תשובת השבוע ממרכז המידע 09.05.04
השאלה:
אילו עבודות חשמל מותר לבצע ללא רשיון חשמלאי?

1. החלפת נורות חשמל
בבירור קודם שערכנו עם מנהל ענייני חשמל של האגף להכשרה ופיתוח כח אדם לרישוי, היחידה לרישוי חשמלאים במשרד התמ"ת קיבלנו את התשובה דלהלן:
"החלפת נורה, החלפת נתיך מתוברג או נתיך בעל אלמנט ניתך חליף (נתיך "אנגלי") אינן מחייבות שימוש בכלי לביצוען, לכן אינן נחשבות ל"עבודות חשמל".
ולפי כך הסמכת עובד המחליף נורות פלורסצנטיות ונורות ליבון אינה נדרשת."
לידיעתך להלן הגדרה ל"עבודות חשמל" מתוך בתקנות החשמל (רשיונות), תשמ"ה-1985 ("דינים ועוד"):


2. ניקוי ציוד חשמל המנותק ממקור אנרגיה חשמלית
2.1 ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה של ציוד חשמלי תבוצע כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990, תקנה 9 שלהלן:
"ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה בציוד אשר מופעל באנרגיה חשמלית
9. (א) בכל מקרה של עבודת תיקון ותחזוקה ינותק ציוד ממקור אנרגיה חשמלית; הניתוק יתבצע באמצעות מפסק של הציוד באופן גלוי לעין ויישמר על ידי התקן נעילה אמין אשר בשליטת מבצע עבודות התיקון או התחזוקה; המפסק יסומן בשלט נראה לעין שבו ייאמר: "אין להפעיל - המכונה בטיפול".
(ב) במקרים בהם הציוד הקיים אינו מאפשר נעילה, חייב תופס המפעל להבטיח באופן אחר ניתוק המתח ואי חיבורו מחדש עד לסיום העבודות.
(ג) לפני פירוק חלקים אשר מהווים רצף של הארקה, לרבות צנרת מים מתכתית, מד-מים או פס הארקה, יותקן גשר אשר יבטיח את רציפות ההארקה."

הערה: חוק החשמל ותקנותיו פורסם ע"י מוסדנו בשני ספרים. (קוד 055-1,2)
ניתן להשיג ביחידת ההפצה של מוסדנו, רח' הים 2 בת ים, טל' 6575147/8 - 03, או להזמין באמצעות אתר האינטרנט (מדור הזמנת פרסומים).

2.2. תחזוקת ציוד חשמלי וניקויו, לרבות לוח חשמל תבוצע בהתאם להוראות היצרן.
מצ"ב בנספח פירוט העבודות המותרות אך ורק לחשמלאים בעלי רישיון מתאים. העבודות המותרת מתייחסות לקריטריונים מקצועיים מבלי כל קשר למקום בו מתבצעת העבודה - במקום העבודה או בבית.נספח
חשמלאים - סוגי עבודות מותרות

1. חוק החשמל, התשי"ד - 1954, סעיף 6(א) .ביצוע עבודת חשמל קובע:
(א) לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רשיון מאת המנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרשיון תיקבע בו.
"מנהל" כמוגדר בסעיף 3. מינוי מנהל:
"השר ימנה בהודעה ברשומות מנהל עניני חשמל (להלן -מנהל)"

2. תקנות החשמל (רשיונות), התשמ"ה - 1985, תקנה 7 קובעות סוגי רשיונות כדלקמן:
7. רשיון מאחד הסוגים המפורטים להלן:
(1) חשמלאי-עוזר;
(2) חשמלאי-מעשי;
(3) חשמלאי-מוסמך;
(4) חשמלאי-ראשי;
(5) חשמלאי-טכנאי;
(6) חשמלאי-הנדסאי;
(7) חשמלאי-מהנדס;
(8) חשמלאי-בודק - סוג 1;
(9) חשמלאי-בודק - סוג 2;
(10) חשמלאי-בודק - סוג 3;
(11) חשמלאי-מסוייג - לפי תחום עיסוקו;
(12) חשמלאי-שירות - לפי תחום התמחותו.

התקנות הנ"ל קובעות גם עבודות המותרות לחשמלאים ולבודקים מוסמכים ותנאים למתן רשיונות לסוגיהם השונים. להלן עבודות מותרות לחשמלאים בעלי סוגי רשיונות כפי שנקבעו בתקנות (הועתק מ"דינים ועוד"). על- פי פירוט שבתקנות שלהלן תוכל להתאים את סוג הרשיון הדרוש לעבודות חשמל שתבוצענה:

"העבודות המותרות לחשמלאי-עוזר
9. בעל רשיון חשמלאי-עוזר רשאי לעזור בביצוע עבודות חשמל במיתקן בעל מתח נמוך וזאת בפיקוחו של בעל רשיון חשמלאי מהסוגים המנויים בפסקאות (3) עד (8) שבתקנה 7."

"העבודות המותרות לחשמלאי-מעשי
11. בעל רשיון חשמלאי-מעשי רשאי -
(1)לעסוק בביצוע העבודות של בעל רשיון חשמלאי-עוזר;
(2) במיתקן חשמלי בעל מתח נמוך, לעסוק בביצוע עבודות חשמל
(א) כולל עריכת תכניות, למעט תכנון הארקת יסוד - כשהמיתקן בעל עצמת זרם עד 140 אמפר, ונמצא בתוך מבנה המשמש לדירות מגורים או למשרדים;
(ב) למעט עריכת תכניות, כשהמיתקן בעל עצמת זרם העולה על 40 1 אמפר, ובלבד שהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רשיון הרשאי לערוך אותן ובהשגחתו ובאחריותו של בעל רשיון מתאים לזרם המיתקן.
(3)במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה - לעסוק בביצוע עבודות חשמל בהשגחתו ובנוכחותו של בעל רשיון מהסוגים המנויים בפסקאות (5), (6) ו-(7) שבתקנה 7, ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מיתקני חשמל, מתח גבוה ומתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל, ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות."

העבודות המותרות לחשמלאי-מוסמך
13. בעל רשיון חשמלאי-מוסמך רשאי -
(1)לעסוק בביצוע העבודות שבעל רשיון חשמלאי-מעשי רשאי לבצען;
(2)במיתקן חשמלי בעל מתח נמוך -
(א) לעסוק בביצוע כל עבודות חשמל במיתקנים בעלי עוצמת זרם עד 363 אמפר, לרבות עריכת תכניות, ובלבד שהמיתקן נמצא במבנה המשמש לדירות מגורים, משרדים או בתי מלאכה;
(ב) לעסוק בביצוע עבודות חשמל, במיתקן בעל עוצמת זרם מעל 363 אמפר, למעט עריכת תכניות לביצוע, ובלבד שהעבודות יבוצעו לפי תכנית שאישר בעל רשיון הרשאי לערוך תכניות כאמור ובהשגחתו ואחריותו של בעל רשיון מתאים לזרם המיתקן;
(3)במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה - לעסוק בביצוע עבודות חשמל, בהשגחתו ובנוכחותו של בעל רשיון חשמלאי מן הסוגים המנויים בפסקאות (5), (6) או (7) בתקנה 7, ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מיתקני חשמל מתח גבוה ומתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות.

העבודות המותרות לחשמלאי-טכנאי
17. בעל רשיון חשמלאי-טכנאי רשאי -
(1)לעסוק בביצוע העבודות שבעל רשיון חשמלאי-ראשי רשאי לבצען;
(2)לעסוק בביצוע עבודות חשמל במיתקן חשמלי בעל מתח נמוך -
(א) כאשר עוצמת הזרם במיתקן עד 400*3 אמפר - לרבות עריכת תכניות.
(ב) כאשר עוצמת הזרם במיתקן עולה על 400*3 אמפר - למעט עריכת תכניות, ובלבד שהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רשיון הרשאי לערוך תכניות כאמור;
(3)במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה - לעסוק בביצוע עבודות חשמל, למעט עריכת תכניות, ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מיתקני חשמל מתח גבוה ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות ושהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רשיון חשמלאי-מהנדס.

העבודות המותרות לחשמלאי-הנדסאי
19. בעל רשיון חשמלאי-הנדסאי רשאי -
(1)לעסוק בביצוע העבודות שבעל רשיון חשמלאי-טכנאי רשאי לבצען;
(2)במיתקן בעל מתח נמוך -
(א) לעסוק בביצוע עבודות חשמל כאשר המיתקן בעל עוצמת זרם עד 630 3 אמפר, לרבות עריכת תכניות;
(ב) במיתקן חשמלי בעל עוצמת זרם מעל 3630 אמפר, לעסוק בביצוע עבודות חשמל למעט עריכת תכניות, ובלבד שהעבודות יבוצעו על-פי תכנית שאישר בעל רשיון חשמלאי-מהנדס;
(3)במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה - לעסוק בביצוע עבודות חשמל,
למעט עריכת תכניות ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מיתקני חשמל מתח גבוה ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות ושהעבודות יבוצעו על-פי תכנית שאישר בעל רשיון חשמלאי-מהנדס.

העבודות המותרות לחשמלאי-מהנדס
21. בעל רשיון חשמלאי-מהנדס רשאי לערוך כל תכנית חשמל ולבצע כל עבודת חשמל

תנאים למתן רשיון חשמלאי-מסוייג
28. המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי-מסוייג למבקש המבצע סוג מסויים של עבודות חשמל, אם ראה כי לאותו אדם הכשרה מקצועית ונסיון מקצועי, ולהתנות מתן הרשיון בתנאים אלה:
(1)הרשיון יינתן למבקש, לביצוע עבודות חשמל מסוג שצוין ברשיון במסגרת מקום העבודה בלבד, ויהיה תקף לעבודות אלה בלבד;
(2)המבקש סיים בהצלחה השתלמות מיוחדת לפי דרישות האגף ובפיקוחו;
(3)לגבי עבודות הקשורות בתפעול מערכות מתח גבוה ימציא המבקש את המסמכים הבאים:
(א) תרשים מפורט של מערכת/מיתקן המתח הגבוה אשר בה הוא אמור לטפל;
(ב) אישור על סיום בהצלחה של קורס לתפעול מערכות מתח-גבוה;
(ג) אישור על סיום בהצלחה של קורס מתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל;
(ד) אישור מבעל רשיון חשמלאי-מהנדס המאשר שבחן את המבקש ומצאו כשיר לתפעל את המערכת למתח גבוה, כמפורט בסעיף זה."

(ישראל שרייבמן , 29641)