תשובת השבוע ממרכז המידע 09.07.06
השאלה:
מהן הדרישות בנושא בטיחות במעליות - תחיקה, צוים, נהלים ותקנים?

א. תחיקה

1. נושא בטיחות במעליות נקבע ב"פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970", כדלקמן:
סימן א': פרשנות, סעיף 1 הגדרות (הגדרת "מעלית"), להלן ציטוט :
"מעלית - מיתקן המשמש לתונעת בני אדם או טובין בין רבדים קבועים, אשר לו תא או דוכן הנע במסלול מאונך או כמעט מאונך ותנועתו מוגבלת על ידי מכוון;"
סימן ה': מעליות (סעיפים 58-70). מומלץ לעיין בחומר במלואו ,ראה מתוכו בין השאר:
מעלית - בדיקה תקופתית
בסעיפים:
"הפעלה ראשונה (תיקון התשל"ד)
59א. לא תוכנס לשימוש מעלית חדשה אלא אם נוסתה ונבדקה ביסודיות
בידי בודק מוסמך ונתקבל תסקיר ובו מפורש עומס העבודה הבטוח שלה.
בדיקה תקופתית (תיקון התשל"ד)
60. לא ישתמשו במעלית אלא אם נבדקה בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך תוך ששת החדשים שקדמו לשימוש ונתקבל תסקיר על תוצאות הבדיקה.
איסור הפעלה (תיקון התשל"ד)
60א. נמצא על פי תסקיר כאמור בסעיפים 59א או 60 פגם שבגללו אין המעלית ראויה לשימוש, לא תופעל המעלית עד לתיקונו."

קיימת התייחסות החוק לנושא בדיקת מעליות ע"י בודק מוסמך, מהכתוב בנ"ל עולה כי המועדים לבדיקות המצויינים בנ"ל הנם : ע"פ סעיף : 59 א. - לגבי מעלית חדשה לפני הכנסתה לשימוש וע"פ סעיף: 60. - תוך ששת החדשים שקדמו לשימוש.

2. בנוסף לאמור ראה ההתייחסות לסוגיות כגון: מעלית מתמדת , מעלית ללא הפעלה מכנית, גידור פתח שבקיר , פטור:
"מעלית מתמדת
67. על מעלית מתמדת לא יחולו הוראות סעיפים 61 עד 66, ובסעיף60(א) במקום "ששה חדשים" קרי "שנים-עשר חדשים".
" מעלית ללא הפעלה מיכאנית
68. על מעלית שאינה מופעלת בכוח מיכאני לא יחולו הוראות סעיפים 62, 65 ו-66, וכל שער שהותקן לפי סעיף 61 יוחזק סגור ומהודק, זולת כשהתא בתנוחה ליד השער, ובסעיף 60(א) במקום "ששה חדשים" קרי "שנים-עשר חדשים"."
" גידור פתח שבקיר
69. פתח שבקיר, המשמש להעלאה או להורדה של טובין או חמרים, בין בכוח מיכאני ובין באופן אחר, יגודר לבטח ויצוייד במאחזים משני צדיו; הגידור יוחזק במקומו, חוץ משעה שמעלים או מורידים טובין או חמרים, ויקויים כראוי."
" פטור
70. היה המפקח הראשי סבור כי לגבי מיתקן פלוני, או לגבי סוג של המיתקנים האמורים בסימן זה, אין זה מעשי או סביר לקיים הוראה מהוראותיו, רשאי הוא לפטור ממנה בתנאים שייראו לו; פטור לפי סעיף זה לגבי מיתקן פלוני יהיה בתעודה, ולגבי סוג של מיתקנים יפורסם ברשומות."

3. קיימות "תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת תא מעלית), התשנ"ג-1993"
המתייחסות לחובת התקנת דלת המעלית שיש בה דלת או סורג דלת תא בכל פתח כניסה לתא.

ב. צוים ונהלים

1. התקנת מעלית
התקנת מעלית חייבת להתבצע על ידי חברה בעלת רישיון שהוסמכה על כך על ידי מפקח עבודה ראשי ובה עובד בעל תעודת מעליתן. זאת בהתאם ל-"צו הפיקוח על המצרכים ושרותים (התקנת מעליות ומתן שרותים למעליות) התשמ"ד 1984".

2. קיים "נוהל למתן שרות למעליות/יסוד משפטי" של מפקח עבודה ראשי, אגף הפיקוח על העבודה, הקובע פעולת החברות למתן שרות למעליות.

3. קיימת "איגרת לבעל מעלית החדשה" - מטעם מפקח עבודה ראשי מאגף הפקוח על העבודה.
באגרת זו קיימת התייחסות לנושאים כמו: דרישות התקן, בדיקת מעלית חדשה, בדיקה תקופתית,שרות למעליות, חילוץ נוסעים לכודים ממעלית, שימוש במעלית, ועוד.
כדוגמא בנושא חילוץ לכודים ממעלית צויין:
לפעמים קורה שמעלית נתקעת בעת נסיעתה עקב תקלה כלשהיא, כולל הפסקת חשמל
בבנין. ניתן בדרך כלל לחלץ את הלכודים במעלית ע"י דיירי הבינין עצמם ולמטרה זו
יש בחדר המכונה הוראות חילוץ מפורטות. מעבר לכך, מקיים מתקין המעלית הדרכה
לדיירים, בה מציגים ומתרגלים חילוץ נכון.
חשוב מאוד לבצע את החילוץ בהתאם לאותן ההוראות וכל דרך אחרת מסוכנת ואסורה.
אם מסיבה כל שהיא לא מצליחים לחלץ את הנוסעים בדרך שההוראות מכתיבות, יש
להקשר לחברת השירות ולבקש עזרה. כל נותן שרות מקיים כוננות 24 שעות ביממה וליד
המעלית רשומים מספרי טלפון החרום.

ג. תקינה
קיימים תקנים ישראליים בנושא מעליות: כגון
ת"י 24 מעליות נוסעים ומעליות משא
ת"י 24 חלק 1 מעליות נוסעים ומעליות משא; חלק -1 מעליות חשמליות
ת"י 24 חלק 2 מעליות:מעליות נוסעים ומעליות משא הידרוליות.
ת"י 24 חלק 3 מעליות: מעליות שירות חשמליות.
ת"י 24 חלק 5 מעליות:מעליות משא ללא לווי אדם
ת"י 2481 מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה- דרישות יסוד
ת"י 2481 חלק 1 מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה- מעליות חשמליות
ת"י 2481 חלק 2 מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה- מעליות הידראוליות
ת"י 2481 חלק 70 מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה- התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מגבלות

תקנים אלה ואחרים ניתנים לעיון ו/או רכישה בספרית מכון התקנים הישראלי,
רח' חיים לבנון 42, רמת-אביב, תל-אביב, טלפון 6465191/2 - 03.

ד. הוראות הפעלה אחזקה ובטיחות
1. ע"פ המתחייב מ:
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א - 2001, תקנות 2,3 ו-4 הדורשות בין השאר לצרף למכונה הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות וכן לדאוג לאחזקת מלאי של חלקי חילוף.

2. התייחסות נוספת בנושא ניהול ותחזוקת הציוד:
א. תחזוקת הציוד לסוגיו השונים תבוצע לפי דרישות התקנים הרלוונטיים ולפי הנחיות יצרן הציוד ע"י עובדים המוסמכים לפי החוק (במידה וקיימת דרישה בחוק) או המורשים ע"י הנהלת המפעל (הרשאה פנים מפעלית) לביצוע עבודות תחזוקה בציוד מסוים. תחזוקאים בנוסף להכשרה הנדרשת בחוק חייבים להיות בקיאים בהפעלת ותחזוקת הציוד. לכן יש צורך לעבור הכשרה ספציפית ע"י יצרן כדי להקנות למתחזקים ידע נדרש נוסף לציוד ספציפי.
ב.כאשר עבודות תחזוקה כוללות עבודות חשמל משמעותן לפי חוק החשמל על התחזוקאים להיות בעלי רשיון חשמלאי-מוסמך מתאים.
בכל מקרה, מומלץ לבצע תחזוקה מונעת של ציוד, הכוללת בין השאר לו"ז לביצוע עבודות תחזוקה ורישומן.

( צימר אבי , 36465)