בטיחות במעבדות כימיות

מאת: ז.שטרן, י.שלדוב
בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות

ניתן לרכוש את הספר ביחידת ההפצה:
בת-ים, מגדלי הים התיכון, רח' הים 2
טל': 03-6575147, פקס: 03-6575148
hizki@osh.org.il
או באתר האינטרנט - מדור הזמנת פרסומים


הקדמה. פרק א':
סיכונים עיקריים במעבדות כימיות ומניעתם.
פרק ב':
עקרונות כלליים בבטיחות וגיהות במעבדות כימיות.
פרק ב' - המשך.
פרק ג':
חומרים במעבדה.
פרק ד':
מערכות גזים דחוסים וחומרים קריאוגניים.
פרק ה':
המלצות לתכנון מעבדות כימיות.
פרק ו'. פרק ז':
ציוד במעבדה.
עבודה עם כלי זכוכית במעבדה.
פרק ח'. פרק ט'. פרק י':
פעולות במעבדה.
טיפול בפסולת.
מצבי חירום במעבדה כימית.
נספחים.