כניסה הרשמה צור קשר

האם טכנאי מיזוג אוויר חייב ברישיון חשמלאי?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 64026  |  23/04/2018

 

טכנאי מזגנים

בעל תעודה של טכנאי מזגנים הוכשר לעסוק בעבודות הקשורות להתקנה ולתחזוקת מזגנים, אך כדי לטפל בנושא חשמל במזגנים, הטכנאי חייב להיות גם בעל רישיון חשמלאי מתאים. הרישיון המתאים הינו "חשמלאי שרות", כלהלן:

חוק החשמל

על פי הגדרות ודרישות "חוק החשמל", המובאות להלן, מזגן אוויר הוא "מתקן חשמלי", המחייב את המתחזק אותו ברישיון לביצוע עבודות חשמל, כאמור.

חוק החשמל, התשי"ד-1954, מובא מהחוק:

סעיף 1 בחוק זה -

"מתקן חשמלי" - מתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו (טרנספורמציה), לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במתקן;
"עבודת חשמל" -  התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמלי, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה;

סעיף 6
6. ביצוע עבודת חשמל
 
(א) לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רישיון מאת המנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרישיון; תקופת תוקפו של הרישיון תיקבע בו.
 

תקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה-1985סימן ב': סוגי רישיונות

תקנה 7 רישיונות לסוגיהם

7. רישיון יהיה מאחד הסוגים המפורטים להלן:
   
    (12) חשמלאי-שירות - לפי תחום התמחותו.

סימן י"ד: חשמלאי-שירות

תקנה 29. תנאים למתן רישיון חשמלאי-שירות
(א)  המנהל רשאי לתת רישיון חשמלאי-שירות לאדם המבצע סוג מסוים של עבודות חשמל ואלקטרוניקה שבידו תעודת גמר קורס של האגף או שנערך בפיקוחו, באחד מתחומי ההתמחות שיפורטו להלן ולפי התנאים שייקבעו לגבי כל אחד מהם:
.....
......
"(8) מערכות קירור ומיזוג אוויר"
(ב)  בעל רישיון חשמלאי-שירות רשאי לבצע עבודות בתחום ההתמחות המצוין ברישיונו ובהתאם לתנאים שהתנה בו המנהל.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה