תשובת השבוע ממרכז המידע 14.12.03
השאלה:
מהם הכללים לפינוי פסולת מצברי עופרת-חומצה?

 1. אורך חיי מצבר עופרת-חומצה או מספר מחזורי טעינה-פריקה תלוי, בדרך כלל בדרגת הפריקה שלו. מצבר נחשב כמצבר משומש לאחר שלא ניתן להטעינו ל- 80% משיעור של קיבול המומלץ ע"י היצרן. הסיבה העיקרית להיווצרות מצב זה היא סולפטציה של לוחות המצבר שגורמת לאטימות הלוחות לצורנים (יונים) ולהפסקת יצירת אנרגיה חשמלית.


 2. מצבר עופרת-חומצה מכיל מרכיבים עשויים מחומרים המוגדרים בחוק, לדוגמה בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990 (המוזכרות בהמשך בסעיף 3) , תקנה 1. הגדרות כחומרים מסוכנים.


 3. חובת פינוי פסולת חומרים מסוכנים, כולל פסולת מצברים נקבעת בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990. בתקנות 2 ו-3 שלהלן מצוין כדלקמן:
  "2. סילוק פסולת חומרים מסוכנים
  (א) בעל מפעל יסלק כל פסולת שמקורה במפעל או המצוייה בו, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום ששה חדשים ממועד היווצרותה, למפעל לניטרול וטיפול בפסולות תעשייתיות ופסולות חומרים מסוכנים שברמת חובב (להלן - אתר הפסולת הרעילה), כשהיא ארוזה ומשונעת בהתאם להוראות כל דין ובכפוף להנחיות המנהל.
  (ב) לא יסלק בעל מפעל ולא ירשה לאחר לסלק פסולת ממפעלו באופן או למקום שלא נקבעו בתקנות אלה, אלא אם כן הסילוק נעשה לצורך מיחזור של הפסולת או שימוש חוזר בה, או מטעם אחר, ובלבד שניתן לכך אישור מראש מאת המנהל.
  3. שמירת מסמכים
  בעל מפעל יחזיק וישמור במשרדיו את החשבוניות של אתר הפסולת הרעילה או של מקום המיחזור או השימוש החוזר, לפי הענין, ויציגן בפני המנהל, בפני רשות הרישוי או בפני מי שפועל מטעמם, להוכחת סילוק הפסולת כנדרש. "


 4. בחקיקה מוזכרים המקומות הבאים שיש לפנות אליהם פסולת חומרים מסוכנים:
  א. "אתר לסילוק פסולת" - מקום מוסדר לפי דין, המשמש לפינוי ולסילוק פסולת;
  ב. לתחנות מעבר לפסולת או "מפעיל תחנת מעבר" או "מפעיל" משמעותם בתקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ"ח-1998, לפיהן התחנות הנ"ל פועלות.
  ג. למפעלים המייצרים את המצברים לצורך מחזורים.


 5. ככלל, פינוי פסולת המצברים נעשה על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה. לקבלת הנחיות ממשרד הנ"ל בנושא פינוי פסולת חומרים מסוכנים יש לפנות בפעם הראשונה למרכז שרות באתר פינוי פסולת שברמת חובב, טל' 08-6503701 ובפניות הבאות דרך מרכזיה למעבדה.
  יש לפנות פסולת החומרים המסוכנים באמצעות חברות המובילות פסולת רעילה (מסוכנת) לרמת החובב (ניתן לקבל את רשימת החברות משרד איכות הסביבה).


 6. המשרד לאיכות הסביבה פרסם שני מסמכים הנוגעים בפסולת מצברי עופרת-חומצה:
  א. קווים מנחים לגבי פסולת מצברי עופרת-חומצה
  המשרד לאיכות הסביבה אימץ מסמך DRAFT TECHNICAL GUIDELINES ON WASTE LEAD-ACID BATTERIES
  שפורסם במסגרת Environment Programme, United Nations UNEP/CHW/TWG/18/4, 1May 2001
  על ידי Technical Working Group of the Basel Convention, Geneva, 18-20 June 2001
  קווים מנחים אלה, המבוססים על אמנת בזל, כוללים,בין היתר, המלצות לאיסוף, הובלה ואחסון של מצברים משומשים ותיאור תהליך מחזורם.
  להלן מספר ההמלצות לטיפול במצברים משומשים הנוגעות לאיסוף ופינוי פסולת במקומות איסוף מתוך הקווים המנחים הנ"ל:
  1. אסור לנקז אלקטרוליט מהמצבר.
  2. לא לאגור במקום כמות גדולה של מצברים.
  3. אחסנת מצברים תהיה במקומות המתאימים המיועדים לכך. צורת אחסון הטובה ביותר היא בתוך מיכלים ייעודיים העמידים בפני חומצה שניתן לאטום אותם בקלות ולהשתמש בתור אריזה לשינוע. צורת אחסון זו ממזערת את סבירות התאונות.
  4. הרצפה במקום האחסון חייבת להיות מכוסה בכיסוי עשוי מחומרים פלסטיים או עמידים בפני חומצה. כיסוי זה חייב להכיל את כל הנוזל כדי שיהיה ניתן להעבירו ישירות למיכל הקולט ולרוקן אותו לאחר מכן.
  5. אסור למכור את המצברים המשומשים להתכת העופרת למפעלים בלתי מורשים לכך.
  6. אסור לשרוף פסולת מצברים. התוצאות עלולות להיות קשות ביותר בעקבות התפוצצות.
  ב. תנאים להיתרי רעלים לסקטורים שונים, אוקטובר 2002, תנאים מיוחדים לסקטור ייצור מצברים
  במסמך זה מוצגות דרישות והוראות לאחסון ולטיפול בחומרים מסוכנים שבתוך מצברים משומשים. מצוין בו, בין היתר ש"המפעל יקלוט את הפסולת המסוכנת (מצברים משומשים) רק באישור אגף חומרים מסוכנים במשרד לאיכות הסביבה, וחובתו לדווח לממונה על חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993"
  הערה: ניתן לעיין במסמכים הנ"ל בספרייתנו שבמרכז מידע תוך תיאום מוקדם עם אחראי על הספרייה מר שלום ווייסמן, טל' 03-5266460.

 7. מידע נוסף
  א. קיים מאמר תפוצה ת-126 "מצברי עופרת - חומצה: סיכונים בעבודה ודרכי מניעתם" בהוצאת מרכז המידע .
  תשומת לב: בסעיף 3.2.3 מצוינים סיכוני הכרוכים בטיפול בפסולת מצברים.
  בנוסף לחשיפה לסיכונים כימיים מחומצה, העובדים בפסולת מצברים נחשפים גם לסיכוני הרעלה כתוצאה:
  (1). ממגע בחומרים מוצקים של תאי המצבר וזאת תוך כדי תהליכי פינוי ופירוק פסולת מצברים בחירה בציוד מגן אישי מתאים ושימוש נכון בו, שמירה על היגיינה וניקיון לאחר מגע בחלקי מצבר מפחיתים סיכון זה.
  (2). מחשיפה לגזים רעילים מאוד כמו סטיבין (SbH3) בעל ריח מטריד, או ארסין (AsH3 ). שני גזים אלה נוצרים במצברים בעלי לוחות (אלקטרודות) העשויים מנתכי עופרת כוללת אנטימון או ארסן. תנאים אלה עלולים להיווצר, בין השאר, כאשר מעורבבת פסולת המכילה את האלקטרודות העשויות מנתכי מתכות שונים, כמו נתך עופרת-סידן ומר ממנו עשויה האלקטרודה במצברים אטומים ללא תחזוקה) עם נתך עופרת-אנטימון או עופרת-ארסן, הם יכולים להגיב ביניהם בנוכחות חומצה תוך שחרור גזים רעילים סטיבין (SbH3) או ארסין (AsH3 ) הנ"ל. כדי למנוע אפשרות זו יש לטפל בפסולת נתכי מתכת שונים כאמור בנפרד.
  ערכי סף החשיפה לחומרי המצבר עופרת-חומצה מובאים במאמר תפוצה ת- 126 המוזכר לעיל ראה בנספח 4.
  ב. (מיון 030.1)
  BATTERY HAZARDS AND ACCIDENT PREVENTION
  16.4 BATTERY DISPOSAL
  ( pages 311-312 )

(בוריס פרידלנד , 29419)