תשובת השבוע ממרכז המידע 20.07.08
השאלה:
האם מותרת הפעלת עגורן ע"י עובד לא מוסמך כאשר על ידו נמצא עובד מוסמך?

 1. תחיקה
  תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992.
  התקנות הנ"ל מסתמכות בהגדרת "מכונות הרמה" בהתאם לסעיף 79 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970, (למעט מלגזה), כדלקמן:


  להלן הציטוט של פרק שני: הפעלת עגורן ומתן איתות , תקנות 2 ו-3 :

  תקנה 2. הפעלת עגורן
  (א) לא יופעל עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים.
  (ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), לא יפעיל אדם עגורן אלא אם כן הוא עגורנאי מוסמך שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים.
  (ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו לגבי בודק מוסמך המפעיל עגורן תוך כדי בדיקתו לפי הפקודה.
  תקנה 3. סיווג עגורנים
  העגורנים יסווגו לפי סוגים ודרגות עומס שלהם כמפורט בתוספת הראשונה.

  על-פי תקנה 2 לתקנות הנ"ל רק עגורנאי מוסמך רשאי להפעיל עגורן, כאשר בנוסף להסמכה הוא חייב לקבל מינוי של תופש המפעל, מבצע הבנייה או בעל מכונת הרמה להפעלת מכונת הרמה מוגדרת וזאת לאחר ביצוע הדרכה בנוגע לסיכונים ספציפיים הקשורים למקום העבודה.

 2. סוגי עגורנים:
  התקנות מסווגות את העגורנים ומנחות לגבי אופן הסמכתם של המפעילים.
  עגורנים המוגדרים בתקנה מס' 1 מסווגים בתקנה מס' 3 לפי סוגים ודרגות העומס שלהם כמפורט בתוספת הראשונה לתקנה מס' 3.

 3. הסמכה
  תנאי הסמכתם של עגורנאים מפורטים בתקנה מס' 7 דלהלן:

  "רשות ההסמכה לא תתן למבקש הסמכה כעגורנאי, אלא אם כן נוכחה לדעת שנתקיימו במבקש כל אלה:
  (1) מלאו לו 18 שנים;
  (2) לגבי מפעילי עגורנים מהסוגים א' ו-ב' - עבד חודשיים רצופים, ולגבי עגורנים מהסוגים ג' ו-ד' עבד שבועיים רצופים, בהדרכתו של עגורנאי מוסמך לעגורן מהסוג ודרגת עומס שלהפעלתו הוא מבקש הסמכה;
  (3) הוא נבדק בדיקה רפואית בידי רופא מורשה תוך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה, ונמצא מתאים להיות עגורנאי;
  (4) עמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי מוכר בידי מפקח העבודה הראשי; המבחן למפעילי עגורנים מהסוגים א' ו-ב' ייערך בידי מחלקת הבחינות של האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם של משרד העבודה והרווחה, והמבחן למפעילי עגורנים מהסוגים ג' ו-ד' ייערך בידי בוחן שימנה מפקח העבודה הראשי."(יעקב מאירסון , 42464)