כניסה הרשמה צור קשר

מועצת המוסד

על-פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה סעיף 28:

(א)  הרשות העליונה של המוסד היא מועצת המוסד (להלן – המועצה), שחבריה יהיו נציגי העובדים והמעסיקים שווה בשווה, נציגי הממשלה ונציגי מוסדות, שהם, לדעת שר הכלכלה, נוגעים בדבר.
(ב)  חברי המועצה יתמנו על ידי שר העבודה, ובלבד שנציגי העובדים במועצה יתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ונציגי המעסיקים יתמנו לאחר התיעצות בארגונים ארציים של מעבידים, שלדעת השר, הם רפרזנטטיביים ונוגעים בדבר.
(ג)   שר הכלכלה יקבע, בתקנות, הוראות בדבר תקופת כהונתו של המועצה והתנאים להפסקת החברות בה.
(ד)  הודעה על הרכב מועצת המוסד תפורסם ברשומות.

ובסעיף 30:

יושב ראש המועצה - 
שר הכלכלה, ובהעדרו – מי שנתמנה לכך על ידיו – יהיה יושב ראש המועצה.
 


 

 

שלח להדפסה