כניסה הרשמה צור קשר

תפיסת סיכונים ומגדר

מאת:לבנת כהן, פסיכולוגית ארגונית, המוס"ל

תאריך:15/03/2021


תפיסת סיכון היא הדרך הסובייקטיבית שבה מעריך היחיד את ההסתברות לנזק הכרוך בפעולה מסוימת. מחקרים מצביעים על קשר משמעותי בין תפיסת סיכון לבין מגדר. נשים רואות סיכוני בטיחות ובריאות בעבודה בדרך שונה מגברים, וכתוצאה מכך, גם העדפותיהן המקצועיות שונות
 
בשנים האחרונות קיימת עלייה במודעות לשוני בין המגדרים בהקשר הבטיחותי והבריאותי בעבודה. בדרך כלל, לא נעשתה השוואה במחקרים בין גברים ונשים בנושא זה. כשההתייחסות הייתה לעובדים באופן כללי, הסיכונים של נשים לא הוערכו באופן נכון, לא הוצגו נתונים בקשר אליהן (לגבי פגיעות ומחלות השונות מאלו של גברים), ומדיניות החברות לא כללה התייחסות נאותה לנשים כשונות מגדרית מגברים. 
 
הגדרת תפיסת הסיכון
 
תפיסת סיכון מוגדרת כאופן שבו מעריך היחיד את ההסתברות לנזק או לאובדן הקשור עם פעולה (או אי-פעולה) נתונה. מדובר בהערכה סובייקטיבית, הכוללת בתוכה שני גורמי סיכון:
  1. הסתברות של ההתרחשות.
  2. סדר הגודל של הנזק או של האובדן האפשריים. תפיסת סיכון חשובה משני טעמים: הראשון – הערכה ותפיסה של סיכונים. זהו חלק מתהליך קבלת ההחלטות. מקבל החלטות רציונלי חייב להגדיר סט של יתרונות ולשקול אותם בהשוואה לעלויות ולסיכון.
הטעם השני – אנשים מגיבים לסיכונים כפי שהם תופסים אותם. אם תפיסתם תהיה לקויה, התמודדותם לא תהיה יעילה. 
 
הגורמים המשפיעים על תפיסת הסיכונים 

יש מעט מחקרים בנושא תפיסת סיכונים במקום העבודה, ועוד פחות מכך מחקרים שבחנו את ההבדלים בין המינים בהקשר לתפיסת הסיכונים, ולכן, חלק מהמחקרים שיפורטו בהמשך יובאו לצורך הסקת מסקנות ממקרים שבהם נחקרו תפיסות הבטיחות של מגדרים בקשר לסיכונים סביבתיים.
 
על פי Leoniה(2010), לסיכונים אובייקטיביים (שנמדדים על ידי תנאי עבודה מסוכנים ועל ידי הסבירות להיפגע או לחלות במחלות הקשורות לעבודה) יש השפעה משמעותית על תפיסת סיכונים. הגורמים שמשפיעים על תפיסת עבודה כמסוכנת לבריאות ולבטיחות הם לא רק עבודות פיזיות תובעניות, חשיפה לחומרים מסוכנים וגורמים סביבתיים, אלא גם לחץ נפשי ותנאי עבודה תובעניים מבחינה נפשית (כמו קשר עם לקוחות או חולים). עוד נמצא, שיש קשר בין רמת השכר ובין תפיסת הבטיחות במקום העבודה. חוסר שביעות רצון מרמת השכר קשור לעלייה בתפיסת הבטיחות במקום העבודה.
 
כשבוחנים את הגורמים המשפיעים על תפיסת מגדרית, יש להתייחס לממצאים של ,Gustafson, P. E. (1998) אשר על פיהם:
1. נשים וגברים יכולים לתפוס את אותו הסיכון בצורה שונה.
2. נשים וגברים יכולים לראות באותו מקום עבודה סיכונים שונים.
3. נשים וגברים יכולים לתת משמעות שונה לאותו הסיכון.
 
