כניסה הרשמה צור קשר

עזרים טכנולוגיים למניעת תאונות בנסיעת רכבי עבודה לאחור

מאת: יפעת זר, מידענית, מהנדסת כימיה, מרכז ידע וחדשנות, המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:14/10/2021


משאית, מכבש, דחפור ומלגזה: על פי מינהל הבריאות והבטיחות בבריטניה, כרבע מכלל ההרוגים בתאונות רכבי עבודה הוא כתוצאה מנסיעה לאחור. בזכות שימוש בטכנולוגיה לאבזור בטיחותי אפשר למזער את הסיכונים. 

סקירה עולמית
 
בתאונה, שאירעה בחודש יוני, השנה, במחצבת אבן בסינגפור, טרקטור עם כף (יעה אופני), שהעמיס חצץ וחול, נסע לאחור ופגע בעובד מחצבה שעמד מאחוריו. העובד נפצע קשה ומת מפצעיו. בטרקטור זה הותקנה מצלמת נסיעה לאחור (רוורס), אך פנס הבהוב, שהותקן על גג הטרקטור, והתראת השמע ברוורס לא פעלו.
 
תאונות כאלו, המתרחשות באזורי עבודה בעת נסיעה של כלי רכב שונים ובדגש על רכבי עבודה לאחור, אינן נדירות בעולם. על פי דיווח של מינהל הבריאות והבטיחות בבריטניה, HSE, כמעט רבע מכלל ההרוגים בתאונות כלי רכב בעבודה הוא כתוצאה מנסיעת כלי הרכב לאחור ופגיעה בעובדים הנמצאים מאחוריהם. בתאונות רבות, המתרחשות עקב נסיעה לאחור, גם אם לא נפגעים עובדים נגרם נזק כבד לכלי הרכב ולציוד באזור העבודה. 

פרק זמן משמעותי בעבודתם של רכבי עבודה (רכבי צמ"ה, משאיות, רכבים תפעוליים באזורים מוגדרים ורכבים אחרים המשמשים לעבודה) עובר עליהם בנסיעה לאחור - לדוגמה, מחפרון (שופל), מכבש, דחפור ומלגזה, הנוסעים באופן חזרתי קדימה ואחורנית, פעמים רבות "נאלצים" לבלות כמחצית מזמן עבודתם בנסיעה לאחור. אם נוסיף לכך העמסת מטען רחב, החוסם את שדה הראייה הישיר של הנהג, תנאי ראות לקויה בלילה, אתרי עבודה אפופי אבק, כגון מחצבות ואתרי בנייה, או ערפל בימות החורף, תוואי דרך בעייתי וכן, שלל טעויות אנוש וליקויים מכניים של הרכבים, נקבל שילוב קריטי של גורמי סיכון, שחשוב מאוד לנטרל אותם, עד כמה שאפשר, כדי למנוע היארעות והישנות התאונות הללו. 

כלי רכב או צמ"ה תקני בעבודה יהיה מאובזר באבזרי בטיחות חובה כפי שהגיעו מהייצור (וכפי שנדרש בתחיקת התעבורה). לרוב, מדובר בפנס לנסיעה לאחור, פנס ערפל אחורי, מחזירי אור, מראה פנימית לשדה הראייה האחורי ומראות צד, זמזם לנסיעה אחורנית, אות אזהרה (מהבהב). אלו מותקנים כדי לסייע לנהג לנסוע לאחור, תוך שמירה על בטיחותו, בטיחות רכבו ובטיחות העובדים ועוברי הדרך, ומניעת פגיעה בציוד באזור העבודה. בזכות התפתחות הטכנולוגיה לאבזור בטיחותי של כלי רכב בעבודה קיימת כיום מגמה עולמית להוסיף עזרים טכנולוגיים חדשניים לרכבים, כגון מצלמות ומסכים, במטרה למזער, ככל האפשר, את הסיכונים בנסיעה לאחור באזורי עבודה ואחרים.


מה קורה בישראל? 

תקנות התעבורה התשכ"א-1961, המחייבות בישראל, מתייחסות לכלל הרכבים, ובהן קיימות  דרישות לאמצעי עזר, המשתנות בהתאם לסוג הרכב ולתנאי התפעול שלו, כדלהלן:

נסיעה אחורנית 

45.  נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט את האמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע –
(1)   סיכון או פגיעה;
(2)   הטרדה או הפרעה.

שימוש באות אזהרה 

62.  (א)  לא ישמיע אדם ברכב מנועי אות אזהרה בסירנה או בכל כלי או אמצעי אחר ולא יפיץ אור מהבהב צבעוני, אלא אם תקנות אלו מורות אחרת או אם ניתן לו היתר לכך מאת רשות הרישוי...
 
זמזם ברכב 

359א. (א) באוטובוס, ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג, ברכב עבודה ובטרקטור, יותקן זמזם לנסיעה לאחור...
          
מראת תשקיף, מצלמות ומסכים 

361. לא יירשם רכב ולא יחודש רישיונו אלא אם כן –
 
(1)  ברכב נוסעים פרטי ובמונית יותקנו שתי מראות תשקיף – האחת בתוך הרכב והשנייה מבחוץ בצדו השמאלי של הרכב;
(2)  ברכב ששדה הראייה לאחור בו דרך המראה הפנימית מוסתר, יותקנו שתי מראות תשקיף משני צדיו, ואולם ברכב כאמור, ששנת ייצורו היא לפני 1976, תותקן מראת תשקיף אחת בתוך הרכב או בצדו השמאלי של הרכב;
(3)  ברכב כאמור בפסקה (1), ששנת ייצורו 1990 או לאחריה, יותקנו שלוש מראות תשקיף – האחת בתוך הרכב ושתי מראות תשקיף משני צדיו;
(4)  ברכב מסחרי, ברכב עבודה, במכונה ניידת ובטרקטור עם תא נהג יותקנו לפחות שתי מראות תשקיף מבחוץ משני צדי הרכב;
(12) המראות האמורות בפסקאות (1) עד (4) יאפשרו לנהג לראות ממושבו בבהירות ולסקור את הדרך מאחורי הרכב למרחק של 100 מטר לפחות;
(14) ברכב כאמור בפסקאות משנה (2) עד... במקום מראות תשקיף ניתן להתקין מצלמות ומסכים....ובלבד שהמצלמות שיותקנו ברכב לא יאפשרו הקלטה ושמירה על הצילומים.


"תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965" התקנות מחייבות את נהגי המשאיות במחצבות להיעזר במכוון אנושי בעת הנסיעה לאחור.

הכוונה לנסיעה אחורנית

29.   לא תורשה במחצבת אבן נסיעת משאית אחורנית מבלי שהנהג יודרך על ידי אדם אחר, הנמצא מחוץ למשאית במצב מתאים להכוונה בטוחה של המשאית, ולא ייסע הנוהג במשאית אחורנית מבלי שהוא יודרך כאמור.


גם בהפעלת מלגזות ממונעות והסעתן, על פי המפרט של מכון התקנים - מפמ"כ 403 - מלגזות ממונעות: דרישות בטיחות, אין חובת שימוש בעזרים טכנולוגיים או מכוונים אנושיים. המפרט מנחה להפעיל שיקול דעת לגבי השימוש ב"אמצעי עזר או אנשים" על פי תנאי התפעול, כגון בעת עִירוּם או שיפועים מסוימים, שבהם נדרשת נסיעה כשהמטען מוביל, או שבהם קיימת הפרעה לשדה הראייה, "המלגזה תצויד באמצעי אזהרה נוספים, כגון אורות או פנסי איתות, אם הדבר יידרש על פי תנאי התפעול...". 

 
ומה קורה בעולם הרחב?

אירופה
 
הדירקטיבה האירופית 2009/104/EC קבעה דרישות מינימום מחייבות עבור נסיעה לאחור של כלי רכב בעבודה, אשר חלות על כל כלי תפעולי ואחר, המשמש לעבודה, וליתר דיוק "מכונה, מכשיר, כלי, מתקן" לפי הגדרת הדירקטיבה, המופעלים באזורי תפעול ובאזורי עבודה. הדירקטיבה (ההנחיה) מחייבת התקנת אמצעי עזר לשיפור שדה הראייה הישיר (של מפעיל הכלי) של האזור שמאחורי הכלי, כאשר זה אינו שלם או מהווה סיכון בטיחותי, אך אינה מפרטת את סוגי העזרים.  
 
מינהל הבטיחות והבריאות הבריטי HSE הנחה משנת 2013, בין היתר, לשקול העסקת מכוון אנושי לצורך הבטחת אזור נסיעה "נקי" מעוברי אורח, ולכוון את הנהג, אך מזהיר כי חל איסור להשתמש במכוון אנושי בתנאים מסוימים, כאשר הנהג אינו יכול להבחין במכוון, למשל, במקרה של הפעלת רכבים גדולים במיוחד במחצבה אפופת אבק. המלצות הארגון כוללות גם התקנת עזרים טכניים ברכב בהתאם לצורך, כגון: 
 
 • מראות תשקיף בצדי ומאחורי הרכב לצורך הפחתת השטחים המתים ((Blind spots בשדה הראייה שמאחורי הרכב.
 • מערכת CCTV - טלוויזיה במעגל סגור, הכוללת מצלמה ומסך.
 • התקנת מערכת חישה לקרבה / למיקום (רדאר או סונאר) באחורי הרכב להתראה על קרבה מסוכנת לעצמים ולבני אדם, עם אפשרות לבלימה אוטומטית של הרכב במרחק קריטי.  
 • התקנת התראת שמע, המייצרת קול מובחן וברור ברעש הרקע הקיים. עם סנכרון של מערכת החישה עם מערכת התראת השמע, כך שרק המתאימה מהן תפעל בזמן נתון.  
 • פנסים מהבהבים או קולניים על גג הרכב. 
 • שימוש במערכות קשר בין הנהג למכוונים ולעובדים אחרים באזור.

חברת הייעוץ וההדרכה לענף הבנייה בצפון אירלנד - CITB ציינה כי עזרים טכנולוגיים אינם תחליף להפעלת מכוונים אנושיים באתרי בנייה, אלא תוספת רצויה, שיש לשקול בהתאם לממצאי סקר סיכונים באתר. הקונסוליה הנחתה את חברות הבנייה הפועלות באזור סמכותה לבחון את התועלת והנחיצות של עזרים טכנולוגיים לשיפור שדה הראייה של מפעילי כלי הרכב התפעוליים.
 
נסיעה לאחור של רכבי עבודה במחצבות מסוכנת במיוחד בחפירות תחוּמות, בסמוך לקירות חפירה מדורגים ומשוננים, סביב ערמות מחצבים ומכלי צובר (Hoppers). מסמך Approved Code of Practice and guidance, שפרסמה בריטניה בשנת 2013 עבור מחצבות, מדגיש את החשיבות שבראיית הסביבה האחורית של רכב תפעולי הנוסע לאחור ומציין שיש להבטיח אותה באמצעות שילוב של אמצעי בטיחות, הכוללים מערכת התראות אוטומטית, ככל שמידת הזהירות מתבקשת בתנאים הקיימים באתר. 

איגוד יצרני הבטון BCA מנחה את מפעלי ייצור הבטון בבריטניה לערוך סקר סיכונים של תנאי הנסיעה לאחור של רכבי עבודה במפעלים. הארגון מדריך לבחון במסגרת הסקר את שדה הראייה של הנהג בשיטת "המקל האדום". בשיטה זו מכוונים את המראות כך שלא יהיו שטחים מתים סביב הרכב. הנהג יושב במקומו, ועובד נוסף מחזיק מוט צבוע אדום באורך 1 מטר ובמרחק של 1 מטר מהרכב, ומסתובב סביב הרכב, והנהג חייב לראות זאת במראות ולכוונן.

 
 
ארה"ב
 
בארה"ב קיימות דרישות פדרליות, אשר מחייבות את המדינות השונות. נוסף על כך הוסיפו מדינות שונות דרישות משלהן.
 
מינהלת הבטיחות והבריאות בעבודה בארה"ב, OSHA, אינה דורשת באופן מפורש התקנת אמצעי עזר בכלים תפעוליים וברכבי עבודה, אך קיימות הנחיות אחרות, בהקשר זה, בחלק מהתחיקה:
 
 • (CFR 1917.43(c)(5), (6)CFR 1910.178(q)29ז(1)  - איסור על הסרת אמצעי בטיחות, כגון מערכת התראה, אם הכלי מאובזר בהם מראש ע"י היצרן. 
 • Paragraph (n)(6) of 29 CFR 1910.178 -המעביד יבטיח כי מפעיל כלי תפעולי יביט לכיוון הנסיעה שלו, קדימה ואחורנית.
 • בתחיקה 29 CFR 1910.266(f)(2)(v), המתייחסת לכלי חיתוך עצים, קיימת דרישה ממפעיל הכלי שיקבע בוודאות, טרם ההפעלה, כי אין בני אדם מאחוריו. 
 
במדינת ורג'יניה, התחיקה, VAC25-97-10 – 50ז16, שעודכנה בשנת 2018, קובעת עבור כל כלי תפעולי וכלי רכב בעבודה את הכללים הבאים:
 
א. הכלי יהיה מאובזר במערכת התראת שמע.
ב. במידה שהכלי אינו מאובזר גם במערכת CCTV (טלוויזיה במעגל סגור), המספקת שדה ראייה מלא של אחורי הרכב, הנסיעה לאחור תתבצע באמצעות:
 • הכוונה של מכוון אנושי/אתת, או לחילופין:
 • פעיל הרכב יבטיח ויזואלית כי לא נמצאים עובדים מאחוריו. 
ג. בכלי, שבו מערכת התראת השמע אינה תקינה, יסתמך המפעיל על מכוון אנושי או שלא יופעל הכלי עד אשר לא תתוקן מערכת השמע.

במדינת וושינגטון קימת תחיקה עבור אתרי בנייה WAC 296-155-610, משנת 2019, שלפיה כל רכב באתר הבנייה, למעט רכבי הסעה וטנדרים:
 
א. יאובזר במערכת התראת שמע.
ב. אם רעש הרקע רם מדי, כך שמערכת התראת השמע אינה נשמעת באופן ברור ומובחן, חובה להיעזר במכוון אנושי, אלא אם ידוע בוודאות כי אין נוכחות של עובדים ואין סבירות שיופיעו באחורי הרכב.
 
בחקיקה זו קיימת התייחסות ספציפית למשאיות של פסולת בנייה. במקרה זה, החקיקה דומה לחקיקה הכללית, אך מחמירה יותר: 
 • על המשאיות להיות מאובזרות במערכת התראת שמע אוטומטית, הנשמעת באופן ברור ומובחן עד למרחק של ftז15 לפחות מאחורי הרכב.
 • על המפעיל לוודא כי אין נוכחות של עובדים ואין סבירוּת שיופיעו מאחורי המשאית. 
 • אם קיימת סבירות לנוכחות או להופעת עובדים מאחורי הרכב, המפעיל ייעזר במכוון אנושי או, לחילופין, המשאית תאובזר במערכת CCTV (טלוויזיה במעגל סגור).  

קנדה

התחיקה במחוז הקנדי קולומביה הבריטית, אשר עודכנה בשנת 2020, מחייבת שימוש באמצעי עזר טכנולוגיים באופן הבא:
 
 • אבזור כל רכבי העבודה באמצעי התראת שמע אוטומטית לנסיעה לאחור, כאשר בהסתמך על האמצעים הקיימים ברכב, אין למפעילו שדה ראייה שלם לאחור.
 • אבזור כל רכבי העבודה במראות או שילוב של מראות שטוחות ופנורמיות, כך שיאפשר למפעילו שדה ראייה שלם לאחור, שאינו מעוות.  
 • אבזור כל רכבי איסוף אשפה במערכת התראת שמע או התראה ויזואלית המזהירה בפני כל מצב מסוכן שאליו הרכב יכול להיקלע. 
 
כמו כן, החוק העוסק בפרויקטי בנייה באונטריו קנדה ONTARIO REGULATION 213/91, שעודכן ביולי 2021, מחייב היעזרות של מפעילי רכבים, מכונות וציוד תפעולי במכוונים אנושיים וכן, אבזור כלי רכב לאיסוף פסולת בנייה במערכת התראת שמע אוטומטית.
 
אוסטרליה וניו זילנד
 
הרגולציה של מדינת מערב אוסטרליה, שעודכנה ביולי 2021, מחייבת את בעל הציוד או המעסיק במקום העבודה להבטיח באופן כללי כי התנועה והמהירות של רכבים וכלים תפעוליים תיעשה באופן המצמצם את הסיכונים לפגיעה בעוברי אורח ובמפעילי הציוד התפעולי. 
 
הרגולציה מתייחסת באופן פרטני לתנועת כלים תפעוליים הנושאים מטען, כגון עגורנים, באתרי בנייה ומחייבת שימוש באמצעי אזהרה ובקרי תנועה, בפנסי תאורה מהבהבים בצבעים שונים והתראת שמע, בהתאם לאופי המטען הנישא ותנועת הכלי. 
 
ממשלת מדינת קווינסלנד באוסטרליה פרסמה השנה Code of practice, החל על מגוון הכלים התפעוליים (plants) שנמצאים בתנועה ועונים על ההגדרה הבאה והכוללים, בין השאר: עגורנים, מלגזות, רכבים. על פי מסמך זה, יש לבחון את התאמתם של כל הכלים המוזכרים לעיל, לתנאי האתר ולסוגי הכלים. 
 
 • התקנת מערכת חיישני תנועה מתאימה במיוחד ברכבים הנעים בפתאומיות בכל כיוון, כמו דחפורים, מחפרונים, מכבשים, במת הרמה עם זרוע הרמה ובמת הרמה מסוג מספריים.
 • התקן של צופרי אוויר מומלץ ברכבים גדולים במיוחד, כגון משאיות, אשר מרחקי הבלימה שלהם/ן גדולים, יחסית. 
 • התאמת צבע הפנסים לתנאי התאורה במקום, למשל, פנס תאורה כתום יכול להתאים בתוך מחסן, אך לא ייראה כלל באור יום. 
 • פנסים מהבהבים מתאימים פחות במתקנים העומדים למשך זמן רב או למתקנים ניידים הפועלים באתרי עבודה קטנים, למשל משאיות הנוסעות בנתיבי התנועה המוגדרים שלהן. 
 
ניו זילנד
 
אגף הבטיחות בעבודה בממשלת ניו זילנד פרסמה בשנת 2020 "נוהגי עבודה טובה" (Code of practice) עבור נסיעה לאחור של כלי רכב תפעוליים, שבהם היא  מנחה שכל אתר עבודה יערוך סקר סיכונים ויחליט, בהתאם לממצאים, על אמצעי העזר שבהם ישתמש - אמצעים טכנולוגיים או מכוונים אנושיים, או שילוב של שניהם. 
    
המועצה לבטיחות ולבריאות תעסוקתית בסינגפור WSH COUNCIL פרסמה מסמך הדרכה מעודכן לשנת 2014 בנושא נסיעת רכבי עבודה לאחור, אשר לפיו, בין יתר ההמלצות:
 
 • יש להתקין ברכבים מערכת קשר, מערכת התראת שמע, פנסי הבהוב ואמצעים טכנולוגיים נוספים, כמו מערכת חישה לקרבה מסוכנת. 
 • במצבים שבהם אין הרכב מאובזר באמצעים האמורים לעיל או ששדה הראייה מאחורי הרכב אינו מלא, על הנהג להיעזר במכוונים אנושיים. 
 • במקרה של ספק, על המפעיל לצאת מהרכב ולוודא שאין עובדים מאחוריו.
 
לסיכום, תאונות של רכבי עבודה בעת נסיעתם לאחור הן נפוצות, חוזרות ונשנות בכל העולם ויכולות להיות קשות וקטלניות. בעשור האחרון, עדכנו המדינות המתקדמות בעולם רגולציה וחקיקה בנוגע לאבזור בטיחותי של רכבי עבודה בעזרים טכנולוגים חדשניים, למניעת תאונות אלו. בחלק מהמדינות כבר קימת חובה להתקין אביזרי בטיחות חדשניים ברכבי עבודה מסוגים שונים בחלק או בכל ענפי התעשייה, נוסף על מכוונים אנושיים או במקומם, ובחלקן קיימת הנחיה לשלב את העזרים הטכנולוגיים בהתאם לממצאי סקר סיכונים או תנאי ואזורי התפעול שבהם פועלים רכבי העבודה. גם בישראל, ובמיוחד בענפי התשתיות והבנייה מרובי סיכוני התנועה של רכבים לאחור, מומלץ לבחון הסדרת הנחיות, למשל, במסגרת "נוהגי עבודה טובים" ענפיים, לחובת התקנת סוגים של אמצעי עזר טכנולוגיים מועילים או שילוב שלהם בהתאם לסיכוני התפעול הקיימים.

מקורות

 
פרסום ת-156 של מרכז מידע דף תפוצה, 29 עמ', מרץ 2008.
פרסום ת-157 של מרכז מידע  דף תפוצה, 40 עמ', מרץ 2008. 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה