תשובת השבוע ממרכז המידע 26.12.04
השאלה:
מהי התחזוקה הנדרשת ללוחות חשמל: מערכות גילוי עשן ובדיקה תרמוגרפית?

1. בדיקות תקופתיות ותחזוקה למערכות גילוי עשן ולוח בקרת תקלות
תחזוקת המערכת גילוי אש תבוצע על-פי תקן ישראלי - ת"י 1220 חלק 11: מערכות גילוי אש: תחזוקה ע"י אנשי שרות מוסמכים כפי שצוין בתקן הנ"ל. חלק זה הוא אחד מ-18 חלקים הנכללים בתקן - ת"י 1220.
הבדיקות התקופתיות: חזותיות והפעולה תבוצענה בתדירות המפורטת בסעיף 5 של התקן.
ראה: נספח
תדירות בדיקות תקופתיות למערכות גילוי אש לפי ת"י 1220 חלק 11
הטבלה נכלל, בין השאר, מידע ביחס לתדירות בדיקת הגלאים.
לוח בקרה תקלות ייבדק אחת לשנה לפי סעיף 8 שבטבלה 3 של התקן הנ"ל.

תחזוקת לוחות חשמל
מידע ביחס לתחזוקת לוחות חשמל קיים בתקן האגודה להגנה בפני אש של בארה"ב:
NFPA 70B Recommended Practice for Electrical Equipment
Maintenance 2002 Edition
Chapter 8 Substations and Switchgear Assemblies
8.2.2 Frequency of Maintenance
8.2.12 Corona.
8.2.14 Thermal Damage
Annex I Maintenance Intervals
Table I.1 Interval Guidelines

בפרק 8 קיימת טבלה המפרטת את פרקי זמן בין ביקורות תקופתיות ללוחות חשמל (Switchgear Assemblies).
תחזוקה ובדיקות לוחות חשמל תבוצע במסגרת תוכנית תחזוקה כוללת של מיתקן חשמלי (מערכת חשמל) במפעל ע"י חשמלאים בעלי רשיון המתאים לגודל מיתקן החשמל.

2. בדיקה תרמוגרפית ללוחות חשמל
א. בדיקה תרמוגרפית מגלה "נקודות חמות" (hot spots) במערכת החשמל שבלוח, כולל חיבורים רופפים. הבדיקה הנ"ל מומלצת אך אינה מחויבת לפי דרישת תקנות החשמל. לעיתים, הבדיקה מתבצעת לפי דרישות חברות הביטוח וזאת במטרה למנוע שריפה.
ב. בדיקה תרמוגרפית אינה מחליפה תחזוקה תקופתית של הלוח אשר תבוצע לפי הנחיות יצרני הלוח והציוד המותקן בו. לפי תקן NFPA 70, תדירות המומלצת לסריקה תרמוגרפית (Infrared Scanning) אחת לשנה.
ג. קיימים במאמרים דלהלן:
  • בדיקה תרמוגרפית למניעת תקלות בלוחות חשמל, שפורסם בבטאון בטיחות 287 (עמ' 24 -27) בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות.
  • טמפרטורה קריטית בלוחות חשמל, שפורסם ב"הנדסת חשמל ואלקטרוניקה", גליון 43 מאי 2003 על ידי לשכת המהנדסים לאגודת מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה.

( בוריס פרידלנדר , 31986)