תשובת השבוע ממרכז המידע 30.10.11
השאלה:
מהן הדרישות בקשר לבדיקות תקופתיות של מטפים מיטלטלים?

תחזוקת מטפים מיטלטלים חייבת להתבצע לפי דרישות התקן הישראלי - ת"י 129 חלק 1 מטפים מטלטלים: תחזוקה (תקן רשמי, מחייב). זאת על מנת לשמור על תקינות המטפים בכל עת. התחזוקה מתבצעת על ידי שני אנשים שונים עם הסמכות שונות מהרשות המוסמכת: התחזוקאי ומבקר שנתי. בעיקרון - אם התחזוקאי מחזיק גם באישור מהרשות המוסמכת לתפקד גם כמבקר שנתי - אין מניעה לדעתנו שיבצע את שני התפקידים אך יתכן ועדיף ששני אנשים נפרדים יבצעו את התחזוקה והבקרה, כך שמה שנעלם מעיני אחד יתגלה ע"י השני (ראו התייחסות למונח "בקרה שוטפת").

הטיפול
הטיפול מתבצע בשתי רמות. המספרים הם מספרי הסעיפים בתקן הנ"ל:
 • בקרה שוטפת
  3.3- בקרה הנעשית במירווחי זמן (כמוגדר בסעיף 5), שמטרתה לוודא כי המטפה מצוי במקום שנקבע לו וכי הוא במצב תקין לפעולה.
 • תחזוקה
  3.4 -פעולות של בדיקה קפדנית, תיקונים, החלפת חלקים, מילוי חוזר וכדומה, כמפורט בסעיפים 8 ו-9, שמטרתן להבטיח שהמטפה יפעל באופן בטיחותי ויעיל.


 • גופים המשתתפים בבדיקות
  אחראי - הבעלים או מי שמחזיק לפי הדין בנכס שבו מוצבים המטפים.
  מבקר שנתי - אדם שהוכשר לבצע בקרה שוטפת שנתית וקיבל הרשאה לכך מידי הרשות המוסמכת.
  תחזוקאי מטפים מאושר - עובד שהוכשר במיוחד וקיבל תעודה מטעם הרשות המוסמכת לביצוע עבודות תחזוקה של מטפים לפי דרישות תקן זה.
  שירות תחזוקה - גוף המורשה לבצע עבודות תחזוקה לפי היתר של רשות מוסמכת, תחזוקאי מטפים מאושר עובד בשירותו.
  ביצוע בקרה שוטפת - על ידי האחראי ועל ידי מבקר שנתי או על ידי מפקח מניעת דליקות מטעם רשות הכבאות.
  ביצוע תחזוקה - על ידי תחזוקאי מטפים מאושר המועסק על ידי שירות תחזוקה או בידי שירות תחזוקה.


  ע"פ התקן - ת"י 129 חלק 1 מטפים מטלטלים: תחזוקה -
  "5.3 אחת לשנה לפחות תיעשה בקרה שוטפת על ידי מבקר שנתי או על ידי מפקח למניעת דליקות מטעם רשות הכבאות.".

  בסעיף 3.9 קיימת הגדרה:
  "3.9 "מבקר שנתי" - אדם שהוכשר לבצע בקרה שוטפת שנתית וקיבל הרשאה לכך מידי הרשות המוסמכת". (רשות המוסמכת בעניין זה - נציבות הכבאות וההצלה).

  בפורום של אתר רשות הכבאות וההצלה מצאנו שאלות ותשובות העוסקות בתחזוקת מטפים:
  שאלה :מי הוא מבקר שנתי. מי הוא תחזוקאי מטפים מאושר? ומה ההבדל ביניהם?
  תשובה :תחזוקאי מטפים מאושר - מי שהוכשר במיוחד וקיבל תעודה מטעם נציבות כבאות והצלה לבצע תחזוקת מטפים. עבודות תחזוקה ומילוי ייעשו על ידי תחזוקאי מטפים כנ"ל, המועסק בשירות תחזוקה (גוף שהוכשר לבצע עבודות תחזוקה לפי היתר של נציבות כבאות והצלה), או על ידי עובדי שירות התחזוקה הנמצאים בפיקוחו. בכל מקרה האחריות חלה על תחזוקאי המטפים המאושר. מבקר שנתי -אדם שהוכשר לבצע בקרה שוטפת שנתית וקיבל הרשאה לכך מטעם נציבות כבאות והצלה. מבקר שנתי או מפקח מניעת דליקות יבצעו, אחת לשנה לפחות, בקרה שוטפת של המטפים, וזאת בנוסף לבקרה השוטפת (אחת לחודש או יותר) אשר נדרשת מהבעלים או המחזיק במקום. הפרטים הנבדקים על ידי המבקר השנתי או מפקח מניעת הדליקות מפורטים בסעיף 5.4 לתקן כמו: מיקום המטפה, גישה, הימצאות הוראות שימוש, נצרת המטפה במקומה וכו'. אם במסגרת הבקרה השוטפת שמבצע המבקר השנתי מתגלים ליקויים הפוגעים בתפקוד המטפה, תיעשה תחזוקה על ידי תחזוקאי מטפים מאושר.

  (דוד זיו)