תשובת השבוע ממרכז המידע 06.12.09
השאלה:
מהם המרחקים בין מכונות וציוד תעשייתיים?

א. דרישות כלליות לבטיחות גישה ומעבר מעוגנות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, סימון ג': בטיחות הגישה והמעבר, סעיף 49: גישה למקום העבודה:
49. אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו אי-פעם יותקנו ויקויימו ככל שהדבר מעשי במידה סבירה;
בלי לגרוע מכלליות הוראה זו -
(1) בחדר עבודה יותקנו ויקויימו מעברים נאותים;
(2) המעברים בחדרי העבודה ויתר המעברים והמדרגות בבנין יהיו ללא הפרעה של חמרים, חפצים, ציוד או כלים;
(3) המקום שבו מבצע העובד את עבודתו יותקן ויקויים במצב בטוח.

ב. מרווחים מינימאליים
קיים תקן ישראלי: ת"י 1845 חלק 2 בטיחות מכונות -מרווחים מינימאליים למניעת מעיכת חלקי גוף אדם.
התקן מציין מרווחים מינימליים למניעת מעיכת חלקי גוף האדם.
זהה לתקן אירופי:
EN 349: 1993 Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body,

ג. קביעת מיקום מכונות
 1. בתכנון מערך מכונות מומלץ לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:
  מידות של המכונה עצמה - תהליך העבודה, נקיון בשטח, סוגי חומר גלם והטיפול בו בקרבת המכונה, מעבר דרוש לתנועת האדם או כלי השינוע כמו מלגזות ועוד:
  א. שטח הרצפה של המכונה.
  ב. השטח הדרוש עבור חומר הגלם החורג משטח הרצפה של המכונה.
  ג. מרווח למעברים הדרושים לעובדים.
 2. מבלי להתייחס לדגם מכונה מסוים, מקובל שמכונות לעיבוד שבבי דורשות שטח שהוא כשטח הרצפה שלהן בתוספת 80 ס"מ מכל צד לשם מעבר. אם מכונה מסוימת עומדת בקרבת קיר ואין צורך בגישה למכונה מצד הקיר ניתן לקרב אותה לקיר.
 3. יש להשאיר 80 ס"מ כמעבר חופשי לעובדים בשטח, וגם מהצדדים.
 4. המערך הכללי של המכונות צריך לקחת בחשבון גם מעברים ראשיים במחלקה שהם רחבים יותר כדי לאפשר תנועת מלגזות למשל, עם נהוג להוביל בהן חומרי גלם וכן שטחי אחסון לסחורה גמורה או לחומר גלם.
 5. ההנחיות המובאות כאן הינן כלליות. השיטה המומלצת היא : להיעזר בבעל-מקצוע לקביעת מערך המכונות באולם הייצור, בהתחשב בסוג העבודה, בגודל החלק המעובד, אחסון במקום וכד'.

( יעקב מאירסון , 46180 )