כניסה הרשמה צור קשר

חידושים בתחיקה – התאמות נגישות לשירות

 

עודכן ב:31/10/2017

 

בקובץ תקנות 7876 בתאריך 26 באוקטובר 2017, פורסמו תיקונים  לתקנות  שוויון  זכויות לאנשים  עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון) , התשע"ח – 2017.
 
התיקונים שנעשו:

 
 • תקנה 1: בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות􀀁 התאמות נגישות לשירות), התשע"ג - 2013 (להלן התקנות), בתקנה ,1 ההגדרה "שירות אינטרנט" – תימחק.
 • תקנה 29: בתקנה 29(א) לתקנות, במקום" שחלות עליו הוראות תקנה "35 יבוא "שבוצעו בו התאמות הנגישות לפי סימן ג' ולגבי אותן התאמות בלבד".
 • תקנה 34: בתקנה 34 לתקנות, בסופה יבוא: "(ה) חייב הפטור מהתאמת נגישות לפי הוראות החוק או הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבנייה, או שהמקום הציבורי שבו הוא נותן שירות פטור מהתאמות נגישות, יפרסם את הפטור ואת ההתאמות החלופיות הקיימות, אם יש כאלה, בדרכים המפורטות בתקנת משנה (א)".
 • תקנה61, 63 ו- 70 במקום "בתקנה 35 יבוא בסימן ג'"....
 • תקנה 94(3) לתקנות, אחרי "תקנה 35" יבוא "כנוסחה ערב פרסומן של תקנות שוויון זגויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע"ה – 2017".
 
החלפה:

תקנה 35: במקום תקנה 35 לתקנות יבוא: ב הגדרות - ב סימן זה –
 • "חוק מע"מ"  -חוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975;
 • "מדיה מבוססת זמן" -  כמשמעותה בתקן נגישות אינטרנט;
 • "מחזור";
  כל אחד מאלה, לפי העניין......

הוספה:

אחרי תקנה 35 לתקנות יבוא הוספת 35א עד 35ו:
 • תקנה 35א – "נגישות שירותי אינטרנט"...
 • תקנה 35ב – "תכנים הנערכים בידי צדדים אחרים"...
 • תקנה 35ג – "יישומים (אפליקציות)"...
 • תקנה 35ד – "הוראות לעניין תוכני וידאו"...(כנוסחה בתקנה 5 לתקנות אלה יחולו על תוכני וידאו שהועלו לאינטרנט ביום התחילה או לאחריו).
 • תקנה 35ה – "הצהרת נגישות בשירותי אינטרנט"...
 • תקנה 35ו – "פטורים ודרישות מופחתות בשירות אינטרנט"...

תחילתן של תקנות אלה 26 באוקטובר 2017.

 

מקור:שלום ויסמן, מרכז מידע ואינטרנט, המוסד לבטיחות.

 

שלח להדפסה