כניסה הרשמה צור קשר

תקן ישראלי 2302 חלק 1 - חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי סימון ואריזה

מאת:יפעת זר, מידענית, מהנדסת כימיה, מרכז מידע, מדור ידע וחדשנות המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:09/06/2022


תקן ישראלי 2302 חלק 1 - חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי סימון ואריזה דן בסיווג ובאריזה של חומרים ותערובות מסוכנים לכל השימושים. התקן אינו חל על הובלה ושינוע של חומרים מסוכנים מחוץ למפעל (נושא זה נידון בתקן הישראלי ת"י 2302 חלק 2).

באפריל 2019 פורסמה מהדורת התקן החדשה, המתבססת על הרגולציה האירופית REG 1272/2008 (CLP – Classification Labelling and Packing of substances and mixtures). התקן במהדורתו זו נכנס לתוקף ב-9 באוגוסט 2019 והוא רשמי ומחייב במדינת ישראל. לצורך התארגנות המשק, ניתנה ליצרנים וליבואנים תקופת מעבר בת שלוש שנים, שתימשך עד 9 באוגוסט 2022, ובמהלכה יהיו בתוקף שתי המהדורות של התקן 2302 חלק 1: גם המהדורה שפורסמה בפברואר 2009, בה התקן התבסס על הדירקטיבות האירופיות של חומרים ותערובות מסוכנים 67/548 ו- 1995/45 (DPD – Dangerous Preparations Directive) וגם המהדורה החדשה של אפריל 2019.

כבר מתחילת שנת 2015 ניתן אישור של הממונה על התקינה לסמן מוצרים לפי הצעת התקן 2302/1 (ינואר 2015), ובלבד שיתאימו לדרישות הצעת התקן עד לאישור רשמיות התקן. רוב הסימון והאריזה של מוצרים מסוכנים, הנמצאים היום בשוק, מותאמים לדרישות הצעת תקן זו. החל מאוגוסט 2019 לא ניתן לסמן את המוצרים לפי הצעת התקן (ינואר 2015) אלא לפי התקן הרשמי מאפריל 2019.

על פי התוספת במהדורת התקן הרשמי משנת 2019 התקן אינו חל על סמי מרפא ורעל רפואי, תכשירי הדברה, תכשירי הדברה חקלאיים, תכשירים כימיים לבעלי חיים, תמרוקים, חומרים רדיואקטיביים, גלילי גז, פסולת מסוכנת, חומרים ותכשירים מסוכנים המאוחסנים בצובר, מוצרי מזון ושתיה (תוספת מרגולציית CLP). כל אלו מכוסים בתקנות, בצווים ובתקנים אחרים.

השינויים העיקריים שחלו במהדורת התקן החדשה, אפריל 2019:

 
1. שינויים במבנה התקן, ביטול החלוקה לפרקים בגוף התקן, המפרידה בין חומרים מסוכנים לשימוש ביתי, לבין חומרים מסוכנים שאינם לשימוש ביתי. במקום חלוקה זאת, בתקן החדש נקבע מונח "חומרים מסוכנים לשימוש הציבור הרחב" (general public): חומרים מסוכנים הזמינים למכירה, לאחסון או לשימוש במקום מגורים.
2. יותר מוצרים מסווגים כמסוכנים, עקב רגולציה שבתקנה של האיחוד האירופי EC No 1272/2008, המבוססת על המסמך של האומות המאוחדות GHS  (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).
3. שינויים בהתאם לרגולציות השונות DPD ו-CLP, למשל, שינויים בתוכן ובהיקף של משפטי האזהרה/הבטיחות, שינויים בדרישות לגודל, לצורה ולצבעים של הסמלים התמונתיים (פיקטוגרמות) לגורמי הסיכון.
4. הוספו שיטות בדיקה לאריזות קשות - פתיחה לילדים. אריזות הניתנות לסגירה חוזרת יעמדו בדרישות התקן ISO 8317, ואריזות ללא סגירה חוזרת יעמדו בדרישות התקן EN 862.
5. הוספה דרישה כי בסימון אריזות המיועדות לשימוש הציבור הרחב לא ייעשה שימוש בדמויות מצוירות מעולם התוכן של הילדים, ושהאריזות לא ידמו לאריזות של מוצרי מזון.
 

 
6. הסרת דרישות לגבי סימון: לגובה אותיות (2 מ"מ בתוכן תווית הסימון) לסימון המילים "לא למאכל" בתוכן התווית, עיר ייצוא עבור מוצר מיובא.
 
המקרים שבהם נדרש סימון משולש בהבלטה לפי ISO 11683:
 
 • תערובת המסווגת כחומר בעל רעילות חריפה.
 • חומר הגורם לקורוזיה של העור.
 • חומר היכול לגרום לשינוי גנטי בתאי נבט מקטגוריה 2.
 • חומר היכול לגרום לסרטן מקטגוריה 2.
 • חומר בעל רעילות למערכת הרבייה, מקטגוריה 2.
 • חומר הגורם לרגישות של דרכי הנשימה.
 • חומר בעל רעילות ספציפית לאיבר מטרה, מקטגוריה 1 ו-2.
 • חומר המהווה סכנה בשאיפה, גזים דליקים/נוזלים דליקים  מקטגוריות 1 או 2 / מוצרים דליקים.
  

להלן דוגמאות לחלק מהשינויים בהצהרות השונות:
 
  הצעת התקן 2015-2302/1 תקן 2019-2302/1
EUH 066 חשיפה חוזרת ונשנית עלולה לגרום ליובש או להיסדקות של העור. חשיפה חוזרת עלולה לגרום ליובש או להיסדקות של העור.
P210 הרחק ממקור חום מניצוצות, מלבה גלויה או ממשטחים חמים. העישון אסור. הרחק ממקור חום, ממשטחים חמים, מניצוצות, מלהבות גלויות וממקורות המתה אחרים. העישון אסור.
P223 הרחק מכל מגע אפשרי עם מים עקב תגובה נמרצת ואפשרות להבזק אש. אין לאפשר מגע עם המים.
P251 מכל לחץ: אין לנקב או לשרוף את המכל, גם לא בתום השימוש בו אין לנקב או לשרוף את המכל, גם לא בתום השימוש בו.
P284 השתמש במגן נשימה. [במקרה של אוורור לקוי] השתמש במגן נשימה.
P370ּּ+P376 במקרה של דלקה: עצור את הדליפה אם אפשר לעשות זאת מבלי להסתכן. במקרה של דלקה: עצור את הדליפה אם בטוח לעשות זאת.

דוגמה לסימון מוצר לפי מהדורת התקן החדשה, אפריל 2019
 לפני ייבוא של מוצר מסוכן

 
 • יש לוודא הימצאותו של גיליון בטיחות המוצר SDS (Safety Data Shit), וכן, שבסעיף 2.2 שבגיליון הבטיחות קיים סיווג לפי CLP.
 • יש לוודא קיומן של שתי דוגמאות מאותו הדגם.
 • יש לבצע בדיקת טרום יבוא כאשר מדובר במוצר חדש, או במידה שלא נערכה בדיקת דגם או נערכה באופן חלקי בשנה האחרונה, או במידה שהתווית עדיין מסומנת לפי DPD, או אם יצרן המוצר עדכן את גיליון הבטיחות שלו.
 • אם הסימון של המוצר בלועזית שונה מהסימון בעברית (פיקטוגרמות שונות וכו'), באופן המעיד על כך שהיצרן שינה את הפורמולה/הסיווג, יש להתעדכן בגיליון בטיחות חדש ולבצע בדיקת דגם חדשה.

מקורות

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע לציבור היצרנים, היבואנים והצרכנים: מהדורה חדשה של התקן 2302 חלק 1, "חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה". ספטמבר 2020.
 תקן ישראלי 2302 חלק 1 - חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה, דגשים והבהרות בעקבות פרסום מהדורת התקן החדשה אפריל 2019, מכון התקנים הישראלי.
 רשומות, קובץ התקנות, 12 מאי 2019.
♦ תקציר בנושא הסיכונים של החומרים הכימיים מאת ד"ר סמי סעדי, אוקטובר 2019.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה