתה למנוע דליקות, וחברת ביטוח - כדי לצמצם את הנזקים הכלכליים כתוצאה מדליקות חשמל שידועות כסיבה שכיחה למדי לפריצת אש ודליקה ושעלולה לגרום נזקים כלכליים ניכרים.


(בוריס פרידלנדר , 38965)