כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרשות בדיקות תקופתיות לרכיבי הבניין השונים?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 68223  |  01/02/2021

 

תחזוקת מבנים בדרך כלל מבוצעת בהתאם למצבם של המבנים והנחיות תחזוקה מפעליות או של המקום. לא אותרו על ידינו, באופן כללי, דרישות ייחודיות בתחיקה לתחזוקת מבנים. עם זאת, קיים תקן הישראלי המנחה בנושא זה.

קיימת סדרת תקנים ישראליים בנושא תחזוקת מבנים:

תקן ישראלי מס' ת"י 1525– תחזוקת מבנים - 4 חלקים. התקן אינו רשמי. התקן עוסק בתחזוקת מבנים ומי רשאי לבודקם; בדיקת המבנים היא בדרך כלל בהתאם לנהלים פנימיים של המקום או בהתאם לדרישות התחיקה או התקינה לדברים מוגדרים. 
תקנים האלה אינם רשמיים, אבל מומלץ לפעול לפי דרישותיהם:
 
  • ת"י 1525 חלק 1 - ניהול תחזוקת בניינים: רכיבים וגימור 
תקן זה חל על התחזוקה של הרכיבים, הגימור והסביבה הקרובה של בניינים למגורים ושאינם למגורים (דוגמאות של בניינים שאינם למגורים: בנייני משרדים, מוסדות חינוך, בנייני מסחר, בנייני התקהלות ציבורית, בתי מלון, בתי חולים, מוסדות סגורים, בנייני תעשייה קלה או חקלאות), ושל בניינים בעלי ייעוד מעורב, הן בתחום הרכוש הפרטי והן בתחום הרכוש המשותף. התקן כולל טבלאות של סוגי הבדיקות, תדירות מינימלית של הביקורת התקופתית, ומי הבודק המוסמך לבצע את הביקורת (מהנדס, הנדסאי, ממונה, מעבדה מאושרת).
        
  • ת"י 1525 חלק 2 - תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות
תקן זה חל על תחזוקה מתוכננת של מערכות שירות וחלקיהן בבנייני מגורים ובסביבתם הקרובה, הן בתחום הרכוש הפרטי והן בתחום הרכוש המשותף. התקן חל גם על תחום הרכוש המשותף בחלקי בניין שאינם משמשים למגורים אך נמצאים בתוך בניין מגורים. המערכות שבהן עוסק התקן הן: מערכת התברואה, לרבות הסקה מרכזית; מערכת החשמל; מערכת מיזוג האוויר והאוורור; המעליות; המערכות לבטיחות אש.
 
  • ת"י 1525 חלק 3 - תחזוקת בניינים: בניינים שאינם למגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות
תקן זה חל על ניהול התחזוקה המתוכננת (הגדרה 1.3.6) של מערכות שירות (הגדרה 1.3.1) וחלקיהן בבניינים שאינם בנייני מגורים (הגדרה 1.3.2) ובסביבתם הקרובה (הגדרה 1.3.3), הן בתחום הרכוש הפרטי והן בתחום הרכוש המשותף (הגדרה 1.3.4). התקן חל גם על תחום הרכוש המשותף בבניין בעל שימוש מעורב (1.3.11). ניהול תחזוקת מערכות גזים ונוזלים שאינן מוזכרות בתקן זה יהיה לפי הוראות כל דין ולפי ההנחיות של הרשויות המוסמכות ושל מפרטים ייעודים. ניהול תחזוקת מערכת החשמל בבניינים שעבורם קיימות תקנות חשמל ייעודיות, כגון אתרים רפואיים או ברכות שחייה, יהיה לפי הוראות כל דין. המערכות שבהן עוסק התקן הן אלה: א. מערכת התברואה, לרבות הסקה מרכזית; ב. מערכת החשמל; ג. מערכת מיזוג האוויר והאוורור; ד. מערכות מעליות, דרגנועים ופיגומים ממוכנים; ה. מערכות לבטיחות אש ומערכות ביטחון. 
 
התקן אינו חל על תחזוקה של מערכות שירות, או של חלקי מערכות, שאינם רכוש של בעלי הזכויות בבניין או/וגם המחזיקים בפועל בבניין. אין תקן זה בא לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות התחזוקה של כל מערכת או מתקן.
 
  • ת"י 1525 חלק 4 - ניהול תחזוקת בניינים: מסמכי עדות
תקן זה קובע את תוכן מסמכי העדות הנחוצים לפי ייעוד הבניין או חלקי הבניין. התקן חל על בניינים למגורים ושאינם למגורים, לרבות בניינים בעלי ייעוד מעורב, ועל סביבתם הקרובה של הבניינים. 
 
ניתן להשיג/לעיין בתקנים במכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42, רמת אביב, ת"א, טלפון: 03-6465191/2.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה