כניסה הרשמה צור קשר

הבהרה בדבר הכשרת חברי ועדת הבטיחות

 

עודכן ב:01/10/2017

 

הודעת מפקחת עבודה ראשית בדבר הכשרת חברי ועדת הבטיחות פורסמה באתר מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה. על פי הודעה זו, גם חברי ועדת הבטיחות שאינם נציגי העובדים, יעברו ההכשרה הייעודית שנקבעה לנאמני בטיחות כפי שפורט בנוהל הכשרת נאמני בטיחות.

חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 בסעיף 14 קובע את חובות וסמכויות של ועדת בטיחות. הפרק השני בחוק מפרט את הדרישות בקשר להקמת ועדת בטיחות, הרכבה, סדרי עבודתה. ראה גם "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות ביטוח ונאמני בטיחות) התשכ"א 1960.

בועדת בטיחות במפעל חברים נציגי עובדים ונציגי מעסיק. נציגי העובדים בועדת הבטיחות מוגדרים בסעיף 19 בחוק כנאמני בטיחות במפעל, ונקבע כי הכשרתם תיעשה בהתאם לנוהל הכשרת נאמני בטיחות. בהודעה שפורסמה קובעת מפקחת עבודה ראשית, בתוקף סמכותה מכוח תקנה 4 בתקנות כי גם חברי ועדת הבטיחות שאינם נציגי העובדים, יעברו ההכשרה הייעודית שנקבעה לנאמני בטיחות כפי שפורט בנוהל. 

להודעה המלאה לחץ כאן

 

מקור:יח' האינטרנט, המוסד לבטיחות ולגיהות.

 

שלח להדפסה