כניסה הרשמה צור קשר

אודות המוסד לבטיחות ולגיהות


מי אנחנו?

רקע היסטורי ומקור הסמכות החוקית
המוסד לבטיחות ולגיהות, במסגרתו החוקית הנוכחית, הוקם בשנת 1954 מתוקף חוק "ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954". המוסד הינו תאגיד ציבורי ששירותיו ניתנים ללא כוונת רווח (מלכ"ר). המוסד לבטיחות ולגיהות הוקם על בסיס גופים, חוקים ותקנות שהיו קיימים בארץ ישראל עוד לפני הקמת המדינה. בשנת 1946 פורסמה פקודה מנדטורית שנקראה "פקודת הבטיחות בעבודה", אשר עקרונותיה היוו בסיס לקידום נושא הבטיחות בעבודה ושמירה על בריאותו ועל חייו של האדם העובד. פקודה זו נתנה זריקת חיזוק למוסדות שהוקמו עוד בתחילת שנות השלושים ושטיפלו בנושא הבטיחות בעבודה במסגרת של מוסדות ההסתדרות הכללית, תעשיינים והסוכנות היהודית.

מטרה
מטרת המוסד לבטיחות ולגיהות כמוגדר בחוק: "לקדם את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות המקצועית". עיקר הפעולות שהוגדרו על ידי המחוקק: לנהל פעולות הסברה והדרכה. לערוך ולפרסם מחקרים. לסייע לבחירת נאמני בטיחות ולהקמתן של ועדות בטיחות, להדריכם ולעודדם בפעולתם. לסייע למינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה בפעולותיו. לייעץ לשר הכלכלה בעניינים הנוגעים לבטיחות ולגיהות. להעניק תעודות הצטיינות למצטיינים בכל הנוגע לבטיחות ולגיהות במקום העבודה.

חזון
המוסד לבטיחות ולגיהות חרת על דגלו לחולל שינוי תרבותי וכלכלי. המטרה היא להקנות תרבות לבטיחות ולבריאות בסביבה האנושית של ימינו באמצעות עבודה במעגל רחב, המתייחסת לבטיחות כאל מרכיב מרכזי באיכות החיים ובתרומה לכלכלה על ידי צמצום מספר התאונות בישראל.

 

שלח להדפסה