הודעות בדבר חידושים בתחיקה הישראלית
.שפורסמו באתר, על-פי נתונים שהגיעו ממרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות
.ההודעות מתעדכנות בקביעות ומופיעות בסדר כרונולוגי יורד

ס"ח 7028
29.08.11
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של ‏עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011

ס"ח 2285
31.03.11
חוק דמי מחלה (תיקון מס' 4) התשע"א - 2011

ס"ח 2285
31.03.11
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 96) התשע"ה 2011

ק"ת 6904
01.07.10
תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה) התש"ע-2010

ק"ת 6898
21.06.10
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תיקון מס' 3, התש"ע-2010
התיקון מתייחס במיוחד למיתקני תקשורת.

ס"ח 2218
16.12.09
חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 13), התש"ע-2009
התיקון מתייחס להפסקה לשם שימוש בחדר שירותים וכולל תיקונים לחוק עבודת הנוער, הרחבת תחולה לעניין הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים לחוק הזכות לעבודה בישיבה.
ראה גם ידיעה שפרסמנו בתאריך 27.05.09 אודות התיקון לחוק.

ס"ח 2218
16.12.09
חוק התובלה האווירית (תיקון מס' 2), התש"ע-2009
התיקון מתייחס לתובלה בין מדינות שהן צדדים לאמנת מונטריאול וכמו כן לתובלה בין מדינות שהן צדדים לכמה אמנות.

ק"ת 6836
16.12.09
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו לאגרות) (תיקון), התש"ע-2009

ק"ת 6779
21.05.09
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו לאגרות) (תיקון מס' 8), התשס"ט-2009
התייחסות חדשה של החוק לנושא ההגנה משריפות בעקבות תוספת קומות לבנין קיים.

ק"ת 6771
01.04.09
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה) (תיקון), התשס"ט - 2009

ק"ת 6764
08.03.09
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו לאגרות) (תיקון מס' 5), התשס"ט-2009
ראה גם ידיעה שפרסמנו בתאריך 17.03.09 אודות התקנות החדשות.

י"פ 5920
23.02.09
הודעה בדבר חובת מתן הודעה מוקדמת לביצוע עבודה בגובה
לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007. הודעה מוקדמת על ביצוע עבודת גלישה.

ק"ת 6744
19.01.09
תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט - 2009

ק"ת 6740
04.01.09
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) (הוראת שעה), התשס"ט-2009

ק"ת 6724
27.11.08
תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשס"ט-2008
ראה גם ידיעה שפרסמנו בתאריך 03.12.08 אודות התקנות החדשות.

ק"ת 6716
06.10.08
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ט-2008
בנושא הגנת מבנים מפני חדירת גז ראדון.

ק"ת 6713
22.09.08
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008  חלק א' , חלק ב'
בנושא בטיחות אש בבניינים.

ק"ת 6701
07.08.08
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008
בנושא הקמת בריכות שחייה.

ס"ח 2174
31.07.08
חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008
ראה גם ידיעה שפרסמנו בתאריך 23.07.08 אודות החוק החדש.

ס"ח 2170
29.07.08
חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008

ק"ת 6676
29.05.08
תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1,000 וולט) (תיקון), התשס"ח-2008

ק"ת 6676
29.05.08
תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך) (תיקון), התשס"ח-2008

ק"ת 6675
28.05.08
תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים) (תיקון), התשס"ח-2008

ק"ת 6672
18.05.08
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשס"ח-2008

ס"ח 2142
27.03.08
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 44), התשס"ח - 2008

ס"ח 2135
27.02.08
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008

ס"ח 2134
18.02.08
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 43), התשס"ח - 2008

ס"ח 2131
03.02.08
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 42), התשס"ח - 2008

ק"ת 6645
05.02.08
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ח-2008
ראה גם ידיעה שפרסמנו בתאריך 07.02.08 אודות התיקון.

ק"ת 6630
20.12.07
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2) התשס"ח - 2007

ס"ח 2112
15.10.07
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 41), התשס"ח - 2007

ס"ח 2109
08.08.07
חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) התשס"ז - 2007
בסעיף 11 של חוק זה צויין תיקון בפקודת הבטיחות בעבודה - הוראת שעה דלהלן: "11. בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל - 1970, בסעיף 1, בהגדרה "עובד" בסופה יבוא:
"ומשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) התש"ס - 2007".

ס"ח 2108
07.08.07
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 39), התשס"ז-2007 וחוק עבודת נשים (תיקון מס' 40), התשס"ז-2007
ראה גם ידיעה שפרסמנו בתאריך 20.08.07 אודות תיקון החוק.

ס"ח 2099
21.06.07
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 38), התשס"ז- 2007

ק"ת 6583
01.05.07
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007

ס"ח 2084
22.02.07
חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז - 2007

ק"ת 6525
05.10.06
תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006

ק"ת 6508
10.08.06
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו 2006

י"פ 5542
19.06.06
חלקים בדרגנוע, שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם
בהמשך להכללת דרגנועים בפקודת הבטיחות בעבודה: תיקון לפקודת הבטיחות בעבודה (מס' 6) התשס"ה 2005 (ספר חוקים 2013 מתאריך 14.7.05).
תיקון טעות סופר (ילקוט הפרסומים 5568 מתאריך 23.08.06).

ק"ת 6478
27.04.06
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו - 2006
ראה גם ידיעה שפרסמנו בתאריך 12.06.06 אודות תקנות אלה.

ק"ת 6468
19.03.06
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) (תיקון), התשס"ו-2006
מתייחסים (בין השאר) לעניין השימוש באסבסט בבנייה. ראו גם דף מידע: תיקונים חדשים לתקנות התכנון והבנייה בנוגע לשימוש באסבסט בבנייה.

ס"ח 2049
03.01.06
חוק עובדת נשים (תיקון מס' 31) התשס"ו 2006
התיקון קובע סמכות שיפוט ותרופות של בית הדין האזורי לעבודה, ומתייחס לזכות התביעה בשל הפרת חוק זה.

ס"ח 2046
01.01.06
חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2006
ראה גם ידיעה שפרסמנו בתאריך 29.06.05 "חוק הקרינה הבלתי מייננת".

ס"ח 2040
15.12.05
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 72) התשס"ו 2005
התיקון מתייחס במיוחד לסמכותו של שוטר לדרוש מנהג רכב וממונה על הרכב לעבור בדיקת שכרות על ידי דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם. נטילת דגימת נשיפה תיעשה בידי שוטר ונטילת דגימת דם תיעשה בידי בעל מקצוע רפואי.

ס"ח 2038
08.12.05
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 30) התשס"ו - 2005
בחוק עבודת נשים התשי"ד - 1954 בסעיף 9 (ד), במקום "תקופה של שלושים ימים" יבוא "תקופה של שישים ימים" ובסופו יבוא "במנין ימי הודעה מוקדמת לפיטורין, לא יבואו התקופות האמורות בסעיף קטן זה.

ק"ת 2036
28.11.05
חוק שרותי הובלה (תיקון מס' 2) התשס"ו - 2005
התיקון עוסק בעיקר באחריות לעבירות תעבורה של הובלה בעומס ייתר, שמוטלת מעתה גם על המשלחים, ובהודעה בכתב שמזמין שירות ההובלה ימסור למוביל. תשומת לבכם לסעיף 8 שבתקנות אלה, המתייחס לתיקון בחוק החומרים המסוכנים.

ק"ת 6438
24.11.05
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005
תקנות אלה באות להחליף את התקנות שפורסמו בקובץ התקנות 6415 התשס"ה

ק"ת 6438
24.11.05
תקנות הרוקחים (גז דו-חנקן חמצני) התשס"ו - 2005
התקנות מתייחסות בעיקר בהגבלת ייצור ייבוא ושיווק, תנאים למתן היתר, אריזת גז דו-חנקן חמצני וסימונה ואיסור השיווק כאשר אין התאמה לתנאי ההיתר.

ק"ת 6429
11.10.05
תקנות הגז (בטיחות ורישוי)(החלת תקן 1134)(הוראת שעה), התשס"ו-2005

ק"ת 6418
30.08.05
"רשמיותו של התקן הישראלי ת"י 749 - כפפות בטיחות מפוליויניל כלורי או מגומי להגנה מפני חומרים כימיים, מפברואר 1978 - בטלה."

ק"ת 6414
17.08.05
"צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מכלי גז) (תיקון) התשס"ה 2005"

ס"ח 2027
16.08.05
"חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 19) התשס"ה 2005" בו קיימים תיקונים עקיפים לחוקים אחרים וביניהם גם לחוק החומרים המסוכנים.

ס"ח 2013
14.07.05
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 6), התשס"ה-2005
הכללת דרגנועים בפקודת הבטיחות בעבודה

ס"ח 2002
27.06.05
 • חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 67) התשס"ה 2005.
 • חוק עבודת נשים (תיקון מס' 28) התשס"ה 2005.


 • 29.03.05
  חוק עבודת נשים (תיקון מס' 27) התשס"ה - 2005
  בחוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954, בסעיף 14 -
  1. בסעיף קטן (א) בסיפה, במקום "דינו-קנס מאה לירות" יבוא "דינו-הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (בחוק זה - חוק העונשין).
  2. בסעיף קטן (ב), במקום "דינו-קנס מאה לירות" יבוא "דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין".

  ק"ת 6370
  28.02.05
 • תקנות התעבורה (תיקון מס' 4) התשס"ה - 2005.
 • תקנות התעבורה (תיקון מס' 5) התשס"ה - 2005.
 • בפרסום זה צויינו תיקונים בהגדרות של טרקטור, טרקטורון, מלגזה, רכב שטח. כמו כן הגבלות נהיגה, רשיון נהיגה וכו'.

  ק"ת 6361
  30.01.05
  "תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים  מסרטנים מסוימים)(תיקון) התשס"ה - 2005", אשר קובע:
  1. בתוספת לתקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים) התשמ"ה - 1984, בפרט 14,     בסופו יבוא "וכל עץ ששומר או חוסן בתכשיר כאמור".
  2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

  ק"ת 6360
  23.01.05
  "תקנות התעבורה (תיקון מס' 3) התשס"ה 2005".
  בתיקון זה הוכנסו שינויים חשובים ברוב התקנות ובתוספת השניה שבתקנות הנ"ל.
  התיקונים מתייחסים בין היתר לנושאים:
  הגדרות; רכב עבודה; רשיונות נהיגה (דרגות); אוטובוסים; רישום הרכב לפי סוגים; בדיקה ואישור של מפרטי רכב; מידות רכב ומשקל; תחילתן של תקנות הנ"ל והוראות מעבר.

  ק"ת 6353
  20.12.04
  צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים) (תיקון) התשס"ה - 2004

  ק"ת
  10.11.04
  תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח) התשס"ה - 2004
  בין הנושאים שהתקנות מתייחסות אליהם:
  תנאים לקבלת אישור; תנאי המבנה (קירות, דלתות, חלונות, מיזוג אויר ותאורה); תנאי אחסנה; שילוט; מכירה; אריזת התכשיר וסימונה; פרסומים; סמכות ביקורת; חומרים פעילים מותרים.

  ק"ת 6327
  23.09.04
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון) התשס"ה - 2004
  התיקונים מתייחסים לתוספת השנייה של התקנות העקריות, בנושאים הקשורים ל: אמצעים לטיפול במי גשם, גודל חלון המופנה למרפסת או למטבח, הגנה למקומות עם הפרשי גבהים בבניין ומחוצה לו וסידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי.

  ק"ת 6327
  23.09.04
  תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות) (תיקון) התשס"ה - 2004
  התיקונים מתייחסים ל: הגבלות על קהל בארוע ספורט ולסימון זירת פעילות ספורט.

  ק"ת 6327
  01.07.04
  תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה) (תיקון) התשס"ד - 2004

  ס"ח 1946
  30.06.04
  חוק עבודת נשים (תיקון מס' 14)(הוראת שעה)(תיקון מס' 2), התשס"ד - 2004

  ק"ת 6322
  15.06.04
  תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה) התשס"ד - 2004

  ס"ח 1939
  17.05.04
  חוק עבודת נשים (תיקון מס' 26), התשס"ד - 2004

  ס"ח 1934
  31.03.04
   חוק עבודת נשים (תיקון מס' 25), התשס"ד - 2004
  חוק עבודת נשים (תיקון מס' 24), התשס"ד - 2004

  ק"ת 6306
  20.04.04
  צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני) התשס"ד - 2004

  ק"ת 6284
  12.01.04
  תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד - 2004

  ס"ח 1900
  06.08.03
  חוק משק הגז הטבעי (תיקון) התשס"ג - 2003

  ק"ת 6243
  19.06.03
  תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס"ג-2003

  ק"ת 6238
  11.05.03
  תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט) (הוראת שעה)(תיקון), התשס"ג - 2003

  ק"ת 6232
  16.03.03
  תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי) התשס"ג 2003

  ק"ת 6226
  12.02.03
  תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות), התשס"ג - 2003

  ק"ת 6226
  12.02.03
  תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג - 2003

  ק"ת 6211
  28.11.02
  תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט) (הוראת שעה), התשס"ג - 2002

  ק"ת 6210
  26.11.02
  תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג - 2002

  ק"ת 6210
  26.11.02
  תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג- 2002

  ק"ת 6201
  26.10.02
  הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) (תיקון) התשס"ג - 2002

  ק"ת 6204
  24.10.02
  תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם) (תיקון) התשס"ג - 2002

  ק"ת 6204
  24.10.02
  תקנות התעבורה (תיקון מס' 2) התשס"ג - 2002

  ק"ת 6172
  05.06.02
  תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס"ב - 2002

  ק"ת 6162
  24.04.02
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות) (תיקון), התשס"ב - 2002
  בין היתר, מתייחס התיקון לתקנות להגדרת "עובד במתכת", לבדיקות סביבתיות תעסוקתיות שעל המעביד לבצע, וכמו כן מתפרסמת טבלה ובה תקני חשיפה של מתכות מסויימות ותרכובותיהן

  ק"ת 6162
  24.04.02
  תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסויימים) (תיקון), התשס"ב - 2002
  בתוספת לתקנות נוספו שמונה חומרים לרשימת החומרים המסרטנים האסורים בעבודה

  ק"ת 6144
  07.01.02
  תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח שאינו עולה על מתח נמוך)(תיקון), התשס"ב-2002
  בנוסף, ניתן לקרוא התייחסות לשינוי בתקנות מאת: א.טורצקי

  ס"ח 1820
  03.01.02
  חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002

  ק"ת 6138
  13.12.01
  תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה), התשס"ב-2001

  ק"ת 6122
  23.08.01
  תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה) (תיקון), התשס"א-2001
  תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה) (תיקון), התשס"א-2001

  ק"ת 6118
  07.08.01
  תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך) (תיקון), התשס"א - 2001

  ק"ת 1805
  07.08.01
  חוק עבודת נשים (תיקון מס' 14) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"א - 2001

  ק"ת 6116
  16.07.01
  תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות
  וביולוגיות), התשס"א - 2001
  .בין היתר, מעוגנות בתקנות חובות מחזיק מעבדה, חובות מנהל מעבדה, אמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתיים במעבדה וחובות עובד מעבדה
  ק"ת 6115
  12.07.01
  תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א - 2001
  ;בין היתר ניתן למצוא בתקנות סעיפים כגון: "יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יצרף אליהם הוראת הפעלה, אחזקה, ובטיחות בשפה העברית
  ."למכונה או פריט מיובאים יצורפו גם הוראות בשפה האנגלית

  ק"ת 6104
  10.05.01
  תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס"א - 2001
  .על-פי התקנות החדשות יש לעמוד בדרישות ת"י 1134, על חלקיו, המתייחס לגז פחמימני מעובה, בכל הקשור לייצור, יבוא, רכישה, אספקה ודגימה של גפ"מ

  ק"ת 6102
  01.05.01
  צו הגבלת העישון במקומות עבודה ציבוריים (שנוי התוספת לחוק), התשס"א-2001

  ס"ח 1785
  04.04.01
  [חוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954 [תיקון 21
  בחוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954, בסעיף 9, שנושאו "הגבלת פיטורים", נוסף תת-סעיף חדש (ה), לפיו, לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ
  .גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מהעבודה או במשך 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות

  ס"ח 1785
  04.04.01
  [חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג - 1993 [תיקון 5
  בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג - 1993, בסעיף 1, במקום "עד 6 ימים" יבוא "עד 8 ימים". תחילתו של חוק זה ביום 1 ביולי 2001

  ק"ת 6095
  21.03.01
  תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001

  ק"ת 6086
  13.02.01
  תקנות החשמל (מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"א-2001

  ק"ת 6084
  01.02.01
  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת), התשס"א - 2001

  ק"ת 6075
  08.01.01
  תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת) (תיקון), התשס"א - 2001
  תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת) (תיקון), התשס"א - 2001

  ק"ת 1768
  27.12.00
  חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 10) התשס"א - 2000

  ק"ת 6069
  31.11.00
  תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות) התשס"א - 2000

  ס"ח 1757
  26.11.00
  (חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א - 1951 (תיקון

  ק"ת 6052
  28.08.00
  תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס - 2000
  .התקנות מתייחסות בין היתר לתנאי הפעלת דוד קיטור או דוד הסקה, להסמכתו ולתפקידיו של מפעיל ציוד זה

  ק"ת 6048
  09.08.00
  תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התש"ס - 2000

  ק"ת 6044
  12.07.00
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד - 1984

  ס"ח 1742
  25.06.00
  חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 9) התש"ס-2000

  ק"ת 6028
  08.03.00
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) (תיקון), התש"ס- 2000
  התיקונים מתייחסים, בין היתר, להגדרת "עובד ברעש מזיק", לבדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של מפלסי הרעש במקום העבודה, ולהגדרת העבודות או
  תהליכי העבודה שהעובד בהם נחשב כעובד ברעש מזיק. בנוסף, ניתן לקרוא התייחסות לשינוי בתקנות מאת: מ. איל

  ק"ת 6025
  16.03.00
  תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת) (תיקון) התש"ס - 2000

  ק"ת 6020
  17.02.00
  תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו) (תיקון) התש"ס - 2000
  תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת) (תיקון) התש"ס - 2000

  ס"ח 6021
  28.02.00
  תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות) (תיקון) התש"ס - 2000