כניסה הרשמה צור קשר

עוזר בטיחות באתרי בניה


בנובמבר 2018 אישרה הכנסת עדכון חוק ארגון הפיקוח (תיקון מס' 11) - 2018 המחייב את מבצעי עבודות בנייה למנות עוזר בטיחות למנהלי עבודה.
 
סעיף 25 ב (א) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 1954 (להלן החוק) מטיל על מבצע בנייה חובת מינוי עוזר בטיחות אשר מוגדר בסעיף 25 א לחוק ותפקידו לסייע למנהל עבודה באתר בנייה, כהגדרתו בסעיף 25 אהתיקון מחייב, כל מבצע בנייה באתר בנייה שמתבצעת בו עבודות בניה של מבנה שגובהו מעל 7 מטרים ושטחו מעל 1000 מטרים מרובעים או באתרים מסוימים שמתבצעות בהם עבודות בניה הנדסיות, למנות עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה בשמירה על ענייני הבטיחות באתר הבנייהמהות תפקידו: לסייע למנהל העבודה ביישום הוראות הבטיחות באתר.
 
מרכז מידע של המוסד לבטיחות וגיהות ריכז מספר שאלות נפוצות שעלו בהקשר לחוק:


מי ממנה את עוזר הבטיחות והיכן המינוי מתועד?
 
מבצע הבניה ימנה את עוזר הבטיחות. מינויו של עוזר הבטיחות יירשם באופן מיידי בפנקס הכללי וכל עוד לא נרשם המינוי בפנקס הכללי – המינוי לא ייכנס לתוקף.
 

האם ממונה בטיחות בעל כשירות או מנהל עבודה פטור מהכשרה ויכול לשמש כעוזר בטיחות ללא קורס נוסף?
 
אין החרגה בחוק לבעלי הסמכה במקצועות הבטיחות ו/או הבניה.
בעניין זה, יש לעקוב אחר פרסומים של הרגולטור – מינהל הבטיחות שבמשרד הרווחה.
 

מתי החוק נכנס לתוקף?
 
החובה למינוי עוזר בטיחות מופיעה 
בספר החוקים חוברת 2761 מתאריך 28-11-2018 כלהלן: חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 - הוראת שעה), התשע"ט-2018. 
"תחילתו של החוק" היא 6 חודשים מיום פרסומו בספר החוקים ויכנס לתוקף ב - 6 ליוני 2019. להלן הסעיף הרלוונטי מתוך התיקון לחוק:
 
3. תחילה 
 
א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו .
ב) רשימת תיוג ראשונה לפי סעיף 25 ב(ה) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה תפורסם בתוך חודשיים מיום פרסומו של חוק זה.
ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), ניתן להתחיל בביצוע הכשרות לעוזרי בטיחות עוד לפני יום תחילתו של חוק זה.
 

האם פורסמו רשימות תיוג מחייבות לחוק?

רשימת תיוג לעניין עוזר בטיחות פורסמה בקובץ תקנות 8230 מתאריך 4.6.2019 וכשכך הפכה לרשימת תיוג מחייבת על-פי סעיף 25ב' לתיקון החוק.  
###### קורסים והכשרות לעוזר בטיחות ######


קורס 'עוזר בטיחות בבניין' ניתן לקיים רק במוסד המורשה ע"י הרגולטור. המוסד לבטיחות ולגיהות מקיים קורסים לעוזר בטיחות בכל רחבי הארץ.
 
תנאי קבלה 
 
  • בגיר (גיל 18 - נדרש צילום ת. זהות).
  • בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית. לשם כך, יציג המועמד בפני גוף המקיים את ההכשרה הצהרת מעסיק/ים המאשרת העסקת המועמד בביצוע עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית. הצהרת המעסיק תכלול לוגו חברה, חתימה וחותמת של המעסיק, הפרויקט שבמסגרתו הועסק המועמד, מהות העבודות שביצע,  משך ההעסקה בכל פרוייקט, פרטי האתר בו בוצעה העבודה.
לפרטים נוספים: 
 

מחוז מרכז
 
לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות למחוז מרכז 03-5266465,
avihul@osh.org.il 
 

מחוז צפון
 
לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות למחוז צפון 04-9218890, 
sami@osh.org.il

 
מחוז דרום

לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות למחוז דרום
08-6276389, beersheva@osh.org.il  

לפניות כלליות התקשרו 9214*

להרשמה דרך אתר האינטרנט של המוסד לבטיחות ולגיהות >>>
 

 

שלח להדפסה