כניסה הרשמה צור קשר

ארצות הברית - אחריות חברות כוח האדם והמעסיקים כלפי עובדים זמניים

מאת: מדור ידע וחדשנות המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:04/09/2023


המינהל האמריקני לבטיחות ובריאות תעסוקתית (NIOSH) ערך רשימה של דרכי פעולה חשובות לשמירת בטיחות ובריאות העובדים הזמניים, שהסיכוי שלהם להיפצע גבוה לאין שיעור יותר מזה של העובדים הקבועים. הרשימה כוללת דרישות לגבי עריכת הסכמי העסקה, הדרכה, דיווח ותגובה על פציעות ומחלות ושמירת רשומות שלהן.

לפני התחלת העסקת העובד הזמני, נציג מטעם חברת כוח אדם יערוך סיור במקום העבודה כדי להעריך את מידת הבטיחות והבקיאות של העובדים בכללי הבטיחות ויתעד כל ליקוי בטיחות שיגלה. בתום הסיור, הוא יעביר את המלצותיו לחברת כוח האדם.

הסכם העסקה של העובד הזמני יכלול את הנושאים הבאים:

 
 • תיאור מפורט של המשרה והמשימות שבה, ועדכון לגבי כל שינוי שחל בהן.
 • פירוט סוגי הציוד והמכונות אשר יהיו בשימוש העובד לצורך עבודתו.
 • פירוט ציוד מגן אישי להגנת בטיחותו בעבודה.
 • סוגי ההכשרות וההדרכות, ותדירותן.
 • אחריות חברת כוח האדם והמעסיק לתקשורת עם העובד הזמני ולמסירת מידע.
 • אחריות חברת כוח האדם והמעסיק לתיעוד בנושאי אופן מילוי תפקיד העובד הזמני בעבודה, הגנת בטיחותו ובריאותו, לרבות דיווח על הדרכות בטיחות שיקבל, מחלות ופציעות בעבודה, טיפול רפואי, פיצויים והליך החזרה לעבודה לאחר החלמה.

הדרכת העובדים הזמניים תכלול את הנושאים הבאים:
 
 • אופן השימוש בציוד מגן אישי, תחזוקה שלו, התאמתו והטיפול בו בתום השימוש בו.
 • פרוטוקול לשעת חירום, כולל דרכי יציאת חירום ואופן השגת עזרה ראשונה.
 • סיכוני בטיחות הקשורים למשרה ולמקום העבודה ואמצעים להגנה בפניהם.
 • אופן דיווח על מחלות, פציעות וחששות של העובד הזמני בנושאי בריאות ובטיחות בעבודה.
 • אופן ההשתתפות העובד הזמני בתוכניות העוסקות בניהול בטיחות ובריאות בעבודה, בוועדות בטיחות ובכל סוגי ההכשרות.
 • משימות העבודה המאושרות לעובד הזמני והציוד המותר והאסור בשימוש.
 • אחריות המעסיק וזכויות העובדים הזמניים לפי הרגולציות של המינהל לבריאות ובטיחות תעסוקתית (OSHA).

דיווח, תגובה ושמירת רשומות
 
 • על המעסיק לוודא שעובדיו הזמניים יודעים כיצד לדווח על מחלות, פציעות, מקרי "כמעט ונפגע", וחששות שיש להם בנושאי בטיחות ובריאות.
 • המעסיק יתעד פציעות ומחלות של עובדים זמניים וידווח עליהם לחברת כוח האדם, וכאשר הוא נחקר בנושא ע"י OSHA. על המעסיק לשמור את כל הדיווחים.
 • חברת כוח אדם תמלא תביעת פיצויים עבור עובדים זמניים שחלו או שנפצעו בעבודה, בהתאם לדיווח שיתקבל מהמעסיק.
 • המעסיק וחברת הכוח אדם ינהלו חקירה משותפת של אירועי פציעות ומחלות במקום העבודה, כדי לקבוע את מקור הסיכונים, להגיב בהתאם ולזהות הזדמנויות לשיפור התוכניות לניהול הבטיחות והבריאות בעבודה.
 • המעסיק יהיה אחראי למתן טיפול רפואי עבור העובד הזמני ולחזרתו לעבודה.
 • המעסיק יעביר מסמכים נוספים בהתאם לחוזה שנחתם עם חברת כוח אדם.

מקורות:
דף / מידע זה הוכן לפרסום על ידי יפעת זר ושחר אביגדורי   

לקריאת ידיעות נוספות מהעולם לחץ כאן >>

 

שלח להדפסה