תשובת השבוע ממרכז המידע 15.07.07
השאלה:
האם החוק מחייב התקנת גנרטור לשעת חירום בבניין?

1. חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 מפרט חובת התקנת מעליות וגנרטורים בבניין כאשר:
- סעיף 1 מגדיר מהו "בנין רב קומות".
- בסעיף 158א (ב) נדרשת התקנת גנרטור לשעת הפסקת זרם החשמל ממקור האספקה הראשי.
להלן נוסח סעיף 158(א)
158. (א) חובת התקנת מעליות וגנרטורים:
......................
(ב) בכל בנין רב-קומות יותקן גנרטור להספקת זרם חשמל בשעת הפסקת זרם החשמל ממקור האספקה הראשי, לחלקי הבנין ולמיתקניו שקבע שר הפנים בתקנות בהתייעצות עם המועצה הארצית; לא יינתן היתר לבניית בנין רב-קומות שאין בו תנאי המחייב התקנת גנרטור כאמור.
(ג) שר הפנים יקבע בתקנות, בהתייעצות עם המועצה הארצית ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, מהו בנין גבוה ובנין רב-קומות לענין סעיף זה.
(ד) אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של מוסד תכנון להתנות מתן היתר בניה בהתקנת מעלית או גנרטור בבנין שאינו בנין גבוה, בנין נגיש או רב-קומות אם לדעתו ייעוד הבנין והשימוש בו מחייבים זאת.
(ה) לענין סעיף זה רשאי שר הפנים לקבוע בתקנות מיתקן אחר להספקת זרם חשמל שניתן להתקינו במקום גנרטור.

2. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, סימן י"ד: גנרטור חשמל דנות בתקנה 7.88.00 בהתקנת הגנרטור בבנין.
להלן "תקנה 7.88.00 , גנרטור חשמלי לשעת חירום
(א) גנרטור המותקן בבנין בהתאם לכל חוק המחייב התקנת גנרטור בבנין בגלל גובהו, יהיה בכוחו לספק גם זרם חשמל בשעת חירום להארת חדרי מדרגות מוגנים, מערכות מדרגות חיצוניות, המקלטים והפרוזדורים שבשימוש כלל דיירי הבנין ומבקריו, להפעלת המשאבות לדחיסת מים לקומות העליונות ולמערכת האיוור המיכני של המקלטים והמעליות וכן למיתקן הארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה, אם מותקן.
(ב) הגנרטור יותקן כך שעם הפסק זרם החשמל ממקור מתח ראשי מרשות חשמל ציבורית יתחיל הגנרטור לפעול באופן אוטומטי.
(ג) הגנרטור יותקן על פי הוראות שיתן האחראי לביקורת על התקנת מיתקני החשמל בבנין, לפי כללי המקצוע המקובלים.
(ד) יותקן מתג להפסקת פעולת הגנרטור בשעת חירום; הוא יותקן במקום נוח לגישה.
(ה) גנרטור המופעל על-ידי מכונת דיזל יותקן במרתף או במקום אחר בבנין ויחולו עליו הוראות אלה:
(1) הוא יוקף קירות בנויים מהרצפה עד לתקרה מאלמנטים עמידי אש של שעתיים לפחות;
(2) חדר החסנת הגנרטור יאוור באוויר צח הבא מן החוץ והגזים הנפלטים מבעירת הדלק במנוע ייפלטו ישירות אל אוויר החוץ;
(3) דלתות חדר החסנת הגנרטור יהיו דלתות-אש;
(4) יותקן מקום לאיחסון הדלק הנוזלי שיהיה בהתאם לתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976, ואחת היא אם האחסנה במסגרת עסק או לא; לענין זה רואים את התקנות האמורות כחלות על בנינים המשמשים למגורים, למשרדים ולכל מטרה אחרת אפילו איננה עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים."

3. בחלק ז', תקנה 7.10.00 נדרשת הפעלת מעלית אחת, בעת הפסקת זרם החשמל בשעת הפסקת חשמל.
"7.10.00 בשעת הפסקת זרם החשמל תופעל בבנין רב-קומות מעלית אחת לפחות, המותקנת בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 7.03.00(ג), על ידי זרם חשמל מספק הגנרטור שבבנין. " הפעלת מעלית בבנין רב-קומות על-ידי גנרטור

4. בנוסף לכך, בתחיקה ישראלית קיימות דרישות להתקנת גנרטור באתרים שונים, כגון: מעונות לזקנים, מקלטים, שדות התעופה ועוד'. מקור דרישות נוספות להתקנת גנרטור עשוי להיות דרישות הרשויות, לדוגמה במסגרת רישוי עסק או דרישות רשות הכבאות המקומית לגיבוי ציוד כיבוי בשעת הדליקה.

5. דרישות בטיחות עיקריות - תחיקה
5.1 הגנרטור יותקן ע"פ דרישות תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ"ז-1987. אופן התקנת הגנרטור המותקן לפי דרישות התקנות הנ"ל, שימוש בו ותחזוקתו יהיו לפי הנחיות היצרן.
5.2 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 קובעת דרישות הבטיחות לתקנה והפעלה של גנרטור חשמלי בפרקים הבאים:
(א) פרק ג': בטיחות , סעיף 37;
(ב) פרק ה': הוראות מיוחדות לעניין בריאות,בטיחות ורווחה, סעיף 155.
הערה: תחיקה הנ"ל פורסמה ע"י מוסדנו בחוברות דלהלן:
- "חוק ותקנות בנושא חשמל" (קוד הפצה ח- 055)
- "פקודת הבטיחות בעבודה" (קוד הפצה ח-051)

כמו כן קיימת חוברת טכנית בהוצאת מוסדנו:
"גנרטורים - בטיחות בתחזוקה ותפעול" (קוד הפצה ח-099)
את פרסומנו ניתן להזמין ביחידת ההפצה, בת-ים, מגדלי ים התכון, רח' הים 2,
טלפון 6575147 - 03, או דרך אתר האינטרנט של המוסד www.osh.org.il (מדור הזמנת פרסומים).

(בוריס פרידלנדר , 39213)