תשובת השבוע ממרכז המידע 09.11.08
השאלה:
האם מנהל עבודה בעבודות בניה יכול לכהן גם כממונה בטיחות?

התייחסות לאישור מינוי מנהל עבודה ומינוי לממונה הבטיחות ראה ב"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988"
וב"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996"

על פי "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996"
"7. (א) (א) מפקח עבודה אזורי רשאי להתנגד למינוי פלוני לממונה על הבטיחות במפעל אם לדעתו נתקיים במי שמבקשים למנותו, אחד מאלה:
.....
......
(3) תפקידים אחרים שהוא ממלא עלולים להפריע לו במילוי תפקידו;
(6) מעמדו, תפקידו וכפיפויותיו במערך הארגוני לא יאפשרו לו לבצע תפקידו."

ב"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988"
נדרש למסור הודעה על מינוי מנהל עבודה למפקח עבודה אזורי שרשאי לבטל את המינוי מסיבות שונות:
"2. (ה) נראה למפקח העבודה האזורי כי לא נתקיימו במינוי מנהל עבודה הוראות תקנה זו או הוראות תקנה 3, או שהוא סבור שאין האדם שנתמנה מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי או ניסיון שאינם מתאימים למילוי התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף העבודה, רשאי הוא להודיע למבצע הבניה כי אין הוא מקבל את המינוי וכי עליו למנות מנהל עבודה אחר; הודעה כאמור תהיה בכתב ומנומקת. בחילוקי דעות בשאלת קיום ההוראות האמורות יכריע מפקח העבודה הראשי."

(יטה סקונדו , 42818)