 Leoni מצא קשר משמעותי בין תפיסת סיכון לבין מגדר, גיל ומבנה משפחתי. הנטייה לתפוס עבודה כמסוכנת לבטיחות ולבריאות עולה כשהעובדים הם בעלי השכלה ונושאים באחריות משפחתית. להורה בודד יש הנטייה הגבוהה ביותר לתפוס את עבודתו כמסוכנת. תפיסת הסיכון עולה ככל שרמת ההשכלה של העובד גבוהה יותר. 
 
תפיסה מגדרית של בטיחות (אחריות משפחתית משפיעה על העדפה מקצועית)
 
DeLeire - Levyה(2004) מצאו שמגדר ומבנה משפחה יכולים לשמש כמדד לנטייה לעבוד במקצועות שבהם יש שיעור גבוה של תאונות. נמצא שהקבוצה של נשים חד-הוריות עם ילדים מעדיפה יותר מקבוצות אחרות לעבוד במקצועות שנתפסים כמקצועות בסיכון נמוך. תפקידן העיקרי כמטפלות בילדים גורם להן לעבוד במקצועות עם סיכון נמוך יותר. 
 
Grazier - Sloaneה(2006) חזרו על המחקר והגיעו למסקנה שהקבוצה שמעדיפה בשיעור הגבוה ביותר לא לעבוד במקצועות שבהם יש סיכונים היא נשים נשואות. ממצאים אלה מצביעים על כך שמבנה משק הבית יכול לשמש כמנבא להעדפות של סיכונים. אנשים שיש להם אחריות משפחתית והם המפרנסים העיקריים נמנעים מלעבוד בעבודות שבהן שכיחות הפגיעות גבוהה.
 
מחקר של Gyekye S. & Salmien S., שהתבצע בגאנה, בשנת 2011, בחן את ההשפעה המגדרית על תפיסת הבטיחות במקום העבודה. הממצאים מצביעים על: 
1. תפיסות חיוביות יותר של בטיחות במקום העבודה לנשים, לעומת גברים.
2. נשים ממלאות יותר אחר כללי בטיחות (ציות לבטיחות מוגדר כמידת המילוי אחר נוהלי בטיחות וביצוע עבודה באופן בטיחותי - Neal et al. 2000).
3. נשים מעורבות בתאונות בשיעור נמוך יותר מגברים.
 
תפיסת מגדרית של סיכוני בטיחות – הסיבות להבדלים 
 
ממצאי המחקר של Gyekye S. & Salmien S. מראים שלנשים יש תפיסה חיובית על תרומת עמיתיהם לבטיחות במקום העבודה:
 
הנשים העריכו שעמיתיהן  ממלאים אחר כללי הבטיחות, דואגים לבטיחותם של אחרים, מעודדים עובדים אחרים לשים לב לכללי הבטיחות ומכווני בטיחות. גם את מנהליהן הן תפסו כתורמים לבטיחות. הן ציינו, בין היתר, שהמנהלים משבחים התנהגות בטיחותית, מעודדים ומתגמלים התנהגות בטיחותית, ומשתפים את העובדים בקביעת מטרות בטיחותיות. 
 
תפיסת הנשים את ההנהלה הייתה גורם תומך בתחזוקת בטיחות. שלא כמו הגברים, הנשים קיבלו יותר הכרה, עידוד תמיכה ואפילו הדרכה נוספת בבטיחות ממנהליהן. הם קיבלו ציוד בטיחותי יותר, תנאי עבודה טובים יותר, מידע בבטיחות ויותר מענה לנושאי בטיחות. לתפיסתן את התמיכה הארגונית הייתה השפעה חיובית על תפקודן בבטיחות, ולכך הייתה השפעה על מעורבות פחותה שלהן בתאונות.
 
עוד נמצא שטווח המשימות שעל נשים למלא במסגרת תפקידן מוגבל יותר מהטווח שעל גברים למלא. המשימות שמבצעות נשים לא חושפות אותן כמעט לסיכונים, לעומת הגברים, שעובדים בתפקידים שיש בהם סיכונים, במשימות מסוכנות ובעבודות לא בריאות, ולכן, גם מידת הפגיעוּת שלהם לתאונות גבוהה יותר.
 
תדירות הערכת הסיכונים אצל נשים 

נשים מעריכות סיכונים לעתים קרובות יותר מגברים (הן שופטות מצבים כבלתי בטיחותיים) ונוטות לתפוס את חומרת התוצאות השליליות ולהימנע מהן and Jenkins, 2006) Harris).
 
תפיסה מגדרית של סיכוני בריאות
 
  • ממצאי מחקרים הראו עקביות בנושא דאגה מגדרית לסיכוני בריאות. המחקרים העלו שגברים מודאגים פחות מנשים לגבי סיכוני בריאות שנגרמים על ידי טכנולוגיות.
  • Leoni מניח שהעדפה של נשים עם ילדים לא לעבוד במקצועות שבהם יש סיכונים, כפי שהעלו מחקריהם של  DeLeire – Levy ,Grazier ו-Sloane, תואמת את תפיסת הסיכונים שלהן. אלה שבוחרים לא לעבוד בעבודות מסוכנות הם אלה שתופסים את סיכוני הבריאות במקום העבודה כמדאיגים.  
  • Case -Paxsonה(2005) הצביעו על כך שנשים נוטות יותר מגברים לדווח על בעיות בריאות ולהביע דאגה בנושאים אלה. בהתאם לכך, נראה שנשים עשויות לדווח יותר מגברים על חשיפה לסיכוני בריאות במקום העבודה ועל תוצאותיהם.
 
תפיסה מגדרית של סיכונים סביבתיים
 
Kleinhesselink and Rosa, 1991; Flynn et al. 1994 - במחקר נמצא כי גברים המועסקים במשרה מלאה מודאגים פחות מסיכונים סביבתיים מאשר נשים המועסקות במשרה מלאה. 

תפיסת מגדרית של סיכוני בריאות – הסיבות להבדלים 
 
החוקרים (Mohai, 1992) הניחו שהסיבה העיקרית להבדלי התפיסה המגדרית היא התפקידים החברתיים שגברים ונשים ממלאים בפעילותם היומיומית. האחריות החברתית של נשים מאופיינת בפעילות יומיומית בתחום משק הבית: גידול ילדים, דאגה לבריאותם וניהול משק הבית. האחריות החברתית של גברים נתפסת כאחריות לפרנסת המשפחה ולמעורבות בתחום העסקים, הפוליטיקה והמדע. 
 
ממצאי מחקר של דליפת קרינה ממפעל גרעיני ביפן Morioka, 2015)) מצביעים על המשמעות השונה של סיכון הקרינה, כפי שנתפס על ידי גברים, לעומת נשים. הסיכון הפוטנציאלי של קרינה נתפס על ידי גברים כאיום על כלכלת המשפחה, העסקים והאומה, בעוד נשים פירשו את הסיכון כאיום על הבריאות (חשיפה לקרינה). הפרשנות השונה יצרה קונפליקט בין המושג המסורתי של אבהות מפרנסת לבין התפקיד האימהי המסורתי של האם, המטפלת והאחראית לילדים. האסון מדגים כיצד התעלמו ממצב רציני של סיכון חשיפה לקרינה, כשהסיכון נתפס כאיום אפשרי על התפיסה הגברית. התפיסה הגברית ביטלה את הדאגה האמהית והגבילה את יכולת האמהות לנקוט אמצעי מניעה.
 
תפיסת סיכונים - השפעת גורמי כוח 
 
גורמי כוח יכולים להשפיע על תפיסת סיכונים.
ממצאים בנושא "white-male-effect" - השפעת האדם הלבן: בארה"ב מדגישים את חשיבות גורמי הכוח בתפיסת הסיכון של גברים לבנים. 
(Flynn et al. 1994; Finucane et al. 2000; Kalof et al. 2002; Satterfield et al. 2004; Palmer, 2003).

נמצא שגברים לבנים בעלי חינוך טוב יותר, הכנסה גבוהה יותר והשקפה שמרנית סומכים על הרשויות ומודאגים פחות מנשים לגבי סיכונים סביבתיים. במהלך ההיסטוריה, המוסדות והרשויות הדומיננטיים נשלטו על ידי גברים. הגברים נהנו מזכויות יתר, שנבעו ממעמדם החברתי, לעומת הנשים שחוו נחיתות חברתית. זאת, בהשוואה לנשים, שסמכו יותר על משאבים קולקטיביים ופחות על הרשויות (Kalof, 2002).
 
הגברים נותנים אמון במוסדות המדינה, שעל פי תפיסתם מגנים עליהם מפני שינוי.
 
נראה, כי הצורך של גברים בשליטה, בכוח וביציבות יכולים להשפיע על תפיסת הסיכונים שלהם.
 
לסיכום: תפיסת הסיכונים היא שונה בין גברים ונשים והיא פועל יוצא של מגדר. ההבדלים המגדריים המשפיעים על תפיסת הסיכונים השונה בין המינים נובעים מסיכונים אובייקטיביים, מרמת השכלה, מרמת שביעות הרצון מהשכר, ממעמד חברתי, מהצורך בכוח, בשליטה וביציבות ומתפקידים מגדריים היסטוריים בחברה ובמשפחה.

מקורות
 
DeLeire, T. und H. Levy. (2004). Worker Sorting and the Risk of Death on the Job. Journal of Labor Economics, 22 (4), 925-953.
 
Finucane, M. L., Slovic, P., Mertz, C. K., Flynn, J., & Satterfield, T. A. (2000). Gender, race, and perceived risk: the ‘white male’ effect. Health, risk & society, 2 (2), 159-172.
 
Flynn, J., Slovic, P., & Mertz, C. K. (1994). Gender, race, and perception of environmental health risks. Risk analysis, 14(6), 1101-1108
 
.Gustafson, E. (1998). Gender Differences in Risk Perception: Theoretical and Methodologic Perspectives. Risk Analysis, 18 (6), 805-811.
 
Gyekye, AS., Salminen, S. (2011), Organizational Safety Climate: Impact of Gender on Perception of Workplace Safety. International Journal of Psychology Research, 6,5.  
 
Harris, C. R. and Jenkins, M. (2006). Gender Differences in Risk Assessment: Why do Women Take Fewer Risks than Men?. Judgment and Decision Making, 1,7, 48-63.
 
Kleinhesselink, R. R., & Rosa, E. A. (1991). Cognitive Representation of Risk Perceptions: A Comparison of Japan and the United States. Journal of Cross-Cultural Psychology, 22(1), 11-28.
 
Mohai, P. (1992). Men, women, and the environment: An examination of the gender gap in environmental concern and activism. Society Nat Resources,  5, 1–19.
 
Neal, A., Griffen, M.A. and Hart P. (2000). The impact of organizational climate on safety climate and individual behavior. Safety Science, 34, 99-109.
 
Palmer, C. (2003). Risk perception: Another look at the ‘white male’ effect. Health, risk & society, 5(1), 71-83.
 
DeLeire, T. und H. Levy .(2004). Worker Sorting and the Risk of Death on the Job. Journal of Labor Economics, 22 (4), 925-953.
 
Thomas Leoni, T. (2010). What drives the perception of health and safety risks in the workplace? Evidence from European labour markets. Empirica, 37 (2), 165–195.

 
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה