תשובת השבוע ממרכז המידע 20.06.11
השאלה:
מהן הדרישות למינוי ממונה בטיחות אש?

1. ממונה בטיחות אש - מידע כללי
ידוע לנו כי במפעלים ובמוסדות מסוימים נכלל במבנה הארגוני של מערך הבטיחות גם תפקיד של ממונה (אחראי) על בטיחות אש. ממונה בטיחות אש פועל כדי לקדם את נושאי בטיחות האש כאמור, ואף נמצא לעתים בקשר עם רשות הכבאות המקומית. המונח "ממונה על כיבוי אש" מוזכר בתחיקה הישראלית בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית בטיחות), התשמ"ד 1984 בתת-תקנה 3(3), כדלהלן:

  "3. הוראות חובה בתכנית בטיחות "על מחזיק במקום העבודה, שחלה עליו חובת הכנת תכנית בטיחות, לכלול בתכנית הבטיחות, בנוסף לעניינים שפורטו בסעיף 8ד(ב) לחוק, הוראות בעניינים אלה: ..... "(3) המבנה הארגוני של מערך הבטיחות במקום העבודה, לרבות מינוי ממונה בטיחות, ממונה על בטיחות קרינה - לפי הצורך, נאמני בטיחות, ועדת בטיחות וממונה על כיבוי אש, וכן קביעת המרפאה התעסוקתית הנותנת שירותי בריאות למפעל;"


2. יצוין, שסיכוני אש מהווים חלק מהסיכונים במפעל. סיכונים אלה עלולים לגרום נזק משמעותי לעובדים ולרכוש ועל כן במקומות עבודה, ובמיוחד באלה המאופיינים בסיכוני אש רבים ומשמעותיים, ממנים ממונה בטיחות אש ומשלבים אותו במערך הבטיחות במפעל.


3. במפעלים שבהם קיים ממונה בטיחות אש נוגעים תפקידיו להטמעת נושא בטיחות אש ומניעת דלקות במפעל. חיוני שהמועמד לתפקיד ממונה בטיחות אש יקבל הכשרה מתאימה. לעצם שאלתך, מהידוע לנו אין חובה שהמבקש לעבור קורס ממוני אש יהיה ממונה בטיחות בהכשרתו. המוסד לבטיחות ולגיהות מקיים קורס לממונים על בטיחות על פי תוכנית הכשרה ייחודית להם. מידע נוסף לגבי קורס ממוני בטיחות אש של מוסדנו ניתן לקבל במחלקת הדרכה, טל' 03-5553070/1.

(יעקב מאירסון , 50532)