תשובת השבוע ממרכז המידע 04.12.05
השאלה:
מהן דרישות בטיחות בעבודות לשיקום כביש - חפירות; קווי חשמל?

"תקנות הבטיחות בעבודה , עבודות בנייה, התשמ"ח-1988" פרק ט', סעיף 114 מתייחס בין השאר לאמצעים שיש לנקוט בעת ביצוע עבודות חפירה באיזור בו עשויים להיות קווי חשמל:
"114. אמצעי זהירות מיוחדים
(א) לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או חיצוב יבדוק מבצע בניה את קיומם האפשרי של קווי חשמל, מים, ביוב, טלפון, גז וכיוצא באלה, ולא יתחיל בחפירה או בחיצוב כאמור אלא לאחר שנקט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה בעובדים או במיתקנים.
(ב) מנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים."

בטיחות בביצוע חפירות , עבודות עפר
א. תחיקה
קיימות: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 המגדירות את הדרישות הבטיחותיות בעבודות הבניה. (קוד הפצה המוסד לבטיחות ח-061). ראה בין השאר גם: פרק ט': חפירות ועבודת עפר .
תקנות 111 עד 126 מגדירות את: הדרישות המפורטות , מניעת התמוטטות , הבטחת צידי החפירה או מילוי,דיפון צידי החפירה , חפירה על ידי מכונה ,אמצעי זהירות מיוחדים כגון איתור תשתיות קיימות ,תאורה, גידור בור, חפירה או מדרון , עליה וירידה לחפירה, רוחב תעלות, תעלות באדמה חולית, מעברים מעל תעלות, חומר רופף או בולט ,בקרה, עבודה במדרון, יציבות קיר חצוב, איסור הימצאות אדם בחפירה .
את התקנות הנ"ל ניתן להזמין באתר או ביחידת ההפצה של מוסדנו, רח' הים 2, בת-ים (מגדלי הים התיכון), טל': 6575147 - 03.

ב. תקנים
קיימים תקנים ומפרטים ישראליים הבאים
 • ת"י 940: ביסוס בניינים
 • ת"י 253: מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית-מיון במעבדה ומיון חזותי
 • ת"י 1454: בדיקה באתר של צפיפות הקרקע ורטיבות הקרקע במד גרעיני
 • ת"י 1861 חלק 2: כללים למדידה של עבודות בנייה : עבודות עפר ופיתוח אתר
 • ת"י 1865 חלק 3: שיטות בדיקה בתחום הסלילה : בדיקות של קרקע ואגרגאטים
 • מפרט מכון התקנים - מפמ"כ 406 : דיפון חפירות, בורות ותעלות להגנת העובד
הערה: ניתן לעיין בתקנים ולרכוש בספריית מכון התקנים הישראלי טל' 6465191 - 03.

ג. דגשים הנוגעים לביצוע עבודת חפירה:
 • דיפון חפירה שעומקה עולה על 1.2 מטר . (בתקנה 112 (ד) )
 • לוודא שבאזור החפירה לא קיימים תשתיות של צנרת חשמל, מים, טלפון גז וכו' (ת. 114).
 • גידור - (בנוסף לדרישות תקנה 115) - מוצע לגדר גם את כל סביבת העבודה כדי למנוע סיכונים לעובדים הנמצאים בשטח כולל כאלה שאין להם קשר לעבודת החפירה.
 • מוצע למסד בנוהל פנימי תהליך מתן אישור לביצוע חפירות (לפחות לעומק של מעל 1.2 מטר) .
 • מוצע לבדוק את האתר המיועד לעבודה מבחינת תנאי השטח לעבודה והבטיחות במובן הרחב, לדוגמה: הימצאותם של קווי חשמל מעל מקום החפירה המיועדת, המהווה מגבלה לכלי החפירה, ראה תקנה 164 עבודה בקרבת קווי חשמל, זרימת מים תת- קרקעית העלולה למוטט את דפנות החפירה וכו' .
 • מוצע להתייחס לכל התקנות הנ"ל כיחידה אחת .

( ישראל שרייבמן, מנהל מרכז המידע , 34720)