כניסה הרשמה צור קשר

מועצת המוסד

על-פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה סעיף 28:

(א) הרשות העליונה של המוסד היא מועצת המוסד (להלן – המועצה), שחבריה יהיו נציגי העובדים והמעסיקים שווה בשווה, נציגי הממשלה ונציגי מוסדות, שהם, לדעת שר הכלכלה
      והתעשייה, נוגעים בדבר.
(ב)  חברי המועצה יתמנו על ידי שר הכלכלה והתעשייה, ובלבד שנציגי העובדים במועצה יתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
      במדינה ונציגי המעסיקים יתמנו לאחר התיעצות בארגונים ארציים של מעבידים, שלדעת השר, הם רפרזנטטיביים ונוגעים בדבר.
(ג)  שר הכלכלה והתעשייה יקבע, בתקנות, הוראות בדבר תקופת כהונתו של המועצה והתנאים להפסקת החברות בה.
(ד)  הודעה על הרכב מועצת המוסד תפורסם ברשומות.

ובסעיף 30:

יושב ראש המועצה - 
שר הכלכלה והתעשייה, ובהעדרו  - מר רועי פישר שנתמנה על ידיו – יהיה יושב ראש המועצה.


כתב מינוי לשמש כחברי וועדת הכספים והשקעות של המוס"ל.

רשימת חברי המועצה
 
שם נציג של 
יו"ר המועצה רועי פישר ממשלה
ארונין אלכסנדרה ממשלה
שוורצמן חזי ממשלה
זקן נאווה ממשלה
גבאי רמזי מעסיקים
כהן רועי מעסיקים
ינושבסקי ניר מעסיקים
סולומון רונן מעסיקים
פולק ישי מעסיקים
בנימין איציק הסתדרות
כהן מאיר הסתדרות
כוכבי מיכאל הסתדרות
נהורי עמית הסתדרות
ציבולבסקי אלכסנדרה הסתדרות
לוי טל מוסדות

 

 

שלח להדפסה