כניסה הרשמה צור קשר

שאלות נפוצות בנושא: "חוק עוזר בטיחות באתרי בנייה"

תאריך:14/04/2019


סעיף 25 ב (א) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 1954 (להלן החוק) מטיל על מבצע בנייה חובת מינוי עוזר בטיחות אשר מוגדר בסעיף 25 א לחוק ותפקידו לסייע למנהל עבודה באתר בנייה, כהגדרתו בסעיף 25 א.

מרכז מידע של המוסד לבטיחות וגיהות ריכז מספר שאלות נפוצות שעלו בהקשר לחוק:


מי צריך למנות עוזר בטיחות בבניה?

 
החוק מחייב כל מבצע בנייה באתר בנייה שמתבצעת בו עבודות בניה של מבנה שגובהו מעל 7 מטרים ושטחו מעל 1000 מטרים מרובעים או באתרים מסוימים שמתבצעות בהם עבודות בניה הנדסיות, למנות עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה בשמירה על ענייני הבטיחות באתר הבנייה.
 

 
מיהו עוזר הבטיחות ומהי ההכשרה הנדרשת?
 
עוזר הבטיחות הינו עובד בניה, הפועל מכוח סמכותו של מנהל העבודה, והוא מסייע למנהל העבודה להבטיח את הבטיחות בעבודות בניה ובעבודות בניה הנדסית.
 
סעיף 25 ג (3) לחוק קובע, כי על עוזר בטיחות לסיים הכשרה ייעודית לפי תכנית שקבע מפקח עבודה ראשי ובמוסד לימודים שהכיר בו מפקח עבודה ראשי.
 
תנאי קבלה 
 
  • בגיר (גיל 18 - נדרש צילום ת. זהות).
  • בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית. לשם כך, יציג המועמד בפני גוף המקיים את ההכשרה הצהרת מעסיק/ים המאשרת העסקת המועמד בביצוע עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית. הצהרת המעסיק תכלול לוגו חברה, חתימה וחותמת של המעסיק, הפרויקט שבמסגרתו הועסק המועמד, מהות העבודות שביצע,  משך ההעסקה בכל פרוייקט, פרטי האתר בו בוצעה העבודה.
 
קורס 'עוזר בטיחות בבניין' ניתן לקיים במוסד המורשה ע"י הרגולטור.

 
מי ממנה את עוזר הבטיחות והיכן המינוי מתועד?
 
מבצע הבניה ימנה את עוזר הבטיחות. מינויו של עוזר הבטיחות יירשם באופן מיידי בפנקס הכללי וכל עוד לא נרשם המינוי בפנקס הכללי – המינוי לא ייכנס לתוקף.

 
האם ממונה בטיחות בעל כשירות או מנהל עבודה פטור מהכשרה ויכול לשמש כעוזר בטיחות ללא קורס נוסף?
 
אין החרגה בחוק לבעלי הסמכה במקצועות הבטיחות ו/או הבניה.
בעניין זה, יש לעקוב אחר פרסומים של הרגולטור – מינהל הבטיחות שבמשרד הרווחה.

 
מתי החוק נכנס לתוקף?
 
החובה למינוי עוזר בטיחות מופיעה בספר החוקים חוברת 2761 מתאריך 28-11-2018 כלהלן: חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 - הוראת שעה), התשע"ט-2018.
 
"תחילתו של החוק" היא 6 חודשים מיום פרסומו בספר החוקים ויכנס לתוקף ב - 6 ליוני 2019. להלן הסעיף הרלוונטי מתוך התיקון לחוק:
 
3. תחילה 
 
א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו .
ב) רשימת תיוג ראשונה לפי סעיף 25 ב(ה) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה תפורסם בתוך חודשיים מיום פרסומו של חוק זה.
ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), ניתן להתחיל בביצוע הכשרות לעוזרי בטיחות עוד לפני יום תחילתו של חוק זה.
 
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה