תשובת השבוע ממרכז המידע 24.11.02
השאלה:
האם ישנן הגדרות לקביעת רוחב מעברים במחסן?

1. התחיקה בנושא:
הנושא של מעברים בטוחים במקומות עבודה מעוגן בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 1970, סעיף 49, סימן ג': בטיחות הגישה והמעבר.
"אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו אי-פעם יותקנו יקוימו ככל שהדבר מעשי במידה סבירה; מבלי לגרוע מכלליות הוראה זו - ...".
אין המחוקק מפרט את האופן בו יש לקיים הפרדה וסימון נתיב המלגזות במפעל וכמו כן את התייחסות למקום מעבר בטוח להולכי רגל.
גם בחלק י': "סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים" של תקנות התעבורה ככל הידוע לא מופיעה התייחסות לנושאים אלה.

השיקולים שצריכים להנחות אתכם צריכים לנבוע מאופי העבודה של המפעל, התנועה הפנים מפעלית הן של הולכי רגל והן של מלגזות ו/או כלים אחרים.

2. לפי "בטיחות במחסנים" מתוך החוברת SICHER ARBEITEN מס' 4, 1989:
א. רוחב המעבר החופשי בין שטחי אחסנה, צריך להיות לפחות 1.10 מטר.
ב. רוחב הפרוזדור למעבר אדם בין המדפים צריך להיות לפחות 0.75 מטר.
ג. בדרכי מעבר לכלי רכב לשינוע פנימי, לרבות מלגזות, יש להשאיר 0.50 מטר מרווח בטיחות משני הצדדים.
ד. לאורך המלגזה יש השפעה על רוחב המעבר הראשי. הרוחב הזה צריך לאפשר למלגזה כניסה ויציאה חופשית מהמעבר הראשי למעבר הפנימי.

3. במרכז המידע שלנו קיים דף מדף מס' 44 - בטיחות באחסון ומידוף גובה - תכנון מחסן. ניתן לפנות למרכז המידע ע"מ לעיין בו.

(26357)